Repozitorijum doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Beogradu

Kako bi se obezbedilo formiranje registra i baze u elektronskom obliku svih doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Beogradu, neophodno je da kandidat obavezno preda jedan ukoričen štampani primerak doktorske disertacije, kao i identičnu elektronsku verziju, nadležnoj fakultetskoj odnosno univerzitetskoj službi, za potrebe pohranjivanja u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu.

STANDARDNI OBLIK I SADRŽAJ DOKTORSKE DISERTACIJE KOJA SE BRANI NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

- Uputstva za oblikovanje doktorske disertacije

- Šta doktorska disertacija mora da sadrži?

- Forma doktorske disertacije

- Elektronska verzija doktorske disertacije

- Obrazac naslovne strane doktorske disertacije: srpski - ćirilica, srpski - latinica, engleski

U skladu sa načelom otvorenog pristupa naučnom znanju, u doktorskoj disertaciji se kao obavezni sastavni delovi nalaze i sledeće potpisane izjave:

  • potpisana izjava o autorstvu kojom se tvrdi da u doktorskoj disertaciji nema delova kojima se narušavaju autorska prava drugih osoba - prilog 1;
  • potpisana izjava da su obe verzije, štampana i elektronska, istovetne - prilog 2;
  • potpisana izjava kojom se ovlašćuje Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" da disertaciju čuva u Digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Beogradu, te je učini dostupnom javnosti, pod uslovima definisanim licencom za koju se autor odluči – prilog 3.