Etički odbor

Etički odbor

Stomatološkog fakulteta u Beogradu

postupa u skladu sa sledećim

propisima:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije(Sl.glasnik RS, br. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10 i 57/11)
 2. Zakon o proizvodnji i prometu lekova(Sl.glasnik RS, br. 30/10)
 3. Zakon o pravima pacijenata(Sl.glasnik RS, br. 45/13)
 4. Pravilnik o uslovima i načinu kliničkog ispitivanja leka, postupku i sadržaju dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka(Sl.glasnik RS, br. 64/11)
 5. Smernice dobre kliničke prakse (Sl.glasnik RS, br. 28/08)
 6. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti(Sl.glasnik RS, br. 97/08)
 7. Poslovnik o radu Etičkog odbora SF
 8. Statut Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

9. Upravni odbor za bioetiku: Smjernice za članove Istraživačkih etičkih povjerenstava (SAVET EVROPE oktobar 2012.)

 1. Zakon o dobrobiti životinja (Sl.glasnik RS, br. 41/09)
 2. Evropski kodeks o ponašanju u istraživanju, 10 godina Nacionalnog komiteta za bioetiku Srbije, Beograd 2015. godine
 3. Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva "Sl. glasnik RS", br. 72/2009
 4. Pravilnik o dokumentaciji i načinu uvoza lekova koji nemaju dozvolu za lek, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u registar medicinskih sredstava "Sl. glasnik RS" br. 2/2014 i 14/2014 - ispr.
 5. Zakon o prevenciji i dijagnostici genetičkih bolesti, genetički uslovljenih anomalija i retkih bolesti, "Sl. glasnik RS", br. 8/2015

Zakon o medicinskim sredstvima

23.11.2017

POGLEDAJTE OVDE