Integrisane studije stomatologije

K O N K U R S za upis u I godinu integrisanih akademskih studija – studijski program Integrisane studije stomatologije za školsku 2018/19 godinu

K O N K U R S

za upis u I godinu integrisanih akademskih studija – studijski program Integrisane studije stomatologije za školsku 2018/19 godinu

Akademske 2018/19. godine, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Integrisanih studija stomatologije:

-194 studenta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije

-20 samofinasirajućih studenata

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi:

-za državljanje Republike Srbije 180.000 dinara

-za studente strane državljane 5000 eura (u dinarskoj protivvrednosti)

Opšti uslovi konkusa

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu ili gimnaziju i da su zdravstveno sposobni za studije stomatologije (kandidat dostavlja lekarsko uverenje).

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta: Hemija i Biologija.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Izbor kandidata za upis u I godinu Integrisanih studija stomatologije obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang-liste, koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju, iz predmeta Biologija ili Hemija, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu, za studijski program Integrisane studije stomatologije

Rokovi i način podnošenja žalbi

Fakultet objavljuje listu prijavljenih kandidata, na oglasnoj tabli i internet stranici, na koju kandidati mogu da ulože primedbe u slučaju tehničke greške u roku od 24 sata od objavljivanje liste. Po isteku tog roka, podaci koji podrazumevaju uspeh na predhodnom nivou obrazovanja smatraju se konačnim.

Nakon prijemnog ispita, Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu, na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta u roku utvrđenom konkursom.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđeni konkursom,regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji Fakulteta u roku od 24 časa, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu dekanu Fakulteta u roku 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta

Nakon odlulučivanja po žalbama Fakultet utvrđuje konačnu rang listu sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima.

Upis studenata

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu Integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta Republike Srbije ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi, do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studiski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinasirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list overene fotokopije sledećih dokumenata:

svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

izvod iz matične knjige rođenih,

lekarsko uverenje

dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67, poziv na broj 6000 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm (anfas)

· dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

DODATNE INFORMACIJE:

Upis državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Upis kandidata stranih državljana

Upis lica sa invaliditetom

Upis pripadnika Romske nacionalne manjine

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2017/18. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

OBRAZAC IZJAVE POGLEDAJTE OVDE

Komplet za prijavljivanje na konkurs za upis u I godinu školske 2018/19 godine kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Beograd, Ulica dr Subotića br. 8. Cena kompleta je 2000 dinara.

Plan aktivnosti - Intergisane studije stomatologije

Plan aktivnosti sprovođenja upisa kandidata u prvu godinu Integrisanih studija stomatologije školske 2018/19 godine

Aktivnosti

Datum

Vreme

Prijavljivanje kandidata

20.21.,22, 23. juna

(sreda, četvrtak, petak i subota)

9.00-13.00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole

23. juna (subota)

18,00 h

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

24. juna (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoruna prosečne ocene iz srednje škole

25. juna (ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9,00-12,00 h

Raspored polaganja prijemnog ispita

28. juna (četvrtak)

12,00 h

Prijemni ispit

29. juna (petak)

10.00 h

Objavljivanje rezultata sa prijemnog ispita

30. juna (subota)

12.00 h

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

1. jula (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovor na rezultate sa prijemnog ispita

2. (jula) ponedeljak

od 12,00 do 14,00h

Objavljivanje preliminarnerang liste

2. jula (ponedeljak)

15.00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

2. i 3. jula (ponedeljak i utorak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

4. jula (sreda )

od 13,00-14,00 h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

5. jula (četvrtak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

6. jula (petak)

12.00 h

Objavljivanje konačne rang liste

6. jula (petak)

14,00 h

Upis kandidata koji su stekli pravona upis

9. i 10. jula (ponedeljak i utorak)

8.00-13.00 h

Prozivanje kandidata ukoliko je ostalo slobodnih mesta za upis

10. jula (utorak)

13.30 h