Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar - II konkursni rok za upis u I godinu školske 2017/18

Konkurs za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar - II konkursni rok

STOMATOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITETA U BEOGRADU

Beograd, Dr Subotića 8

tel: 2685-760

fax:2685-288

e- mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Internet adresa: www.stomf.bg.ac.rs

Akademske 2017/18 godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar :

1 samofinasirajućih studenata

Visina školarine:

za samofinasirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 180.000,00 dinara,

za studente strane državljane 5.000,00 evra.

Posebni uslovi za upis

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu srednju zubotehničku školu.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta Morfologija zuba i Anatomija (oblast glave i vrata), koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u I godinu ovog studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultatima postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu na ovom studijskom programu.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta , koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list overene fotokopije sledećih dokumenata:

· svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

· diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

· izvod iz matične knjige rođenih,

· lekarsko uverenje.

· dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67,poziv na broj 6000 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidat koji je završio školu u inostranstvu, kao i kandidat koji je strani državljanin podnosi:

-nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi (nostrifikaciju i ekvivalenciju vrši Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-24, Beograd)

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm

· dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

DODATNE INFORMACIJE:

·Upis lica koja nemaju javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju

·Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

·Upis kandidata stranih državljana

NAPOMENA

Na osnovu odluke Komisije za sprovođenje konkursa za upis u I godinu studija, učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom Takmičenju zubotehničara, koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, priznaje se maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu iz predmeta Morfologija zuba, za studijski program osnovne strukovne studije Zubni tehničar.

II konkursni rok - Kalendar aktivnosti sprovođenja konkursa za upis u I godinu školske 2017/18 godine

Drugi upisni rok

Kalendar aktivnosti sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu školske 2017/18. godine na studijske programe:

·Integrisane studije stomatologije

·strukovne studije Oralni higijeničar

·strukovne studije zubni tehničar protetičar

aktivnosti

datum

vreme

prijavljivanje kandidata

04. i 05. septembar

10,00-13,00

objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole i raspored polaganja prijemnog ispita

05. septembra

14.00

prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

06. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00

Rešenje komisije po prigovorima

06. septembra

Do 16,00

prijemni ispit

07. septembra

10,00, Amfiteatar I, Rankeova 4

objavljivanje rezultata sa prijemniog ispita

07. septembra

16,00

primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

08. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Objavljivanje preliminarne rang liste

08. septembra

14,00

primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

09. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Rešenje komisije po prigovorima

09. septembra

Do 14,00

Žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

11 septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembra

16,00

Upis kandidata

14. septembra

10,00 do 13,00

Spisak kandidata za upis u septembarskom konkursnom roku - liste sa ocenama iz srednje škole

SPISAK KANDIDATA

prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

06. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00

Rešenje komisije po prigovorima

06. septembra

Do 16,00

Polaganje prijemnog ispita - Integrisane studije i osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar - II konkursni rok

Prijemni ispit za Integrisane studije stomatologije i Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar održaće se u četvrtak, 7.9.2017. godine, u 10h u Amfiteatru I, Ulica Rankeova br. 4. Kandidati su u obavezi da na mestu polaganja budu u 9,30.

Spisak kandidata sa rezultatima polaganja prijemnog ispita

POGLEDAJTE OVDE

Tačni odgovori sa polaganja prijemnog ispita - 7.9.2017

POGLEDAJTE OVDE

primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

08. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Preliminarna rang lista kandidata

POGLEDAJTE OVDE

primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

09. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Rešenje komisije po prigovorima

09. septembra

Do 14,00

Žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

11 septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembra

16,00

Konačna rang lista i uputstvo za upis - OSS Zubni tehničar protetičar

RANG LISTU POGLEDAJTE OVDE Uputstvo za upis:

OSS ZUBNI TEHNIČAR - PROTETIČAR

Upis kandidata

14. septembra

10,00 do 13,00

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· lekarsko uverenje

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

· dokaz o uplati prve rate školarine: 90.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, model 97, poziv na broj 44600

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Školarina:

- za studente državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara

- za studente strane državljane 5000,00 eura (u dinarskoj protivvrednosti).