Predispitne aktivnosti

Literatura za predmet Biomehanika zubnih nadoknada i aparata (predavanja doc Milić)


  1. D. Stamenković: Stomatološka protetika - parcijalne proteze. Poglavlje 1 strane 38-71; Poglavlje 3 strane 208 – 228
  2. S Radlović Pantelić Fiksne nadoknade. Poglavlje 3 strane 67 – 111
  3. M Jurišić i saradnici. Oralna implantologija. Poglavlje 10 strane 138 – 153 Poglavlje 11 strane 156 – 167

Spisak tema za izradu seminarskih radova za osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar – nastavni predmet Gerostomatologija

Termin za završetak i dostavu radova je 20. decembar 2017. Godine

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

1.Anamneza, pregled, procena opšteg i oralnog stanja zdravlja pacijenta u specijalizovanoj gerijatrijskoj ustanovi

2015/5001

Vukov Branka

2.Oralna hirurgija kod gerontoloških pacijenata

2015/5001

Vukov Branka

3.Biološke osnove starenja

2015/5002

Kukrić Marija

4.Oralne manifestacije sistemskih bolesti i neželjenog dejstva medikamenata

2015/5002

Kukrić Marija

5.Biološke teorije starenja

2015/5003

Tiosavljević Andrea

6.Osnovni preduslovi za planiranje protetskog tretmana kod starih zavisnih od tuđe nege

2015/5003

Tiosavljević Andrea

7.Biološki aspekti starenja

2015/5004

Blagojević Dragana

8.Osteoporoza

2015/5004

Blagojević Dragana

9.Demografija i epidemiologija starenja

2015/5006

Marković Nikola

10.Parcijalna proteza u pacijenata starije dobi

2015/5006

Marković Nikola

11.Demografija starenja

2015/5007

Matović Dragana

12.Parcijalne proteze u kombinaciji sa implantatima kod pacijenata starije dobi

2015/5007

Matović Dragana

13.Donošenje odluke u vezi budućeg protetskog tretmana kod pacijenata starije dobi

2015/5009

Škrbić Predrag

14.Patologija i prevencija oboljenja zuba kod osoba starije dobi

2015/5009

Škrbić Predrag

15.Dužina ljudskog veka

2015/5010

Karanović Milica

16.Planiranje protetskog tretmana kod fukcionalno zavisnih pacijenta

2015/5010

Karanović Milica

17.Endodontski tretman kod osoba starije dobi

2015/5011

Ostojić Marko

18.Planiranje protetskog tretmana kod pacijenata zavisnih od tuđe nege

2015/5011

Ostojić Marko

19.Epidemiologija starenja

2015/5012

Ahmeti Emina

20.Planiranje protetskog tretmana supradentalnim protezama kod pacijenata starije dobi

2015/5012

Ahmeti Emina

21.Faktori rizika za sprovođenje protetskog tretmana kod pacijenata starije dobi

2015/5013

Šehović Nina

22.Planiranje protetskog tretmana u pacijenata starije dobi

2015/5013

Šehović Nina

23.Fiksne nadoknade u pacijenata sa okluzalnom abrazijom zuba

2015/5014

MitićMarijana

24.Pljuvačka u pacijenata starije dobi

2015/5014

MitićMarijana

25.Fiziologija starenja

2015/5016

Adamović Aleksandra

26.Potreba sprovođenja neinvazivnih tretmana kod krezubih pacijenata starije dobi

2015/5016

Adamović Aleksandra

27.Fiziološka teorija starenja

2015/5017

Stojisavljević Isidora

28.Prednosti supradentalnih proteza kod pacijenata starije dobi

2015/5017

Stojisavljević Isidora

29.Hronična oboljenja u pacijenata starije dobi

2015/5018

Petrović Tamara

30.Prevencija i očuvanje zdravlja u starosti

2015/5018

Petrović Tamara

31.Identifikacija potrebe za protetskim tretmanom kod starih zavisnih od tuđe nege

2015/5019

Sibinović Ana

32.Prevencija i terapija obolelog parodoncijuma kod starih

2015/5019

Sibinović Ana

33.Imedijatne totalne proteze kod pacijenata starije dobi

2015/5020

Krnjaić Nikolina

34.Prevencija i terapija oralnih promena u starih

2015/5020

Krnjaić Nikolina

35.Implantarno nošene zubne nadoknade kod bezubih pacijenata

2015/5021

Ružić Slavica

36.Primena specifičnih terapijskih procedura u oralnoj hirurgiji kod pacijenata starije dobi

2015/5021

Ružić Slavica

37.Imunologija i starenje

2015/5022

Veličković Aleksandar

38.Principi biomehaničkog dizajna parcijalnih proteza

2015/5022

Veličković Aleksandar

39.Indeksi za utvrđivanje kvaliteta života kod pacijenata starije dobi

2015/5027

Rašljanin Haris

40.Principi planiranja tretmana fiksnim nadoknadama kod pacijenata starije dobi

2015/5027

Rašljanin Haris

41.Indikacije za izradu supradentalnih proteza kod pacijenata starije dobi

2015/5030

Dimić Dragana

42.Procena kognitivnog statusa pacijenata starije dobi

2015/5030

Dimić Dragana

43.Ishrana i dijetetske navike starih ljudi

2015/5032

Blagojević Dana

44.Procena nutritivnog statusa pacijenata starije dobi

2015/5032

Blagojević Dana

45.Ispitivanje postojećih zubnih proteza kod pacijenata starije dobi

2015/5033

Remlinger Roland

46.Procena opšteg i oralnog stanja zdravlja pacijenata starije dobi u stomatološkoj ordinaciji

2015/5033

Remlinger Roland

47.Izbor atečmena u terapiji supradentalnim protezama kod pacijenata starije dobi

2015/5034

Pešić Tijana

48.Program stomatološke zaštite u staračkom domu

2015/5034

Pešić Tijana

49.Izbor optimalnog terapijskog modaliteta kod pacijenta u specijalizovanoj gerijatrijskoj ustanovi

2015/5036

Radosavljević Ana

50.Promene na oralnoj mukozi kod pacijenata starije dobi

2015/5036

Radosavljević Ana

51.Izbor protetskog tretmana kod pacijenata starije dobi

2015/5039

Žigić Đorđe

52.Promene na oralnoj sluzokoži starih

2015/5039

Žigić Đorđe

53.Izrada kompleksnih nadoknada kod pacijenata starije dobi

2015/5040

Antić Marija

54.Promene na oseomuskulaturnim strukturama stomatognatog sistematokom starenja

2015/5040

Antić Marija

Rezultatii kolokvijuma iz Maksilofacijalne protetike - maj 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Zaštita na radu

POGLEDAJTE OVDE

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Biomehanika OSS Zubni tehnčar protetičar

POGLEDAJTE OVDE

Rezultati kolokvijuma iz Fiksne protetike 1

POGLEDAJTE OVDE