Intergisane studije stomatologije - junski konkursni rok za upis u I godinu školske 2017/18

KONKURS za upis u I godinu integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije za školsku 2017/18 godinu

KONKURS

za upis u I godinu integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije za školsku 2017/18 godinu

Akademske 2017/18. godine Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu upisaće na prvu godinu integrisanih akademskih studija stomatologije:

200 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije

20 samofinasirajućih studenata

Školarina:

za državljanje Republike Srbije 180.000 dinara

za studente strane državljane 5000 eura (u dinarskoj protivvrednosti)

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su završili srednju medicinsku školu ili gimnaziju. Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta hemija i biologija.

Izbor kandidata za upis u I godinu integrisanih akademskih i diplomskih studija stomatologije obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang-liste, koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polagnja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu Integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta Republike Srbije ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi, do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studiski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinasirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.

Žalbe se podnose nadležnoj komisiji fakulteta , koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije Fakulteta po žalbi kandidata.

Dekan fakulteta donosi konačnu odluku po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Konačna rang lista je osnov za upis. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list overene fotokopije sledećih dokumenata:

· svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,

· diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,

· izvod iz matične knjige rođenih,

· lekarsko uverenje.

· dokaz o izvršenoj uplati na ime troškova oko organizacije sprovođenja konkursa u iznosu od 6.000,00 dinara na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67 , model 97, poziv na broj 6000 (za državljane Republike Srbije) a za strane državljane 100 eura (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate).

Komplet za prijavljivanje na konkurs za upis u I godinu školske 2017/18 godine kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta, Beograd, Ulica dr Subotića br. 8. Cena kompleta je 2000 dinara.

Kandidat svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuje da prihvata pravila prijemnog ispita.

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· dva obrasca ŠV-20

· indeks

· dve fotografije formata 4.5x3.5cm

· dokaz o uplati školarine

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

DODATNE INFORMACIJE:

·Upis lica koja nemaju javnu ispravu o stečenom srednjem obrazovanju

·Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

·Upis kandidata stranih državljana

· Upis pripadnika romske nacionalne manjine primenom afirmativne mere

NAPOMENA:

Na osnovu odluke Komisije za sprovođenje konkursa za upis u I godinu studija, učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju iz predmeta koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju, iz predmeta Biologija i Hemija, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu, za studijski program Integrisane studije stomatologije i osnovne strukovne studije Oralna higijena.

Plan aktivnosti sprovođenja upisa kandidata u prvu godinu Integrisanih osnovnih i master akademskih studija stomatologije školske 2017/18 godine

Aktivnosti

Datum

Vreme

Prijavljivanje kandidata

21.22.,23., 24. juna (sreda četvrtak, petak i subota)

9.00-13.00h

Objavljivanje liste sa prosečnim ocenama iz srednje škole

24. juna (subota)

18,00 h

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

25 juna (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoruna prosečne ocene iz srednje škole

26. juna (ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

90,00-12,00 h

Raspored polaganja prijemnog ispita

28.juna (sreda)

12,00 h

Prijemni ispit

30. juna (petak)

10.00 h

Objavljivanje rezultata sa prijemnog ispita

1. jula (subota )

10.00 h

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

1. jula (subota)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

10.00-12.00 h lično preko pisarnice

Komisija za upis donosi odluku po prigovor na rezultate sa prijemnog ispita

1 ( jula) subota

od 12,00 do 14,00h

Objavljivanje preliminarnerang liste

1. jula (subota )

15.00 h

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

3. jula ( ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

do 13,00h

Komisija za upis donosi rešenja po podnetim prigovorima

3. jula (ponedeljak )

od 13,00-14,00 h

Podnošenje žalbe dekanu na rešenje Komisije

4.jula ( utorak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta do 12.00

Dekan donosi rešenja po podnetim žalbama

5 jula (sreda)

14.00 h

Objavljivanje konačne rang liste

6 jula (četvrtak)

od 12,00 h

Upis kandidata koji su stekli pravona upis

10. i 11. jula( ponedeljak i utorak)

8.00-13.00 h

Prozivanje kandidata ukoliko je ostalo slobodnih mesta za upis

11. jula (utorak)

