Završni radovi studenata integrisanih studija Stomatološkog fakulteta - školska 2019/20

II Dopuna obaveštenja za studente VI godine, prve autore studentskih naučno-istraživačkih radova, školska 2019/20

Studenti VI godine koji su, kao studenti V godine; svoje naučno-istraživačke radove predstavili na Kongresu biomedicinskih nauka u aprilu 2019. godine, kao i studenti koji su za ovogodišnji studentski kongres prijavili naučno-istraživačke radove za koje je u oba slučaja mentor bio saradnik, a planirali su da ih pijave kao diplomske radove, u obavezi su da upute molbu prodekanu za nastavnu delatnost, za imenovanje mentora za završni rad iz redova nastavnika.

DOPUNA OBAVEŠTENJA ZA STUDENTE VI GODINE – PRVE AUTORE STUDENTSKIH NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADOVA - školska 2019/20 godina

Obaveštavaju se studenti VI godine koji su studentske naučno – istraživačke radove planirali nakon studentskog kongresa da prijave kao diplomske radove, da mogu da odaberu jednu od sledeće 3 mogućnosti:

1.ukoliko su završili eksperiment, mogu da prijave ovogodišnji rad

2.ukoliko nisu završili eksperiment, rad mogu da prilagode (npr da obrade temu koju istražuju, bez eksperimentalnog dela) i prijave

3.mogu da prijave rad koji su kao studenti V godine predstavili na Kongresu studenata biomedicinskih nauka u aprilu 2019.

Radove je potrebno da prijave svojim mentorima i da ih pripreme zajedno sa mentorom, poštujući sva uputstva koja važe za diplomske radove.

Ukoliko mentor studentskog rada nije nastavnik već saradnik, neophodno je da upravnik radne jedinice odredi mentora diplomskog rada iz reda nastavnika koji će zajedno sa saradnikom nadgledati sve faze izrade diplomskog rada. Nakon saglasnosti menora – nastavnika, studentski naučno – istraživački rad će biti prihvaćen kao diplomski rad. Saradnik koji je mentor studentskog naučno -istraživačkog rada biće imenovan kao komentor diplomskog rada i moći će da ga u svojoj biografiji navede kao mentorstvo za studentski naučno – istraživački rad.

Prodekan za nastavu, prof. dr Dragana Puzović

Prodekan za naučno-istraživački rad, prof. dr Ivana Radović

Obaveštenje za studente VI godine – prve autore studentskih naučno-istraživačkih radova planirane za studentski kongres

Obaveštavaju se studenti VI godine koji su studentske naučno – istraživačke radove planirali da nakon studentskog kongresa prijave kao diplomske radove, da će isto moći da učine, nezavisno od toga da li su eksperiment završili ili ne. Radove je potrebno da prijave svojim mentorima i da ih po potrebi prilagode i pripreme zajedno sa mentorom, poštujući sva uputstva koja važe za diplomske radove.

Ukoliko mentor studentskog rada nije nastavnik već saradnik, neophodno je da upravnik radne jedinice odredi mentora diplomskog rada iz reda nastavnika koji će zajedno sa saradnikom nadgledati sve faze izrade diplomskog rada. Nakon saglasnosti menora – nastavnika, studentski naučno – istraživački rad će biti prihvaćen kao diplomski rad. Saradnik koji je mentor studentskog naučno -istraživačkog rada biće imenovan kao komentor diplomskog rada i moći će da ga u svojoj biografiji navede kao mentorstvo za studentski naučno – istraživački rad.

Prodekan za nastavu, prof. dr Dragana Puzović

Prodekan za naučno-istraživački rad, prof. dr Ivana Radović

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM ISPITU

POGLEDAJTE OVDE

UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje za studente koji studiraju po Nastavnom planu i programu po kome je predviđena odbrana završnog rada

Na osnovu Pravilnika o završnom ispitu, student stiče pravo na podnošenje zahteva za odbranu završnog rada u toku ispitnog roka u kojem je položio poslednji ispit od dana polaganja poslednjeg ispita (obrazac se dobija u studenskoj službi, šalter br.2.).

Uz zahtev student podnosi:

1. Pisanu saglasnost mentora da je odobrio rad za odbranu;

2. Ukoričen rad u četiri istovetna primerka i 2 CD-a (1 štampani primerak i 1 CD dostavljaju se biblioteci Stomatološkog fakulteta i student uzima potvrdu iz biblioteke da je rad predao. Potvrdu predaje Odseku za nastavu, zajedno sa 3 ukoričena primerka rada i jednim primerkom CD-a, kao i prijavu za polaganje završnog rada).

Komisija za odbranu završnog rada, nakon pregleda pisane verzije rada, rad može:

1. vratiti na doradu

2. oceniti ocenom od 5 do 10

Konačna ocena donosi se većinom glasova.

Konkurs za dodelu tema za završne radove studenata integrisanih studija za školsku 2019/20 godinu

Pravo izbora teme za završni rad u školskoj 2019/20 godini imaju studenti koji prate nastavu na Bloku Pedodoncija i Restaurativnom bloku u školskoj 2019/20, ili su jedan od blokova pratili u prethodnoj školskoj godini, a drugi u 2019/20.

Potrebno je da popunite sva polja iz upitnika. Molimo Vas da vodite računa da je neophodno da odaberete tri različite teme.

Konkurs traje od 25. novembra do 15. decembra 2019. godine, a na konkurs se prijavljujete kroz

UPITNIK

Nakon završetka konkursa, izaći će preliminarna tabela sa dodeljenim temama.

Ukoliko više kandidata sa istim brojem poena izabere jednu temu, prvenstvo odabira ima kandidat koji ima višu ocenu iz predmeta koji pokriva oblast željene teme. Ukoliko je i taj kriterijum isti za više kandidata, prednost ima kandidat sa manjom dužinom studiranja.

RANG LISTA STUDENATA KOJI U ŠKOLSKOJ 2019/20 IMAJU PRAVO ODABIRA TEME ZA ZAVRŠNI RAD

SPISAK TEMA ZA ZAVRŠNI RAD ZA STUDENTE INTEGRISANIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2019/20 GODINU

Kontrolni spisak - teme koje su studenti birali na konkursu za završne radove - školska 2019/20

Ukoliko imate primedbe, možete ih poslati na mail: studentska.sluzba@stomf.bg.ac.rs
do 25.12.2019. godine, do 12h.

Dodeljene teme za završne radove za studente integrisanih studija - školska 2019/20

Studenti koji nisu dobili željenu temu, mogu da odaberu neku od preostalih slobodnih tema u četvrtak, 26. decembra od 9 do 13h i petak, 27. decembra od 8,30 do 11h, šalter b. 2, Odsek za nastavu.

Spisak studenata sa dodeljenim temama za izradu završnih radova za školsku 2018/19 godinu

SPISAK DODELJENIH I SLOBODNIH TEMA POGLEDAJTE OVDE

Spisak studenata sa dodeljenim temama za izradu završnih radova za školsku 2017/18 godinu

SPISAK DODELJENIH I SLOBODNIH TEMA NAKON ODABIRA PO ZAVRŠENOM KONKURSU - POGLEDAJTE OVDE

Spisak dodeljenih tema za izradu završnog rada za studente VI godine Integrisanih studija stomatologije - školska 2016/17 godina

SPISAK DODELJENIH TEMA POGLEDAJTE OVDE