Specijalističke strukovne studije Oralna higijena

Uverenje o akreditaciji studijskog programa

jul, 2014. godine

Odluka Nastavno-naučnog veća o zamrzavanju statusa specijalističkih strukovnih studija Oralna higijena i specijalističkih akademskih studija Stomatologija do kraja akreditacionog perioda

POGLEDAJTE OVDE

Studijski program Specijalističke strukovne studije Oralna higijena - opšte informacije

Studijski program Specijalističke strukovne studije Oralna higijena predstavlja specijalističke strukovne studije u polju medicinskih nauka, oblast stomatologija, drugog nivoa studija.

Ove studije traju jednu školsku godine, čijim se završetkom ostrvaruje 60 ESPB bodova. Školska godina je podeljena u dva semestra. Svaki semestar ima teoretsku i praktičnu nastavu. Teorijska nastava je prilagođena tako da omogućava uspešno praćenje praktične nastave.

Završetkom ove škole, nakon polaganja stručnog rada, student stiče stručni naziv specijalista oralni higijeničar (spec. oral.hig).

Specijalističke strukovne studije za oralne higijeničare, može upisati lice koje je završilo osnovne stukovne studije za oralne higijeničare

Kurikulum ovog studijskog programa sadrži 1590 časova nastave od čega su:

• predavanja 300

• vežbe 300

• samostalni rad 810

• letnja praksa 180 časova.

Svrha studijskog programa je da obrazuje specijalistički stručni kadar koji je osposobljen da u okviru stručnog tima sprovodi promociju oralnog zdravlja i pomogne pacijentu u održavanju oralne higijene, kao i da primeni profilaktičke mere.

Uskostručni predmeti su prilagođeni prema nivou budućeg poziva, a posebni akcenat je stavljen na praktičnu obuku, kako bi specijalisti oralne higijene po završetku specijalističkih studija bili osposobljeni za samostalni rad. Krajnji cilj studijskog programa je da se kroz školovanje specijalista pripremi za klinički samostalan rad i da doprinese daljem razvoju zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Studijski program za Specijaliste oralne higijene obezbeđuje kvalitetno studiranje i obrazovanje kadrova zdravstvene struke, koji će moći da odgovore izazovima savremene prakse kroz:

• permanentno praćenje savremenih naučnih tokova i dostignuća i prenos znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe;

• omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim evropskim univerzitetskim centrima, ali i pruzimanje dobrih tekovina sistema visokog obrazovanja u zemlji.

Opis zanimanja:

Oralni higijeničar specijalista, kao deo stručnog tima, asistira prilikom sprovođenja složenih stomatoloških intervencija u okviru primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, organizuje i sprovodi promociju oralnog zdravlja, pomaže i obučava pacijenta prilikom održavanja oralne higijene u domenu izbora sredstava i metoda za posebne grupe pacijenata i primenjuje profilaktičke mere.

Ostvarenje ciljeva studijskog programa - obrazovanje visoko stručnih kadroova iz oblasti zdravstvene struke omogućuje viši nivo zdravstvene zaštite, kao i razvoj struke u oblasti stomatologije. Strukovno obrazovni kadar može raditi samostalno ili u državnim ili privatnim ustanovama. Njihova delatnost obuhvata stručne oblasti:

• organizovanje prikupljanja medicinskih i stomatoloških informacija i organizacija vođenja zdravstvene dokumentacije,

• postavljanje indikacija za radiografiju i izvođenje metoda intraoralnog radiografisanja,

• organizacija sprovođenja mera zdravstvenog vaspitanja u okviru promocije oralnog zdravlja,

• organizacija sprovođenja sveobuhvatnih mera oralne higijene usne duplje u skladu sa planom stručnog tima,

• organizacija primene profilaktičkih mera u skladu sa planom stručnog tima,

• postavljanje privremenih ispuna i fiksiranje privremenih krunica i mostova na prethodno pripremljenim zubima,

• uzimanje situacionih otisaka

• organizacije pripreme radnog mesta, materijala, lekova i pacijenta za izvođenje stomatoloških intervencija

• upućivanje pacijenta nadležnom specijalisti u saradnji sa ordinirajućim lekarom,

• organizacija rada u hirurškoj sali,

• procena uspeha terapije parodontopatije primenom odgovarajućih indeksa,

• priprema radnog mesta za implantološke intervencije u okviru hirurškog i protetskog tretmana,

• prenošenje modela u artikulator prenošenjem obraznog luka,

• ukazivanje prve pomoći, postavljanje imobilizacije i previjanje otvorenih i zatvorenih preloma lica i vilica.

Specijalističke strukovne studije za oralnog higijeničara specijalistu, može upisati lice koje je završilo osnovne strukovne studije za oralnog higijeničara.

Kriterijumi za upis kandidata na ovaj studijski program su:

• prosečna ocena na prethodnom nivou studija

• dužina studiranja

• intervju sa kandidatom

NASTAVNI PLAN SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ORALNA HIGIJENA - nastavni plan 2014

POGLEDAJTE OVDE

KNJIGA PREDMETA SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ORALNA HIGIJENA - nastavni plan 2014

POGLEDAJTE OVDE