Završni radovi studenata osnovih studija Stomatološkog fakulteta - školska 2018/19

Obaveštenje za studente VI produžene godine koji prate nastavu na kliničkim blokovima u zimskom semestru 2019/20. godine - peuzimanje odluka o imenovanju mentora

Odluke o imenovanju mentora za završne radove za VI (šestu) produženu godinu možete preuzeti na šaltru 2 od 11-13h 6. i 7. novembra 2019.god.

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM ISPITU

POGLEDAJTE OVDE

UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA

POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje za studente koji studiraju po Nastavnom planu i programu po kome je predviđena odbrana završnog rada

Na osnovuPravilnika o završnom ispitu, student stiče pravo na podnošenje zahteva za odbranu završnog rada najranije 8 dana od dana polaganja poslednjeg ispita.

Zahtev za organizovanje odbrane završnog rada, student podnosi studenskoj službi od 1-og do 5-og u mesecu.(obrazac se dobija u studenskoj službi, šalter br.2.)

Uz zahtev student podnosi:

1. pisanu saglasnost mentora da je odobrio rad za odbranu;

2. Ukoričen rad u četri istovetna primerka i 2 CD-a (1 štampani primerak i 1 CD dostavljaju se biblioteci Stomatološkog fakulteta i student uzima potvrdu iz biblioteke da je rad predao. Potvrdupredaje Odseku za nastavu, zajedno sa 3 ukoričena primerka rada i jednim primerkom CD-a, kao iprijavu za polaganje završnog rada).

Prodekan za nastavu od 6-og do 9-og u mesecu donosi odluku o imenovanju Komisije za odbranu završnog rada.

Komisija za odbranu završnog rada, nakon pregleda pisane verzije rada, rad može:

1. vratiti na doradu

2. oceniti ocenom od 5 do 10

Konačna ocena donosi se većinom glasova.

Spisak studenata sa dodeljenim temama za izradu završnih radova za školsku 2018/19 godinu

SPISAK DODELJENIH I SLOBODNIH TEMA POGLEDAJTE OVDE

Spisak studenata sa dodeljenim temama za izradu završnih radova za školsku 2017/18 godinu

SPISAK DODELJENIH I SLOBODNIH TEMA NAKON ODABIRA PO ZAVRŠENOM KONKURSU - POGLEDAJTE OVDE

Spisak dodeljenih tema za izradu završnog rada za studente VI godine Integrisanih studija stomatologije - školska 2016/17 godina

SPISAK DODELJENIH TEMA POGLEDAJTE OVDE