Osnovne strukovne studije Oralna higijena - II konkursni rok za upis u I godinu školske 2017/18

Konkurs za upis u I godinu Osnovnih strukovnih studija Oralna higijena - II upisni rok

STOMATOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITETA U BEOGRADU

Beograd, Dr Subotića 8

tel: 2685-760

fax:2685-288

e- mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Internet adresa: www.stomf.bg.ac.rs

Akademske 2017/18. godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu osnovnih strukovnih studija -Oralna higijena

· 19 samofinasirajućih studenata

Visina školarine :

· za državljane Republike Srbije iznosi 70.000,00dinara,

· za studente strane državljane 3.600,00 evra.

Posebni uslovi za upis

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja.

Na prijemnom i ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta hemija i biologija, koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u I godinu ovog studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultatima postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu na ovom studijskom programu

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinasirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta , koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenim konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list overene fotokopije sledećih dokumenata:

· svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

· diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

· izvod iz matične knjige rođenih,

· lekarsko uverenje.

· dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara .(za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate) na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67, model, poziv na broj 6000

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidat koji je završio školu u inostranstvu, kao i kandidat koji je strani državljanin podnosi:

-nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi (nostrifikaciju i ekvivalenciju vrši Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-24, Beograd)

Strani državljani moraju da podnesu uz prijavu i:

· dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju

· da vladaju srpskim jezikom, što dokazuju uverenjem izdato od strane Instituta za strane jezike

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm

· dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

II konkursni rok - Kalendar aktivnosti sprovođenja konkursa za upis u I godinu školske 2017/18 godine

Drugi upisni rok

Kalendar aktivnosti sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu školske 2017/18. godine na studijske programe:

·Integrisane studije stomatologije

·strukovne studije Oralni higijeničar

·strukovne studije zubni tehničar protetičar

aktivnosti

datum

vreme

prijavljivanje kandidata

04. i 05. septembar

10,00-13,00

objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole i raspored polaganja prijemnog ispita

05. septembra

14.00

prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

06. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00

Rešenje komisije po prigovorima

06. septembra

Do 16,00

prijemni ispit

07. septembra

10,00, Amfiteatar I, Rankeova 4

objavljivanje rezultata sa prijemniog ispita

07. septembra

16,00

primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

08. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Objavljivanje preliminarne rang liste

08. septembra

14,00

primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

09. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Rešenje komisije po prigovorima

09. septembra

Do 14,00

Žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

11 septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembra

16,00

Upis kandidata

14. septembra

10,00 do 13,00

Spisak kandidata za upis u septembarskom konkursnom roku - lista sa ocenama iz srednje škole

SPISAK KANDIDATA

prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

06. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00

Rešenje komisije po prigovorima

06. septembra

Do 16,00

Odluka o priznavanju položenog prijemnog ispita za upis u I godinu Integrisanih studija stomatologije kao položenog prijemnog ispita za upis na OSS Oralna higijena

POGLEDAJTE OVDE

Spisak prijavljenih kandidata sa priznatim rezultatima polaganja prijemnog ispita iz prvog konkursnog roka za Integrisane studije stomatologije

POGLEDAJTE OVDE

Preliminarna rang lista kandidata

POGLEDAJTE OVDE

primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

09. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Rešenje komisije po prigovorima

09. septembra

Do 14,00

Žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

11 septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembra

16,00

Konačna rang lista i uputstvo za upis - OSS Oralna higijena

RANG LISTU POGLEDAJTE OVDE

OSS Oralna higijena

Upis kandidata

14. septembra

10,00 do 13,00

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· lekarsko uverenje

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

· dokaz o uplati prve rate školarine: 35.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, model 97,poziv na broj 44600

Pored gore navedenih dokumenata, potrebno je još:

1. dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

2. iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.