Doktori stomatoloških nauka

Doktorske disertacije odbranjene od 2010. godine

Kandidat, datum odbrane, naslov doktorske disertacije, mentor

Miletić Vesna 03.07.2010.

naziv dd : „ Micro-Raman spectroscopic studies on the adhesive-dentine interface and the degree of conversion of dental adhesives“

Petrović Bojan 13.04.2010

naziv dd:„Upotreba ICF klasifikacije u izboru stomatološkog tretmana osoba sa mentajnom retardacijom“

mentor prof. dr Dejan Marković

Milić Lemić Aleksandra 27.04.2010.

naziv dd : Analiza distribucije okluzalnog opterećenja kroz koštane strukture orofacijalnog sistema“

mentor prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Besu Irina 15.06.2010.

naziv dd : Imunoreaktivnost na proteine hrane u etiopatogenezi rekurentnih oralnuh ulceracija“

mentor prof. dr Ljiljana Janković

Jovičić Olivera 02.11.2010.

Naziv dd : " Ispitivanje stanja oralnog zdravlja i mogućnosti prevencije oralnih bolesti kod dece obolele od akutne leukemije "

mentor:prof. dr Radoje Stevanović

Divnić Resnik Tihana 12.04.2011.

Naziv dd : “Očuvanje alveolarnog grebena nakon ekstrakcije zuba primenom koštanog morfogenetskog proteina “

mentor: doc. dr Zoran Aleksić

Perić Tamara 04.05.2011.

Naziv dd:“ Antikarijesni potencijal kalcijum-fosfata kod pacijenata sa hipofunkcijom pljuvačnih žlezda”

Mentor:prof. dr Dejan Marković

Mandinić Zoran 19.05.2011.

Naziv dd: " Uticaj fluorida na parametre oksidativnog stresa kod eksperimentalnih životinja"

Mentor: prof. drZoran Vulićević

Špadijer Gostović Aleksandra 21.06.2011.

Naziv dd:“Gingivomorfometrijska analiza u implantološkoj terapiji fiksnim zubnim nadoknadama“

Mentor:prof. dr Vojislav Leković

Andrić Miroslav 07.07.2011.

Naziv dd :“ Proapoptotski i antiapoptotski mehanizmi u patogenezi keratocističnih odontogenih tumora”

Mentor:prof. dr Jelena Milašin

Stamenković Zorana 13.09.2011.

Nazi dd :“ Klinički efekti primene Fränkelovih regulatora funkcije u terapiji distalnog i mezijalnog zagrižaja”

Mentor: prof. dr Branislav Glišić

Đorđević Jelena 20.09.2011.

Naziv dd :“ Trodimenzionalno ispitivanje oblika i simetrije lica adolescenata primenom laserske tehnologije”

Mentor: prof. dr Branislav Glišić

Pajević Tina 27.09.2011.

Naziv dd: „ Zastupljenost malokluzija kod praistorijskog, srednjevekovnog i savremenog čoveka“.

Mentor:prof. dr Branislav Glišić

Vulićević Tijana 08.11.2011.

Naziv dd: “Vrsta i mikroskopska struktura veze između ortodontskih bravica i zuba pri upotrebi različitih lepkova”

Mentor:prof. dr Branislav Glišić

Milinković Iva 06.12.2011.

Naziv dd: “ Klinička evaluacija primene autogene ćelijske kulture fibroblasta u terapiji gingivalnih recesija”

Mentor: prof. dr Vojislav Leković

Tanasić Ivan 27.12.2011.

Naziv dd: Distribucija okluzalnih opterećenja u strukturama krezube donje vilice zbrinute različitim zubnim nadoknadama“

Mentor : prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Šćepanović Miodrag 27.12.2011.

Naziv dd: “Uticaj mini implantata na uspešnost i kvalitet protetske terapije bezubih pacijenata”

Mentor: prof. dr Aleksa Marković

Milenković Ana 17.01.2012.

Naziv dd: “ Epidemiološki profil povreda zuba kod dece u Srbiji”

Mentor: prof. dr Dejan Marković

Stefanović Neda 29.05.2012.

Naziv dd:" Analiza uticaja ortodontskog i ortodontsko hirurškog lečenja na gornje vazdušne puteve i meka tkiva lica primenom kompjuterizovane tomografije"

Mentor: prof. dr Branislav Glišić

Juloski Jovana 05.06.2012.

Naziv dd:“ Dinamika rasta kraniofacijalnog kompleksa osoba sa Tarnerovim sindromom”

Mentor:prof. dr Branislav Glišić

Mišić Tijana12.06.2012.

