Intergisane studije stomatologije - II konkursni rok za upis u I godinu školske 2017/18

II KONKURSNI ROK za upis u I godinu integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije za školsku 2017/18 godinu

STOMATOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITETA U BEOGRADU

Beograd, Dr Subotića 8

tel: 2685-760

fax:2685-288

Žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67

Poziv na broj 6000

e- mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Internet adresa: stomf.bg.ac.rs

II KONKURSNI ROK

za upis u I godinu integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije

za školsku 2017/18 godinu

Akademske 2017/18. godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu integrisanih akademskih studija stomatologije:

·2 studenta koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije- državljani Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu.

·14 samofinasirajućih studenata za program na engleskom jeziku.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu ili gimnaziju. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta hemija i biologija.

Izbor kandidata za upis u I godinu integrisanih akademskih i diplomskih studija stomatologije obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang-liste, koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu integrisanih akademskih i diplomskih studija stomatologije.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta Republike Srbije ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi, do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta , koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list overene fotokopije sledećih dokumenata:

· svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

· diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

· izvod iz matične knjige rođenih,

· lekarsko uverenje.

· dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara .(za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate) na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67poziv na broj 6000

Upis stranih studenata

Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat – strani državljanin, prilikom prijave na konkurs, podnosi:

·Rešenje onostrifikikacijidiplome o stečenomsrednjem obrazovanjuili potvrdu da je započeta nostrifikacija.

·dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju

·uverenje da vladaju srpskim jezikom (srednji nivo-potvrda Instituta za strane jezike),

Školarina

Školarina za studije na engleskom jeziku za jednu školsku godinu iznosi 5000 EURA dinarska protivvrednost .

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· jedan obrazac ŠV-20

· indeks

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm

dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

NAPOMENA:

Za studije na engleskom jeziku, kandidat dostavlja potvrdu o znanju engleskog jezika, izdatu od strane ovlašćene ustanove.

II konkursni rok - Kalendar aktivnosti sprovođenja konkursa za upis u I godinu školske 2017/18 godine

Drugi upisni rok

Kalendar aktivnosti sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu školske 2017/18. godine na studijske programe:

·Integrisane studije stomatologije

·strukovne studije Oralni higijeničar

·strukovne studije zubni tehničar protetičar

aktivnosti

datum

vreme

prijavljivanje kandidata

04. i 05. septembar

10,00-13,00

objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole i raspored polaganja prijemnog ispita

05. septembra

14.00

prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

06. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00

Rešenje komisije po prigovorima

06. septembra

Do 16,00

prijemni ispit

07. septembra

10,00, Amfiteatar I, Rankeova 4

objavljivanje rezultata sa prijemniog ispita

07. septembra

16,00

primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

08. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Objavljivanje preliminarne rang liste

08. septembra

14,00

primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

09. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Rešenje komisije po prigovorima

09. septembra

Do 14,00

Žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

11 septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembra

16,00

Upis kandidata

14. septembra

10,00 do 13,00

Spisak kandidata za upis u septembarskom konkursnom roku - liste sa ocenama iz srednje škole

KANDIDATI DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

KANDIDATI ZA STUDIJE NA ENGLESKOM JEZIKU

prigovor na ocene iz srednje škole –Komisiji za sprovođenje konkursa

06. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 14,00

Rešenje komisije po prigovorima

06. septembra

Do 16,00

Odluka o priznavanju polaganja prijemnog ispita za upis u I godinu Integrisanih studija na engleskom jeziku

POGLEDAJTE OVDE

Polaganje prijemnog ispita - Integrisane studije i osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar - II konkursni rok

Prijemni ispit za Integrisane studije stomatologije i Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar održaće se u četvrtak, 7.9.2017. godine, u 10h u Amfiteatru I, Ulica Rankeova br. 4. Kandidati su u obavezi da na mestu polaganja budu u 9,30.

Tačni odgovori sa polaganja prijemnog ispita - 7.9.2017

POGLEDAJTE OVDE

Spisak kandidata sa rezultatima polaganja prijemnog ispita

Integrisane studije - kandidati državljani RS koji su srednju školu završili u inostranstvuIntegrisane studije - nastava na engleskom jeziku
REZULTATI POLAGANJAREZULTATI POLAGANJA
SKENIRANI KARTONI KANDIDATASKENIRANI KARTONI KANDIDATA

primedbe na rezultate sa prijemnog ispita- Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

08. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za sprovođenje prijemnog ispita

09. septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Rešenje komisije po prigovorima

09. septembra

Do 14,00

Žalbe Dekanu na rešenje Komisije za sprovođenje prijemnog ispita

11 septembra

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Do 12,00

Objavljivanje konačne rang liste

11. septembra

16,00

Konačna rang lista državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu - Integrisane studije stomatologije

POGLEDAJTE OVDE

Integrisane studije stomatologije - upis državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Upis kandidata

14. septembra

10,00 do 13,00

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· lekarsko uverenje

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

za budžetske studente:

· dokaz o izvršenoj uplati 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Konačna rang lista - Integrisane studije stomatologije - nastava na engleskom jeziku

POGLEDAJTE OVDE

Integrisane studije stomatologije - nastava na engleskom jeziku - uputstvo za upis kandidata

Upis kandidata

14. septembra

10,00 do 13,00

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· lekarsko uverenje

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

· dokaz o uplati školarine: 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate (profaktura se dobija u Sekretarijatu fakulteta)

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

NAPOMENA:

Za studije na engleskom jeziku, kandidat dostavlja potvrdu o znanju engleskog jezika, izdatu od strane ovlašćene ustanove.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.