2014

ЛЕКСИКОН образовних термина / [уредник Петар Пијановић]. - 1. изд. - Београд : Учитељски факултет, 2014 (Београд : Планета принт). - 907 стр. ; 31 cm Тираж 1.000. - Стр. 7-10: Предговор / редакциони одбор. - Напомене и библиграфске референце уз текст. ISBN 978-86-7849-202-0