Završni radovi studenata osnovih studija Stomatološkog fakulteta - školska 2016/17

Obaveštenje za studente koji studiraju po Nastavnom planu i programu po kome je predviđena odbrana završnog rada

Na osnovuPravilnika o završnom ispitu, student stiče pravo na podnošenje zahteva za odbranu završnog rada najranije 8 dana od dana polaganja poslednjeg ispita.

Zahtev za organizovanje odbrane završnog rada, student podnosi studenskoj službi od 1-og do 5-og u mesecu.(obrazac se dobija u studenskoj službi, šalter br.2.)

Uz zahtev student podnosi:

1. pisanu saglasnost mentora da je odobrio rad za odbranu;

2. Ukoričen rad u četri istovetna primerka i 2 CD-a (1 štampani primerak i 1 CD dostavljaju se biblioteci Stomatološkog fakulteta i student uzima potvrdu iz biblioteke da je rad predao. Potvrdupredaje Odseku za nastavu, zajedno sa 3 ukoričena primerka rada i jednim primerkom CD-a, kao iprijavu za polaganje završnog rada).

Prodekan za nastavu od 6-og do 9-og u mesecu donosi odluku o imenovanju Komisije za odbranu završnog rada.

Komisija za odbranu završnog rada, nakon pregleda pisane verzije rada, rad može:

1. vratiti na doradu

2. oceniti ocenom od 5 do 10

Konačna ocena donosi se većinom glasova.

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM ISPITU

POGLEDAJTE OVDE

UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

POGLEDAJTE OVDE

Teme i mentori za izradu završnih radova - školska 2016/17 godina

SPISAK TEMA POGLEDAJTE OVDE

Rang lista studenata za odabir teme za završne radove - školska 2016/17 godina

RANG LISTU POGLEDAJTE OVDE

Rang lista studenata sa spiskom željenih tema za izradu završnog rada za školsku 2016/17 godinu nakon roka predviđenog za žalbe

POGLEDAJTE OVDE

Spisak dodeljenih tema za izradu završnog rada za studente VI godine Integrisanih studija stomatologije - školska 2016/17 godina

30.3.2017

SPISAK DODELJENIH TEMA POGLEDAJTE OVDE
SPISAK SLOBODNIH TEMA POGLEDAJTE OVDE
Studenti koji su stekli pravo odabira teme za školsku 2016/17 godinu, lično se javljaju 31.3.2017. godine, od 9 do 14h, u Odsek za nastavu, soba br. 8, radi odabira teme.

Preuzimanje odluke o završnim radovima sa konkursa u školskoj 2016/17 godini

Studenti VI godine studija su u obavezi da preuzmu odluke
o imenovanju mentora za završni rad na šalteru br.2
od 11 do 13h u periodu od 25.04.do 28.04.2017.god

Raspodela tema za završni rad prema rang listi studenata za školsku 2015/16 godinu i iskazanim željama

POGLEDAJTE OVDE

SPISAK PREOSTALIH SLOBODNIH TEMA POGLEDAJTE OVDE

Raspodela tema za završni rad prema rang listi sudenata za školsku 2014/15 godinu i iskazanim željama, nakon roka predviđenog za žalbe i raspodele preostalih tema

LISTU DODELJENIH TEMA POGLEDAJTE OVDE