Nastavnici i saradnici

Na ovoj strani:

Nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

februar 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

PROSEČNE OCENE NASTAVNIKA U PERIODU 2012/13-2015/16 I SARADNIKA U PERIODU 2013/14-2016/17 GODINE NAKON OBRADE ANONIMNE STUDENTSKE ANKETE

INTEGRISANE STUDIJE STOMATOLOGIJE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2017/18 godina

POGLEDAJTE OVDE

Profesori po pozivu

Profesori po pozivu

Ime i prezime

Nastavni predmet

Izborni period

Calvo-Guirado Jose Luis

Vanredni profesor za naučnu oblast Oralna hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Mursiji

Oralna hirurgija

01.12.2013.

30.11.2018.

Luca Cordaro

Upravnik Klinike za parodontologiju i stomatološku protetiku uStomatološkoj bolnici „Eastman“ u Rimu

Parodontologija

01.03.2015.

28.02.2020.

Gerard M. O'Donoghue

Profesor iz oblasti otologije i neurootologije u „Queen's Medical Centre“ u Notingemu

Otorinolaringologija

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Docent na Stomatološkom fakultetu u Arhusu

Parodontologija

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Klivlendu

Ortopedija vilica

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Redovni profesor Mdicinske gnneike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Udinama (Italija)

Humana genetika

01.03.2018

28.02.2023.

KONKURSI

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA I SARADNIKA-14.6.2018

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 45/2018, od 13.06.2018. godine, konkurs:

-za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Stomatološka protetika klinika, Mobilna stomatološka protetika i Fiksna stomatološka protetika

- jednog docenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Stomatološka protetika klinika, Mobilna stomatološka protetika i Fiksna stomatološka protetika

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Stomatološka protetika klinika, Mobilna stomatološka protetika i Fiksna stomatološka protetika

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Osnovi parodontologije, Klinička parodontologija i Epidemiologija oboljenja parodoncijuma

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Osnovi kliničke radiologije

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Stomatološka farmakologija

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u saradnička zvanja na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose:

- za izbor u zvanje docenta i vanrednog profeosra: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu, udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

- za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu (za kliničke predmete) i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

- za izbor u zvanje asistenta: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, uverenje da je student doktorskih studija, diplomu o položenom specijalističkom ispitu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA I SARADNIKA - 9.7.2018

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija i Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

- jednog docenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Ortopedija vilica, Fiksna ortodoncija, Prehirurška priprema, Kompjuterizovana stomatologija, Pedodoncija, Biomehanički principi u stomatološkim naukama, Principi fotografisanja orofacijalne regije u naučnim istraživanjima, Ortodontski aparati 1, Ortodontski aparati 2 i Specifičnosti rada u ortopediji vilica

- jednog docenta za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Mikrobiologija i imunologija

- pet asistenata sa doktoratom za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija i Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Stomatološka protetika klinika, Mobilna stomatološka protetika i Fiksna stomatološka protetika

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u saradnička zvanja na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose:

- za izbor u zvanje vanrednog profesora i docenta: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu (za kliničke predmete), udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

- za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu (za kliničke predmete) i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

UVID JAVNOSTI

Izveštaj za izbor jednog stručnog saradnika za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Otorinolaringologija

20.2.2018

Kandidat: dr Vladan Milutinović POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog asistenta za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Interna medicina

23.02.2018. godine

Kandidati: dr Aleksandar Davidovic, dr Jelena Stojanovic, dr Dragana Toncev i dr Ana Bulatovic POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj komisije za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Dečja stomatologija, Povrede zuba u dece i Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

30.3.2018

Kandidat: dr sci. Ivana Radović POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj komisije za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija, Rekonstrukcija teško oštećenih zuba, Restaurativna odontologija i endodoncija i Indirektni ispuni

18.5.2018. godine

Kandidat: dr sci. Vesna Miletić POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Opšta hirurgija

22.5.2018

Kandidat: doc. dr Bojan Kovačević POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj komisije za izbor dva asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija i Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

24.4.2018

Kandidati: dr sci. Marijana Popović Bajić i dr sci. Dragan Ilić. POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj stručne komisije za izbor u zvanje asistenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinicka endodoncija, Endodoncija i Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

5.6.2018

Kandidat: dr Dejan Ostojic POGLEDAJTE OVDE

Izvestaj za izbor asistenta sa doktoratom za naucnu oblast Bazicne stomatoloske nauke, nastavni predmet Stomatoloska farmakologija

4.7.2018

Kandidat: dr sci Ljiljana Djukic POGLEDAJTE OVDE