Naziv dd:“ Eksperimentalno i kliničko ispitivanje uticaja hirurške tehnike na temperaturu kosti smanjene gustine tokom preparacije ležišta i ugradnje implantata”

Mentor: prof. dr Aleksa Marković

Todorović Ana12.07.2012.

Naziv dd:“Analiza okluzije u pacijenata sa fiksnim zubnim nadoknadama na implantatima primenom kompjutera“

Mentor: prof. dr Vojkan Lazić

Antonijević Đorđe 12.07.2012.

Naziv dd:„Varijacije rendgenske slike cementnih materijala i kompozitnih kočića zavisno od njihovog sastava i primenjene radiografske metode“

Mentor: prof. dr Kosovka Obradović Đuričić

Đorđević Igor 12.07.2012.

Naziv dd:„ Uporedna analiza uspešnosti stabilizacionog splinta i farmakoterapije u osoba sa temporomandibularnim disfunkcijama“

Mentor: prof. dr Vojkan Lazić

Nikolić Nataša16.07.2012.

Naziv dd: " Karakterizacija i toksična aktivnost aggregatibacter actinomycetecomitans izolata"

Mentor: prof. dr Saša Janković

Dželetović Bojan 20.10.2012

Naziv dd:“ Uticaj životne dobi, estrogenskog statusa i karotidne ateroskleroze na protok krvi kroz zubnu pulpu"

Mentor: prof. dr Dragica Stojić

Biočanin Vladimir 17.07.2012.

Naziv dd: „ Komparativna analiza kvaliteta intraperiodontalne i intraseptalne anestezije izazvane artikainom sa epinefrinom kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2“

Mentor: prof. Dr Božidar Brković

Petrović Milan 04.10.2012.

Naziv dd:" Biološka aktivnost kompozitnih ćelijskih nosača na bazi visokoporoznih hidroksiapatita i njihov uticaj na tkivno inžinjerstvo kosti"

Mentor: prof. dr Miroslav Vukadinović

Ilić Jugoslav 09.10.2012.

Naziv dd:" Značaj vaskularnog endotelnog faktora rasta i kostnog morfogenetskog proteina-2 za reparatorne sposobnosti zdrave i diabetesom izmenjene zubne pulpe"

Mentor:prof. dr Dragica Stojić

Rakić Mia 18.11.2012.

Naziv dd:„ Određivanje biomarkera gubitka alveolarne kosti kod pacijenata sa periimplantitisom“

Mentor:prof. dr Vojislav Leković

Nikolić Nebojša 27.11.2012.

Naziv dd:“ Izolacija i karakterizacija humanih matičnih ćelija pulpe mlečnih zuba”

Mentor: prof. dr Jelena Milašin

Đuričković Mirjana 07.12.2012.

Naziv dd: „Stanje oralnog zdravlja kod dece obolele od dijabetes mellitus-a tip 1 u Crnoj Gori“

Mentor:Zoran Vulićević

Trifković Branka 21.12.2012.

Naziv dd: “ Analiza metroloških karakteristika uređaja za optičku digitalizaciju CAD/CAM sistema”

Mentor: prof. dr Aleksandar Todorović

Bajić Miljan 19.03.2013.

Naziv dd: “Primena savremenih hirurških procedura u terapiji gingivalnih recesija”

Mentor: prof. dr Saša Janković

Karadžić Ivana 04.06.2013.

Naziv dd:“ Uticaj različitih 3D biomaterijala na osteoblastnu diferencijaciju mezenhimalnih ćelija zubne pulpe ”

Mentor: prof. dr Dejan Marković

Ristić Marija 11.06.2013.

Naziv dd:“ Radiografsko ispitivanje obima resorpcije korenova zuba i alveolarne kosti po završetku aktivne faze terapije malokluzija fiksnim ortodontskim aparatima”

Mentor:prof. dr Mirjana Šašić

Stojanović Zdenka 17.06.2013.

Naziv dd:“Kefalometrijska procena kraniofacijalnog modela III skeletne klase u doba mešovite denticije”

Mentor: prof. dr Predrag Nikolić

Marković Evgenija 04.12.2013.

Naziv dd: "Uticaj strukture ortodontskih žica na biokompatibilnost i percepciju bola tokom početne faze lečenja fiksnim aparatima"

Mentor:prof. dr Branislav Glišić

Radović Katarina 09.04.2014.

