Osnovne strukovne studije Oralna higijena

Uverenje o akreditaciji studijskog programa

jul, 2014. godine

POGLEDAJTE OVDE

Studijski program Osnovne strukovne studije Oralna higijena - opšte informacije

Studijski program Osnovne strukovne studije Oralna higijena predstavlja osnovne strukovne studije u polju medicisnkih nauka, oblast stomatologija, prvog nivoa studija. Osnovne strukovne studije za oralne higijeničare su studije kojima se studenti osposobljavaju za rad i primenu znanja i veština iz oblasti oralne higijene. Oralni higijeničar ne može da radi samostalno, već je deo tima koji obuhvata stomatologa, oralnog higijeničara i stomatološku sestru, odnosno zubnog tehničara.

Ove studije traju tri školske godine, čijim se završetkom ostvaruje 180 ESPB bodova.

Završetkom ove škole student stiče stručni naziv oralni higijeničar (oral.hig).

Osnovne strukovne studije za oralne higijeničare, može upisati lice koje je završilo gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Svrha studijskog programa je da obrazuje stručni kadar koji je osposobljen da u okviru stručnog tima sprovodi promociju oralnog zdravlja i pomogne pacijentu u održavanju oralne higijene, kao i da primeni profilaktičke mere.

Studijski program za Oralne higijeničare obezbeđuje kvalitetno studiranje i obrazovanje kadrova zdravstvene struke, koji će moći da odgovore izazovima savremene prakse kroz:

• permanentno praćenje savremenih naučnih tokova i dostignuća i prenos znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. • omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim evropskim univerzitetskim centrima, ali i pruzimanje dobrih tekovina sistema visokog obrazovanja u zemlji.

Opis zanimanja:

Oralni higijeničar, kao deo stručnog tima, asistira prilikom sprovođenja stomatoloških intervencija u okviru primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, sprovodi promociju oralnog zdravlja, pomaže pacijentu prilikom održavanja oralne higijene, primenjuje profilaktičke mere.

Ostvarenje ciljeva studijskog programa - obrazovanje visoko stručnih kadroova iz oblasti zdravstvene struke omogućuje viši nivo zdravstvene zaštite, kao i razvoj struke u oblasti stomatologije. Strukovno obrazovni kadar može raditi samostalno ili u državnim ili privatnim ustanovama. Njihova delatnost obuhvata stručne oblasti:

- prikupljanje medicinske i stomatološke informacije i vođenje zdravstvene dokumentacije,

- izvođenje radiografije i metoda intraoralng radiografisanja,

- sprovođenje mera zdravstvenog vaspitanja u okviru promocije oralnog zdravlja,

- sprovođenje sveobuhvatnih mera oralne higijene usne duplje u skladu sa planom stručnog tima,

- primena profilaktičkih mera u skladu sa planom stručnog tima,

- postavljanje privremenih ispuna i fiksiranje privremenih krunica na prethodno pripremljenim zubima,

- uzimanje situacionih otisaka

- priprema radnog mesta, materijala, lekova i pacijenta za izvođenje stomatoloških intervencija

- ukoliko je potrebno, upućuje pacijenta nadležnom specijalisti.

U prvu godinu može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija, polaže prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti .

Prijemni ispit se polaže iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

NASTAVNI PLAN OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ORALNA HIGIJENA - nastavni plan 2014

POGLEDAJTE OVDE

KNJIGA PREDMETA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ORALNA HIGIJENA - nastavni plan 2014

POGLEDAJTE OVDE

Odgovorni nastavnici na predmetima studijskog programa OSS Oralna higijena, školska 2016/17 godina

Rukovodilac studijskog programa prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Nastavni predmet

Odgovorni nastavnik

OH14ERGO

Ergonomija

Vanja Petrović

OH14MATE

Stomatološki materijali

Vesna Medić

OH14ANAT

Anatomija sa dentalnom morfologijom

Rade Živković

OH14BIOH

Oralna biohemija, fiziologija i patološka fiziologija

Ivan Dožić

OH14HIGI

Oralna higijena sa profilaksom

Olivera Jovičić

OH14NEGA

Zdravstvena nega i timski rad u stomatologiji

Vanja Petrović

OH14ORJZ

Stomatološko javno zdravlje

Svetlana Jovanović

OH14MEDI

Medicinsko pravo

Dragana Puzović

OH14LABO

Principi rada u biohemijskoj laboratoriji

Ivan Dožić

OH14BIOL

Biologija ćelije i oralna histologija

Branka Popović

OH14LSP1

Letnja stručna praksa 1

Mirjana Ivanović

II godina

Nastavni predmet

Odgovorni nastavnik

OH14PREV

Preventivna stomatologija

Zoran Mandinić

OH14INME

Opšta medicina

Bojan Kovačević

OH14MIKR

Mikrobiologija sa kontrolom infekcija

Dušan Pavlica

OH14FARM

Stomatološka farmakologija sa kontrolom bola

Dragica Stojić

OH14ORME

Oralna medicina sa osnovama patologije

Ljiljana Janković

OH14RADI

Stomatološka radiologija

Zoran Rakočević

OH14ASEP

Asepsa i antisepsa u stomatologiji

Aleksandra Milić-Lemić

OH14ZNRD

Zaštita na radu

Vojkan Lazić

OH14ISHR

Ishrana i oralno zdravlje

Ivanka Gajić

OH14MENA

Organizacija stomatološke službe i

menadžment u stomatologiji

Svetlana Jovanović

OH14INFO

Informatika

Đorđe Stratimirović

OH14LSP2

Letnja stručna praksa 2

Mirjana Ivanović

III godina

OH14DEST

Dečja stomatologija

Ivana Radović

OH14ORAL

Oralna hirurgija

Snježana Čolić

OH14REST

Restaurativna odontologija i endodoncija

Nevenka Teodorović

OH14MEEK

Medicinska ekologija

Ivanka Gajić

OH14GERO

Gerontostomatologija

Ljiljana Tihaček Šojić

OH14PACI

Pacijenti sa posebnim potrebama

Jugoslav Ilić

OH14PROT

Stomatološka protetika

Igor Đorđević

OH14ORVI

Ortopedija vilica

Predrag Nikolić

OH14PARO

Parodontologija

Nataša Nikolić Jakoba

OH14URGE

Urgentna stanja u stomatologiji

Ljiljana Stojčev Stajčić

OH14LSP3

Letnja stručna praksa 3

Mirjana Ivanović