Nastavnici i saradnici

Na ovoj strani:

Nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

februar 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

PROSEČNE OCENE NASTAVNIKA U PERIODU 2012/13-2015/16 I SARADNIKA U PERIODU 2013/14-2016/17 GODINE NAKON OBRADE ANONIMNE STUDENTSKE ANKETE

INTEGRISANE STUDIJE STOMATOLOGIJE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2017/18 godina

POGLEDAJTE OVDE

Profesori po pozivu

Profesori po pozivu

Ime i prezime

Nastavni predmet

Izborni period

Calvo-Guirado Jose Luis

Vanredni profesor za naučnu oblast Oralna hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Mursiji

Oralna hirurgija

01.12.2013.

30.11.2018.

Luca Cordaro

Upravnik Klinike za parodontologiju i stomatološku protetiku uStomatološkoj bolnici „Eastman“ u Rimu

Parodontologija

01.03.2015.

28.02.2020.

Gerard M. O'Donoghue

Profesor iz oblasti otologije i neurootologije u „Queen's Medical Centre“ u Notingemu

Otorinolaringologija

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Docent na Stomatološkom fakultetu u Arhusu

Parodontologija

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Klivlendu

Ortopedija vilica

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Redovni profesor Mdicinske gnneike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Udinama (Italija)

Humana genetika

01.03.2018

28.02.2023.

KONKURSI

12.01.2018. godine

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 3/2018, od 12.01.2018. godine, konkurs:

- za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa na radnom mestu:

- jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Osnovi kliničke radiologije

- jednog asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Dečja stomatologije, Povrede zuba u dece i Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

- jednog asistenta za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Interna medicina

- jednog asistenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Mobilna stomatološka protetika i Fiksna stomatološka protetika

- za izbor u zvanje:

- jednog stručnog saradnika za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Otorinolaringologija

DETALJNIJE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE

14.3.2018

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 19/2018, od 14.03.2018. godine, konkurs:

- za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Dečja stomatologije, Povrede zuba u dece i Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama.

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu, udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje.

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

UVID JAVNOSTI

Izveštaj komisije za izbor jednog asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Dečja stomatologija, Povrede zuba u dece i Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

02.02.2018. godine

Kandidat: dr sci. Jelena Juloski POGLEDAJTE OVDE

Referat za izbor jednog vanrednog profesora za naucnu oblast Bazicne stomatoloske nauke, nastavni predmet Osnovi klinicke radiologije

07.02.2018. godine

Kandidat: dr sci. Biljana Markovic Vasiljkovic POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj komisije za izbor u zvanje jednog asistenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Mobilna stomatološka protetika i Fiksna stomatološka protetika

12.02.2018.

Kandidat: dr Aleksandra Popovac POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog stručnog saradnika za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Otorinolaringologija

20.2.2018

Kandidat: dr Vladan Milutinović POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog asistenta za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Interna medicina

23.02.2018. godine

Kandidati: dr Aleksandar Davidovic, dr Jelena Stojanovic, dr Dragana Toncev i dr Ana Bulatovic POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj komisije za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Dečja stomatologija, Povrede zuba u dece i Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

30.3.2018

Kandidat: dr sci. Ivana Radović POGLEDAJTE OVDE