Završni radovi studenata osnovih studija Stomatološkog fakulteta - školska 2016/17

Obaveštenje za studente koji studiraju po Nastavnom planu i programu po kome je predviđena odbrana završnog rada

Na osnovuPravilnika o završnom ispitu, student stiče pravo na podnošenje zahteva za odbranu završnog rada najranije 8 dana od dana polaganja poslednjeg ispita.

Zahtev za organizovanje odbrane završnog rada, student podnosi studenskoj službi od 1-og do 5-og u mesecu.(obrazac se dobija u studenskoj službi, šalter br.2.)

Uz zahtev student podnosi:

1. pisanu saglasnost mentora da je odobrio rad za odbranu;

2. Ukoričen rad u četri istovetna primerka i 2 CD-a (1 štampani primerak i 1 CD dostavljaju se biblioteci Stomatološkog fakulteta i student uzima potvrdu iz biblioteke da je rad predao. Potvrdupredaje Odseku za nastavu, zajedno sa 3 ukoričena primerka rada i jednim primerkom CD-a, kao iprijavu za polaganje završnog rada).

Prodekan za nastavu od 6-og do 9-og u mesecu donosi odluku o imenovanju Komisije za odbranu završnog rada.

Komisija za odbranu završnog rada, nakon pregleda pisane verzije rada, rad može:

1. vratiti na doradu

2. oceniti ocenom od 5 do 10

Konačna ocena donosi se većinom glasova.

Odluke o imenovanju mentora za izradu završnog rada - školska 2017/18

Studenti kojima je dodeljena tema za izradu završnog rada na konkursu školske 2017/18. godine, odluku o imenovanju mentora za izradu završnog rada mogu da preuzmu u Odseku za nastavu, šalter 2, 16. i 17. aprila 2018. godine, od 11 do 13h.

Spisak studenata sa dodeljenim temama za izradu završnih radova za školsku 2017/18 godinu

Studenti kojima nije dodeljena tema, mogu da se jave 30.marta i 2. i 3. aprila 2018. godine, od 10 do 12h, Odsek za nastavu, soba br 8. i da izaberu neku od preostalih slobodnih tema.
SPISAK STUDENATA SA DODELJENIM TEMAMA NAKON KONKURSA POGLEDAJTE OVDE
SPISAK DODELJENIH I SLOBODNIH TEMA NAKON ODABIRA PO ZAVRŠENOM KONKURSU - POGLEDAJTE OVDE

Rang lista studenata integrisanih studija sa rednim brojem željene teme završnog rada sa konkursa za dodelu tema za školsku 2017/18 godinu

POGLEDAJTE OVDE
Primedbe možete poslati do četvrtka, 29.3.2018. godine, do 14h, na e-mail: zavrsni.radovi@stomf.bg.ac.rs .

Konkurs za dodelu tema za završne radove studenata za školsku 2017/18 godinu

Pravo izbora teme za završni rad u školskoj 2017/18 godini imaju studenti koji prate nastavu na Bloku Pedodoncija i Restaurativnom bloku u školskoj 2017/18, ili su jedan od blokova pratili u prethodnoj školskoj godini, a drugi u 2017/18.

Potrebno je da popunite sva polja iz upitnika. Molimo Vas da vodite računa da je neophodno da odaberete tri različite teme.

Konkurs traje od 14. do 21. marta 2018. godine, a na konkurs se prijavljujete kroz

UPITNIK

Nakon završetka konkursa, izaći će preliminarna tabela sa dodeljenim temama.

Ukoliko više kandidata sa istim brojem poena izabere jednu temu, prvenstvo odabira ima kandidat koji ima višu ocenu iz predmeta koji pokriva oblast željene teme. Ukoliko je i taj kriterijum isti za više kandidata, prednost ima kandidat sa manjom dužinom studiranja.

RANG LISTA STUDENATA KOJI U ŠKOLSKOJ 2017/18 IMAJU PRAVO ODABIRA TEMNE ZA ZAVRŠNI RAD
SPISAK TEMA ZA ZAVRŠNI RAD ZA STUDENTE INTEGRISANIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2017/18 GODINU

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM ISPITU

POGLEDAJTE OVDE

UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

POGLEDAJTE OVDE

Spisak dodeljenih tema za izradu završnog rada za studente VI godine Integrisanih studija stomatologije - školska 2016/17 godina

SPISAK DODELJENIH TEMA POGLEDAJTE OVDE