Naziv dd: “Vaskularni endotelni factor rasta u gingivi i pljuvački u dijabetes melitusu: značaj za mehanički stres i oralnu homeostazu kod pacijenata sa imedijatnim mobilnim zubnim nadoknadama”

Mentor: prof. dr Dragica Stojić

Opačić Galić Vanja 27.05.2014.

Naziv dd: “ Ispitivanje biokompatibilnosti nanostrukturnih biomaterijalana bazi aktivnih kalcijum silikatnih sistema i hidroksiapatita”

Mentor: prof. dr Slavoljub Živković

Čairović Aleksandra 30.05.2014.

Naziv dd: " Uticaj termičke obrade na biološka i mikrostrukturna svojstva dentalnih legura

Mentor: prof. dr Dragoslav Stamenković

Manojlović Dragica 06.06.2014.

Naziv dd: " Fizička,estetska i biološka svojstva eksperimentalnih kompozitnih materijala"

Mentor:prof. drBranislav Karadžić

Savić Stanković V Tatjana 10.06.2014.

Naziv dd: “ Ispitivanje trikalcijum silikatnog cementa (biodentin) u funkciji dentinskog zamenika ispod kompozitnih ispuna na bočnim zubima ”

Mentor: prof. dr Branislav Karadžić

Perić Mirjana 17.06.2014.

Naziv dd: “ Komparativna analiza kliničkog i mikrobiološkog nalaza kod pacijenata sa proteznim stomatitisom ”

Mentor: doc. dr Rade Živković

Tekić Jasmina 07.07.2014

Naziv dd: “ Istraživanje i razvoj modela izvrsnosti u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti ”

Mentor: prof. dr Dejan Marković

Aničić Boban 15.07.2014.

Naziv dd:“ Varijabilnost nasledne osnove i rizik od nastanka pleomorfnog adenoma pljuvačnih žlezda – analiza gena za survivin, TP53 i matriksnu metaloproteinazu 9”

Mentor:prof. dr Vitomir Konstantinović

Zelić Ksenija 15.07.2014.

Naziv dd: “ Uticaj nanostrukture, hemijskog sastava dentina i distribucije napona na lomljivost endodontski lečenih zuba”

Mentor: prof. dr Slavoljub Živković

Stanimirović Dragan 17.07.2014.

Naziv dd: “ Udruženost polimorfizma gena TLRs 2,3,4 i CD 14 kod bolesnika sa oralnim lihen planusom”

Mentor: prof. dr Ljiljana Janković

Brajković Denis 21.07.2014.

Naziv dd: “ Efikasnost profilaktičke primene nimesulida i levobupivakaina u kontroli postoperativnog bola posle hirurškog vađenja donjih impaktiranih umnjaka”

Mentor: prof. dr Božidar Brković

Janjić Bojan 21.10.2014.

Naziv dd: “ Eksperimentalno i kliničko ispitivanje uticaja obrtnog momenta i gustine kosti na vrednosti toplote trenja i primarne stabilnosti mini implantata ”

Mentor: prof. dr Aleksa Marković

Ćalasan Dejan 02.12.2014.

Naziv dd: “ Uticaj hirurške tehnike ugradnje i mikro i makro dizajna implantata na njihovu stabilnost u bočnom segmentu gornje vilice ”

Mentor: prof. dr Aleksa Marković

Petrović Violeta 06.03.2015.

Naziv dd: “Ispitivanje bioloških i fizičkih svojstava nanostrukturnih biomaterijala na bazi aktivnih kalcijumsilikatnih sistema i hidroksiapatita”

Mentor: prof. dr Slavoljub Živković

Jelovac Drago 31.03.2015.

Naziv dd:„Analiza alteracija onkogena i tumorsupresornih gena u histološki negativnim marginama planocelularnih karcinoma usne duplje“

Mentor: prof. dr Vitomir Konstantinović

Milutinović Jovana 31.03.2014.

Naziv dd: „ Promene struktura mekih tkiva lica nakon ortodontske terapije malokluzije II klase“

Mentor:doc. dr Nenad Nedeljković

Ilić Dimitrijević Ivana 31.03.2015.

Naziv dd:„Analiza hromozomske translokacije T(11;19) kod mukoepidermoidnog karcinoma pljuvačnih žlezda-korelacija sa kliničkim i patohistološkim parametrima“

Mentor: prof. dr Vitomir Konstantinović

Puletić Miljan 14.04.2015.

Naziv dd:" Povezanost pojedinih pripadnika familije herpesvirida i parodontopatogenih mikroorganizama sa komplikacijama parodontopatije"

Mentor: prof. dr Saša Janković

Beljić Ivanović Katarina 17.04.2015.

