Etički odbor

Opšte informacije i uputstvo za podnošenje zahteva za odobrenje sprovođenja naučno-istraživačke studije

Članovi Etičkog odbora 2018-2021

-Doc. dr Nataša Nikolić Jakoba, predsednik

-Prof. dr Elena Kršljak, zamenik predsednika

-Prof. dr Branislav Glišić

-Prof. dr Radojica Dražić

-Prof. dr Milan Brajović

-Prof. dr Ivana Radović

-Prof. dr. Vesna Miletić

-Prof. dr Milan Petrović

-Prof. dr Vanja Krstić, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

-Doc. dr Zoran Mandinić

-Asist. Dr Katarina Radović, sekretar Etičkog odbora

-Aleksandra Ilić

-Jelena Šantrić

Prilikom podnošenja zahteva za odobrenje sprovođenja naučno-istraživačke

studije, istraživači dostavlјaju u formi jednog PDF dokumenta na e-mail adresu

katarina.radovic@stomf.bg.ac.rs odgovarajuću dokumentaciju:

1. potpisani i datirani zahtev za odobrenje sprovođenja naučno-istraživačke studije

2. biografiju sa odabranom bibliografijom rukovodioca istraživanja

3. plan istraživanja

4. Evidencioni karton

5. Ukoliko je studijom predviđeno da ispitanici popunjavaju Upitnik, onda priložiti i formu Upitnika.

6. obaveštenje za ispitanike u pisanoj formi

7. obrazac za davanje pisane saglasnosti ispitanika za učešće u istraživanju, odnosnoi staratelјa / roditelјa ukoliko ispitanici ne mogu samostalno dati saglasnost.

Dokumentaciju u štampanoj formi dostaviti u pisarnicu Sekretarijata fakulteta, Dr Subotića 8. Zahtevi se podnose do prvog u mesecu.

Etički odbor

Stomatološkog fakulteta u Beogradu

postupa u skladu sa sledećim

propisima:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije(Sl.glasnik RS, br. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10 i 57/11)
 2. Zakon o proizvodnji i prometu lekova(Sl.glasnik RS, br. 30/10)
 3. Zakon o pravima pacijenata(Sl.glasnik RS, br. 45/13)
 4. Pravilnik o uslovima i načinu kliničkog ispitivanja leka, postupku i sadržaju dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka(Sl.glasnik RS, br. 64/11)
 5. Smernice dobre kliničke prakse (Sl.glasnik RS, br. 28/08)
 6. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti(Sl.glasnik RS, br. 97/08)
 7. Poslovnik o radu Etičkog odbora SF
 8. Statut Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

9. Upravni odbor za bioetiku: Smjernice za članove Istraživačkih etičkih povjerenstava (SAVET EVROPE oktobar 2012.)

 1. Zakon o dobrobiti životinja (Sl.glasnik RS, br. 41/09)
 2. Evropski kodeks o ponašanju u istraživanju, 10 godina Nacionalnog komiteta za bioetiku Srbije, Beograd 2015. godine
 3. Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva "Sl. glasnik RS", br. 72/2009
 4. Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava "Sl. glasnik RS" br. 2/2014 i 14/2014 - ispr.
 5. Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti, "Sl. glasnik RS", br. 8/2015

Zakon o medicinskim sredstvima

23.11.2017

POGLEDAJTE OVDE