13.30 h

INTEGRISANE STUDIJE - SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA SA BODOVIMA IZ SREDNJE ŠKOLE

SPISAK KANDIDATA POGLEDAJTE OVDE

Podnošenje prigovora na listu prosečnim ocenama Komisiji za upis

25 juna (nedelja)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

Komisija za upis donosi odluku po prigovoruna prosečne ocene iz srednje škole

26. juna (ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

9,00-12,00 h

Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u I godinu Integrisanih studija stomatologije – 2017/18

Prijemni ispit počinje 30. juna 2017. godine u 10,00

Kandidati su obavezni da na mestu polaganja budu 30 minuta pre početka prijemnog ispita

Amfiteatar

Adresa

Prijemni broj

Veterinarski fakultet

Bulevar oslobođenja 18

1-120

Histofiziološki institut

Višegradska br. 26

121-240

Silos

Dr Subotića br. 15

241-405

Institut patologija

Dr Subotića br. 1

406-570

Anatomski institut

Dr Subotića br. 4

571-653

Amfiteatar

Rankeova br. 4

654-737

Napomena: Kandidati treba da imaju u vidu da zbog radova u Bulevaru oslobođenja otežan prilaz navedenim ustanovama gde će se održati polaganje prijemnog.

Tačni odgovori sa testa za polaganje prijemnog ispita -30.6.2017. godine

GRUPA A

GRUPA B

GRUPA C

GRUPA D

Odgovori kandidata na prijemnom ispitu sa brojem ostvarenih poena

BIOLOGIJA
HEMIJA

Prigovor na rezultate sa prijemnog ispita Komisiji za upis

1. jula (subota)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

10.00-12.00 h lično preko pisarnice

Komisija za upis donosi odluku po prigovor na rezultate sa prijemnog ispita

1 ( jula) subota

od 12,00 do 14,00h

Objavljivanje preliminarne rang liste

1. jula (subota )

15.00 h

Skenirani i ocenjeni kartoni kandidata sa prijemnog ispita

Kartoni kandidata po prijavnom broju

1-140

141-276

277-401

402-525

526-737

Preliminarna rang lista - 01.07.2017

POGLEDAJTE OVDE

Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis

3. jula (ponedeljak)

preko e-mail-a: primedbe.prijemni@stomf.bg.ac.rs

ili pisarnice fakulteta

do 13,00h

Priznavanje položenog prijemnog ispita iz Hemije i Biologije sa konkursa za Integrisane studije na Stomatološkom fakultetu za upis na osnovne strukovne studije Oralna higijena

Odlukom nadležnog organa Fakulteta, položen prijemni ispit iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija na konkursu za Integrisane studije na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu priznaje se kao položen na studijskom programu Osnovnih strukovnih studija Oralna higijena. Kandidati mogu da podnose molbe za upis preko pisarnice Fakulteta, zaključno sa 6.7.2017. godine, do 14h.

Rang lista će biti objavljena 10.7.2017. godine, a upis kandidata, prema predviđenom kalendaru aktivnosti, obaviće se 12.7.2017. godine.

Obaveštenje o upisu

Ukoliko ostane slobodnih mesta, prozivka kandidata je 11.7.2017. godine, u 13,30 h.

Upis kandidata je 10. i 11.7.2017. godine, od 8 do 13h.

Kandidati koji su stekli pravo na upis podnose:

· originalna dokumenta

· izvod iz matične knjige rođenih

· lekarsko uverenje

· jedan obrazac ŠV-20

· indeks

PRIMER PRAVILNO POPUNJENOG INDEKSA I ŠV OBRASCA POGLEDAJTE OVDE

· dve fotografije za dokumenta formata 3.5x4.5 cm

za budžetske studente:

· dokaz o izvršenoj uplati 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

za samofinansirajuće studente:

· dokaz o uplati prve rate školarine: 90.000 dinara, žiro-račun fakulteta: 840-1122666-67, model 97, poziv na broj 44600

· dokaz o izvršenoj uplati 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici)

· iznos od 400,00 dinara za Zdravstveno potporno udruženje studenata (plaća se na šalteru, prilikom upisa)

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Školarina:

- za studente državljane Republike Srbije 180.000,00 dinara

- za studente strane državljane 5000,00 eura (u dinarskoj protivvrednosti).

Spisak upisanih kandidata - 11.7.2017

POGLEDAJTE OVDE