Naziv dd:“ Uticaj različitih tehnika mašinske preparacije na originalnu anatomiju kanala korenova prvih maksilarnih molara”

Mentor:Prof. dr Nevenka Teodorović

Ležaja Maja 20.05.2015.

Naziv dd: “ Kompoziti i adhezivi sa sintetskim hidroksiapatitnim puniocima i hidroksiapatitni inserti: ispitivanje mehaničkih svojstava i kvaliteta adhezivne veze.”

Mentor: Doc. dr Vesna Miletić

Mandić Borka 26.05.2015.

Naziv dd: „Uticaj primene lasera male snage u ranom postoperativnom periodu na oseointegraciju implantata“

Mentor: Prof. dr Aleksa Marković

Tabaković Saša 23.06.2015.

Naziv dd:„Rekonstrukcija poda orbite individualno oblikovanim resorptivnim materijalom polidioksan laktidom(PDLLA) i simfiznim graftom mandibule.“

Mentor:prof. dr Vitomir Konstantinović

Ristić Vladimir 07.07.2015.

Naziv dd: „Kraniofacijalne promene kod pacijenata II skeletne klase lečenih aparatom sa zavrtnjem za mezijalno pomeranje donje vilice.“

Mentor:prof. dr Branislav Glišić

Popović Željka 14.09.2015.

Naziv dd: “ Socijalno-medicinski pristup definisanju modela monitoringa pacijenata sa zubnim nadoknadama ”

Mentor: prof. dr Ivanka Gajić

Perunović Neda 06.10.2015.

Naziv dd:„Nivoi IL-1β, IL-6, TNF-α, PGE2 u gingivalnoj tečnosti i u krvi prevremeno porođenih žena sa parodontitisom“

Mentor:prof. dr Saša Čakić

Antić Svetlana 06.10.2015.

Naziv dd: „Uticaj prisustva i položaja trećeg molara donje vilice na rizik za nastanak preloma u regionu donjeviličnog ugla i zglobnog nastavka.“

Mentor: prof. dr Zoran Rakočević

Pejčić Nataša 06.10.2015.

Naziv dd: „Evaluacija ergonomskih faktora u stomatološkom radu i procena faktora rizika“

Mentor: doc. dr Vanja Petrović

Popović Bajić Marijana 02.02.2016.

Naziv dd:„Uticaj amelogenina, faktora rasta i novih nanostrukturnih materijala na bazi kalcijum silikatnih cemenata na regeneraciju pulpe“

Mentor: prof.dr Slavoljub Živković

Čivović Jelena 10.02.2016.

Naziv dd:„Procena stabilnosti efekata ortodontske terapije tokom retencije folijama-trodimenzionalna digitalna analiza“

Mentor: prof. dr Branislav Glišić

Radosavljević Radivoje 02.03.2016.

Naziv dd: „Ispitivanje terapijskih modaliteta u kontroli radijacionih mukozitisa postresekcionih defekata karcinoma orofacijalne regije“

Mentor: Prof. dr Vojkan Lazić

Milošević Nataša 22.03.2016.

Naziv dd: „Polimorfizmi u MTHFR, GSTM1, GSTT1, MMP9 genima kao faktori predispozicije za pojavu temporomandibularnih disfunkcija “

Mentor: prof. dr Vojkan Lazić

Hatab Nur 24.05.2016.

Naziv dd: „Uticaj promena gornjih vazdušnih puteva na kvalitet života pacijenata posle hirurške korekcije deformiteta III skeletne klase “

Mentor: prof. dr Vitomir Konstantinović

Sinobad Vladimir 31.05.2016.

Naziv dd: “Rendgenkraniometrijska evaluacija promena skeletnih i dentalnih odnosa nakon bimaksilarne hirurške korekcije mandibularnog prognatizma“

Mentor: prof. dr Miroslav Vukadinović

Sinobad Tamara 30.06.2016.

Naziv dd: „Evaluacija fotometrijskih metoda u ispitivanju dimenzionalne stabilnosti elastomernih otisnih materijala “

Mentor: prof. drKosovka Obradović Đuričić

Nešković Jelena 01.07.2016.

Naziv dd: „Klinička i mikrobiološka analiza neuspeha endodontskog lečenja zuba“

Mentor: prof. dr Slavoljub Živković

Miković Nikola 05.07.2016.

