Osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar - junski konkursni rok za upis u I godinu školske 2017/18

Konkurs za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar

STOMATOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITETA U BEOGRADU

Beograd, Dr Subotića 8

tel: 2685-760

fax:2685-288

e- mail: stomfak@rcub.bg.ac.rs

Internet adresa: www.stomf.bg.ac.rs

Akademske 2017/18 godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija Zubni tehničar protetičar:

20 samofinasirajućih studenata

Visina školarine:

za samofinasirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 180.000,00 dinara,

za studente strane državljane 5.000,00 evra.

Posebni uslovi za upis

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu srednju zubotehničku školu.

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta Morfologija zuba i Anatomija (oblast glave i vrata), koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis u I godinu ovog studijskog programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultatima postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu na ovom studijskom programu.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta , koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang-lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list overene fotokopije sledećih dokumenata:

· svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

· diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

· izvod iz matične knjige rođenih,

· lekarsko uverenje.

· dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67,poziv na broj 6000 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Komplet za prijavljivanje na konkurs za upis u I godinu školske 2017/18 godine kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Beograd, Ulica dr Subotića br. 8. Cena kompleta je 2000 dinara.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidat koji je završio školu u inostranstvu, kao i kandidat koji je strani državljanin podnosi:

-nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi (nostrifikaciju i ekvivalenciju vrši Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-24, Beograd)

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm

· dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

DODATNE INFORMACIJE:

·Upis lica koja nemaju javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju

·Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

·Upis kandidata stranih državljana

NAPOMENA

Na osnovu odluke Komisije za sprovođenje konkursa za upis u I godinu studija, učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom Takmičenju zubotehničara, koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, priznaje se maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu iz predmeta Morfologija zuba, za studijski program osnovne strukovne studije Zubni tehničar.

Plan aktivnosti sprovođenja upisa kandidata u prvu godinu strukovnih studija školske 2017/18 godine

-Zubni tehničar protetičar

-Oralni higijeničar

Aktivnosti

Datum

Vreme

Prijavljivanje kandidata

21.22.,23., 24. juna (sreda četvrtak, petak i subota)

9.00-13.00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole

24. juna (subota)

18,00 h

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

25 juna (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoruna prosečne ocene iz srednje škole

26. juna (ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

90,00-12,00 h

Raspored polaganja prijemnog ispita

26.juna (ponedeljak)

14,00 h

Prijemni ispit

29. juna (četvrtak)

10.00 h

Objavljivanje rezultata sa prijemnog ispita

30. juna (petak )

10.00 h

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

1. jula (subota)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

10.00-12.00 h lično preko pisarnice

Komisija za upis donosi odluku po prigovor na rezultate sa prijemnog ispita

1 ( jula) subota

od 12,00 do 14,00h

Objavljivanje preliminarnerang liste

1. jula (subota )

15.00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

3. jula ( ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

do 13,00h

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

3. jula (ponedeljak )

od13,00-14,00 h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

4.jula ( utorak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta do 12.00

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

5 jula (sreda)

14.00 h

Objavljivanje konačne rang liste

6 jula (četvrtak)

od 12,00 h

Upis kandidata koji su stekli pravona upis

12. jula( sreda)

8.00-13.00 h

Prozivanje kandidata ukoliko je ostalo slobodnih mesta za upis

12. jula (sreda)

13.30 h

OSS ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR - SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA SA BODOVIMA IZ SREDNJE ŠKOLE

SPISAK KANDIDATA POGLEDAJTE OVDE

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

25 juna (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoruna prosečne ocene iz srednje škole

26. juna (ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

90,00-12,00 h

OSS Zubni tehničar protetičar i OSS Oralna higijena - raspored polaganja prijemnog ispita za upis u I godinu školske 2017/18 godine

Prijemni ispit počinje 29. juna 2017. godine u 10,00

Kandidati su obavezni da na mestu polaganja budu 30 minuta pre početka prijemnog ispita

Lokacija

Adresa

Prijemni broj

Amfiteatar

Rankeova br. 4

Zubni tehničar: 1-22

Oralna higijena: 1 i 2

Napomena: Kandidati treba da imaju u vidu da zbog radova u Bulevaru oslobođenja otežan prilaz navedenim ustanovama gde će se održati polaganje prijemnog.

Tačni odgovori sa polaganja prijemnog ispita za upis u I godinu školske 2017/18 godine - OSS Zubni tehničar protetičar

POGLEDAJTE OVDE

Odgovori kandidata sa brojem bodova osvojenih na testu

Broj poena osvojenih na testu - POGLEDAJTE OVDE Skenirani kartoni kandidata - POGLEDAJTE OVDE

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

1. jula (subota)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

10.00-12.00 h lično preko pisarnice

Obaveštenje za kandidate koji su polagali prijemni ispit za OSS zubni tehničar protetičar

Komisija za sprovođenje prijemnog ispita za upis u školsku 2017/18 godine, utvrdila je da je na testu iz Morfologije zuba, u pitanju br. 28, tačan odgovor pod 2, a ne pod 1. Imajući u vidu da je u pitanju tehnička greška, objavljuje se novi master karton sa tačnim odgovorima. POGLEDAJTE OVDE

Rangiranje kandidata biće objavljeno shodno novoistaknutim odgovorima.

Ogovori kandidata sa brojem poena osvojenih na testu - 01.07.2017

BROJ POENA KANDIDATA SKENIRANI KARTONI KANDIDATA

Preliminarna rang lista - 01.07.2017

POGLEDAJTE OVDE

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

3. jula (ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

do 13,00h

Konačna rang lista

6.7.2017

KONAČNU RANG LISTU POGLEDAJTE OVDE

Uputstvo za upis - OSS Zubni tehničar protetičar

Upis kandidata je 12.7.2017. godine, od 8 do 13h.

Prozivanje kandidata ukoliko je ostalo slobodnih mesta za upis

12. jula

13,30

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20

· indeks

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

· dokaz o uplati prve rate školarine: 90.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, model 97, poziv na broj 44600

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Školarina:

- za studente državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara

- za studente strane državljane 5000,00 eura (u dinarskoj protivvrednosti).

Spisak upisanih kandidata - 13.7.2017

POGLEDAJTE OVDE