Nastavnici i saradnici

Na ovoj strani:

Nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

februar 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2018/19 godina

POGLEDAJTE OVDE

PROSEČNE OCENE NASTAVNIKA U PERIODU 2012/13-2017/18 I SARADNIKA U PERIODU 2013/14-2017/18 GODINE NAKON OBRADE ANONIMNE STUDENTSKE ANKETE

INTEGRISANE STUDIJE STOMATOLOGIJE

POGLEDAJTE OVDE

Profesori po pozivu

Ime i prezime

Nastavni predmet

Izborni period

Calvo-Guirado Jose Luis

Vanredni profesor za naučnu oblast Oralna hirurgija

Stomatološki fakultet Univerziteta u Mursiji (Španija)

Oralna hirurgija

01.12.2013.

30.11.2018.

Luca Cordaro

Upravnik Klinike za parodontologiju i stomatološku protetikuStomatološka bolnica „Eastman“ u Rimu

Parodontologija

01.03.2015.

28.02.2020.

Gerard M. O'Donoghue

Profesor iz oblasti otologije i neurootologije

„Queen's Medical Centre“ u Notingemu

Otorinolaringologija

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Docent na Stomatološkom fakultetu u Arhusu (Brazil)

Parodontologija

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Klivlendu (SAD)

Ortopedija vilica

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Redovni profesor Medicinske genetike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Udinama (Italija)

Humana genetika

01.03.2018.

28.02.2023.

Adriano Piattelli

Vanredni profesorza naučnu oblast Oralna hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Kjeti (Italija)

Oralna hirurgija

01.11.2018.

31.10.2023.

KONKURSI

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 14/2019, od 06.03.2019. godine, konkursza izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- dva docenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Pretklinička endodoncija, Restaurativna odontologija, Endodoncija i Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

- dva docenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Stomatološka protetika pretklinika, Dentalna anatomija, Gnatologija, Stomatološki materijali, Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika i Implantologija

- jednog docenta za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Biomehanika u stomatologiji

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama i Dečja stomatologija

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Javno zdravlje

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u saradnička zvanja na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose:

- za izbor u zvanje docenta: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu (za kliničke predmete), udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

- za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitui drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

-za izbor u zvanje asistenta: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, uverenje da je student doktorskih studija i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje.

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.“

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 29/2019, od 19.04.2019. godine, konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog docenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Osnovi parodontologije, Klinička parodontologija, Epidemiologija oboljenja parodoncijuma i Implantologija

- jednog docenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmet Maksilofacijalna hirurgija

- jednog docenta za užu naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Opšta hirurgija

- jednog docenta za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Anatomija

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradui Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu (za kliničke predmete), udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje.

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.“

UVID JAVNOSTI

Izvestaj komisije za izbor jednog vanrednog profesora za naucnu oblast Klinicke stomatoloske nauke, nastavni predmeti Decja stomatologija, Preventivna stomatologija, Stomatoloska zastita osoba sa posebnim potrebama, Stomatoloska zastita i Oralna higijena

17.12.2018

Kandidat: dr sci. Tamara Peric POGLEDAJTE OVDE

Izvestaj za izbor jednog asistenta za naucnu oblast Klinicke stomatoloske nauke, nastavni predmeti Stomatoloska protetika klinika, Mobilna stomatoloska protetika i Fiksna stomatoloska protetika.

25.12.2018

Kandidat: dr Danica Popović

Izveštaj za izbor dva docenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Ortopedija vilica, Fiksna ortodoncija, Prehirurska ortodontska terapija, Kompjuterizovana stomatologija, Pedodoncija, Ortodontski aparati 1 i Ortodontski aparati 2

26.12.2018. godine

Kandidati: dr sci. Zorana Stamenkovic i dr sci. Neda Stefanovic
POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatoloska zastita, Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama i Dečja stomatologija

19.1.2019

Kandidat: dr sci. Milos Beloica

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Stomatološka farmakologija

24.1.2019

Kandidat: dr sci. Jelena Roganović

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmet Maksilofacijalna hirurgija

26.1.2019

Kandidat: dr sci. Milan Petrovic

Izveštaj za izbor jednog asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Ortopedija vilica, Fiksna ortodoncija, Prehirurška ortodontska terapija, Kompjuterizovana stomatologija, Pedodoncija i Ortodontski aparati 1 i 2

26.1.2019

Kandidat: dr sci Jovana Juloski POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog asistenta za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Opšta hirurgija

29.1.2019

Kandidat: dr Radislav Ašćerić POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Osnovi parodontologije, Klinička parodontologija i Epidemiologija oboljenja parodoncijuma

31.1.2019

Kandidat: dr sci. Natasa Nikolic Jakoba
POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog vanredog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Stomatološka protetika klinika, Mobilna stomatološka protetika i Fiksna stomatološka protetika

2.2.2019

Kandidat: dr sci. Srđan Poštić

Izveštaj komisije za izbor jednog asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama i Dečja stomatologija

6.4.2019

Kandidat: dr sci. Ana Vuković

Izveštaj za izbor jednog asistenta za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Javno zdravje

9.4.2019

Kandidat: dr Maja Milošević