Naziv dd: „Uticaj bimaksilarne hirurške korekcije mandibularnog prognatizma na promenu položaja zglobnog nastavka donje vilice“

Mentor: prof. dr Miroslav Vukadinović

Đukić Ljiljana 05.07.2016.

Naziv dd: „Ace inhibitori, enalapril i mehanizmi oralne homeostaze: protok pljuvačke i antioksidativna zaštita“

Mentor: prof.dr Dragica Stojić

Anđelković Marko 05.07.2016.

Nazivdd: “ Uticajrazličitihzubnihnadoknadanaprisustvopatogenihbakterijauoralnojduplji“

Mentor: prof.dr Ljiljana Tihaček Šojić

Živadinović Milka 07.07.2016.

Naziv dd: „Ispitivanje uspešnosti regeneracije kostnog tkiva na modelu kritičnog defekta kalvarije kunića sa dijabetes melitusom tip 1 “

Mentor: prof.dr Božidar Brković

Novaković Nada 11.07.2016.

Naziv dd: „Uticaj različitih metoda konzervativnog lečenja obolelih od hronične parodontopatije na oksidativni stres i antioksidativni status pljuvačke “

Mentor: prof. dr Saša Čakić

Matić Sanja 11.07.2016.

Naziv dd: „Uticaj polimorfizama gena za inflamatorne citokine i njihove receptore na nivo cirkulišućih citokina i kliničke parametre kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom i dijabetes melitusom tipa 2".

Mentor: prof. dr Ana Pucar

Ilić Branislav 12.07.2016.

Naziv dd: ,,Ispitivanje polimorfizama gena za metilentetrahidrofolat reduktazu, glutation transferazu, faktor nekroze tumora α i njegove receptore u epitelnim tumorima usne duplje”

Mentor: prof.dr Jelena Milašin

Ivanjac Filip 12.07.2016.

Naziv dd: “ Merenje stabilnosti kraniofacijalnih implantata analizom rezonantne frekvencije ”

Mentor: prof.dr Vitomir Konstantinović

Cimbaljević Milena 13.07.2016.

Naziv dd: „Primena kompjuterizovane tomografije koničnog oblika X-zračnog snopa u analizi uspeha terapije parodontopatije “

Mentor: doc. dr Nataša Nikolić Jakoba

Glišić Mirko 20.09.2016.

Naziv dd: „Analiza distribucije opterećenja kod primene rezilijentnih abatmenata i njihov uticaj na implantno-protetsku terapiju“

Mentor: Prof. dr Dragoslav Stamenković

Jezdić Zoran 20.09.2016.

Naziv dd: “Uticaj bimaksilarne hirurške korekcije mandibularnog prognatizma na mekotkivne strukture lica“

Mentor: Prof. dr Miroslav Vukadinović

Čarkić Jelena 23.09.2016.

Naziv dd: „Telomere kao faktor genomske nestabilnosti kod oralnih planocelularnih karcinoma“

Mentor: prof. dr Branka Popović

Milić Marija 26.09.2016.

Naziv dd: „Efikasnost i bezbednost intraoralne lokalne anestezije primenom lidokaina sa klonidinom kod pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2“

Mentor: Prof. dr Dragica Stojić

Latković Marina 27.09.2016.

Naziv dd: “Helicobacter pylori u dentalnom plaku kod pacijenata sa oboljenjem želuca i duodenuma“

Mentor: prof. dr Nevenka Teodorović

Pejović Marko 27.09.2016.

Naziv dd: „Uticaj strukture i veličine granula različitih koštanih zamenika na neoangiogenezu pri regeneraciji kosti“

Mentor: prof. dr Snježana Čolić

Đorđević Vladan 28.09.2016.

Naziv dd: „Procena stanja oralnog zdravlja hospitalizovanih osoba sa shizofrenijom“

Mentor: prof. dr Biljana Miličić

Ćetenović Lj Bojana 29.09.2016.

Naziv dd: „Ispitivanje biokompatibilnosti nanomaterijala na bazi kalcijum silikata i njegovog uticaja na pulpo-parodontalno tkivo“

Mentor: prof. dr Dejan Marković

Živković S Marija 16.12.2016.

Naziv dd: „Uticaj mutcija RUNX2 i WNT10A gena na broj i veličinu zuba“

Mentor: prof. dr Branislav Glišić

Jakovljević Aleksandar 30.05.2017.

Naziv dd: „Detekcija i genotipizacija humanog citomegalovirusa i Epštejn-Bar virusa u hroničnim periapikalnim lezijama“

Mentor: doc. Dr Miroslav Andrić