Bibliotečke usluge

  • Upoznavanje sa informacionim aparatom i načinom korišćenja publikacija iz fonda Biblioteke, pomoć u snalaženju u elektronskom i lisnim katalozima i primenjenim klasifikacionim shemama

  • Tematska pretraživanja on-line dostupnih kataloga biblioteka, baza podataka i elektronskih servisa

  • Medjubibliotečka pozajmica štampanih i elektronskih publikacija iz biblioteka u zemlji i, posredstvom Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković», iz inostranih biblioteka

  • Obuka korisnika za samostalan rad sa bazama podataka i drugim elektronskim izvorima informacija

  • Izrada bibliografije nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta