Osnovne strukovne studije Zubni tehničar-protetičar - II konkursni rok

II KONKURSNI ROK za upis u I godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar - školska 2018/19 godina

STOMATOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITETA U BEOGRADU

Beograd, Dr Subotića 8

tel: 2685-760

fax:2685-288

Žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67

Poziv na broj 6000

e- mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Internet adresa: www.stomf.bg.ac.rs

Konkurs za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar

Akademske 2018/19 godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar :

3 samofinasirajuća studenta

Visina školarine:

za samofinasirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 180.000,00 dinara,

za studente strane državljane 5.000,00 evra.

Posebni uslovi za upis

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu srednju zubotehničku školu.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta Morfologija zuba i Anatomija (oblast glave i vrata), koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u I godinu ovog studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultatima postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu na ovom studijskom programu.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta , koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list overene fotokopije sledećih dokumenata:

· svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

· diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

· izvod iz matične knjige rođenih,

· lekarsko uverenje.

· dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67,poziv na broj 6000 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidat koji je završio školu u inostranstvu, kao i kandidat koji je strani državljanin podnosi:

-nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi (nostrifikaciju i ekvivalenciju vrši Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-24, Beograd)

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm

· dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

DODATNE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE

NAPOMENA

Na osnovu odluke Komisije za sprovođenje konkursa za upis u I godinu studija, učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom Takmičenju zubotehničara, koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, priznaje se maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu iz predmeta Morfologija zuba, za studijski program osnovne strukovne studije Zubni tehničar.


Drugi upisni rok

Kalendar aktivnosti sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu školske 2018/19. godine na studijske programe:

·Integrisane studije stomatologije

·Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar

aktivnosti

datum

vreme

prijavljivanje kandidata

03. i 04. septembar

10,00-13,00h

objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole i raspored polaganja prijemnog ispita

04. septembra

14.00 h

prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

05. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00 h

Rešenje komisije po prigovorima

05. septembra

Do 16,00 h

prijemni ispit

06. septembra

10,00 h

objavljivanje rezultata sa prijemniog ispita

06. septembra

16,00 h

primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

07. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Objavljivanje preliminarne rang liste

07. septembra

14,00 h

primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

08. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Rešenje komisije po prigovorima

08. septembra

Do 14,00 h

Žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

10 septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembra

16,00 h

Upis kandidata

13. septembra

10,00 h do 13,00 h

Spisak kandidata za upis u septembarskom konkursnom roku - liste sa ocenama iz srednje škole

prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

05. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00 h

Rešenje komisije po prigovorima

05. septembra

Do 16,00 h

Prijemni ispit

06. septembra

AMFITEATAR 1, RANKEOVA 4

10,00 h

Tačni odgovori sa testa za polaganje prijemnog ispita - 06.09.2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

Spisak kandidata sa rezultatima sa testa za polaganje prijemnog ispita

primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

07. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

Objavljivanje preliminarne rang liste

07. septembra

14,00 h

Preliminarna rang lista kandidata

primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

08. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00 h

KONAČNA RANG LISTA

Upis kandidata

13. septembra

10,00 h do 13,00 h