Osnovne strukovne studije Oralna higijena

Uverenje o akreditaciji studijskog programa

jul, 2014. godine

POGLEDAJTE OVDE

Studijski program Osnovne strukovne studije Oralna higijena - opšte informacije

Studijski program Osnovne strukovne studije Oralna higijena predstavlja osnovne strukovne studije u polju medicisnkih nauka, oblast stomatologija, prvog nivoa studija. Osnovne strukovne studije za oralne higijeničare su studije kojima se studenti osposobljavaju za rad i primenu znanja i veština iz oblasti oralne higijene. Oralni higijeničar ne može da radi samostalno, već je deo tima koji obuhvata stomatologa, oralnog higijeničara i stomatološku sestru, odnosno zubnog tehničara.

Ove studije traju tri školske godine, čijim se završetkom ostvaruje 180 ESPB bodova.

Završetkom ove škole student stiče stručni naziv oralni higijeničar (oral.hig).

Osnovne strukovne studije za oralne higijeničare, može upisati lice koje je završilo gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Svrha studijskog programa je da obrazuje stručni kadar koji je osposobljen da u okviru stručnog tima sprovodi promociju oralnog zdravlja i pomogne pacijentu u održavanju oralne higijene, kao i da primeni profilaktičke mere.

Studijski program za Oralne higijeničare obezbeđuje kvalitetno studiranje i obrazovanje kadrova zdravstvene struke, koji će moći da odgovore izazovima savremene prakse kroz:

• permanentno praćenje savremenih naučnih tokova i dostignuća i prenos znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. • omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim evropskim univerzitetskim centrima, ali i pruzimanje dobrih tekovina sistema visokog obrazovanja u zemlji.

Opis zanimanja:

Oralni higijeničar, kao deo stručnog tima, asistira prilikom sprovođenja stomatoloških intervencija u okviru primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, sprovodi promociju oralnog zdravlja, pomaže pacijentu prilikom održavanja oralne higijene, primenjuje profilaktičke mere.

Ostvarenje ciljeva studijskog programa - obrazovanje visoko stručnih kadroova iz oblasti zdravstvene struke omogućuje viši nivo zdravstvene zaštite, kao i razvoj struke u oblasti stomatologije. Strukovno obrazovni kadar može raditi samostalno ili u državnim ili privatnim ustanovama. Njihova delatnost obuhvata stručne oblasti:

- prikupljanje medicinske i stomatološke informacije i vođenje zdravstvene dokumentacije,

- izvođenje radiografije i metoda intraoralng radiografisanja,

- sprovođenje mera zdravstvenog vaspitanja u okviru promocije oralnog zdravlja,

- sprovođenje sveobuhvatnih mera oralne higijene usne duplje u skladu sa planom stručnog tima,

- primena profilaktičkih mera u skladu sa planom stručnog tima,

- postavljanje privremenih ispuna i fiksiranje privremenih krunica na prethodno pripremljenim zubima,

- uzimanje situacionih otisaka

- priprema radnog mesta, materijala, lekova i pacijenta za izvođenje stomatoloških intervencija

- ukoliko je potrebno, upućuje pacijenta nadležnom specijalisti.

U prvu godinu može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija, polaže prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti .

Prijemni ispit se polaže iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ORALNA HIGIJENA - OH14

BASIC VOCATIONAL STUDIES ORAL HYGIENE - CURRICULUM AND COURSE CONTENT

Odgovorni nastavnici na predmetima studijskog programa OSS Oralna higijena - oktobar 2018. godine

Nastavnik odgovoran za studijski program: Prof. dr Olivera Jovičić

Nastavnik odgovoran za studijski program: Prof. dr Olivera Jovičić

II godina

Preventivna stomatologija

Doc. dr Zoran Mandinić

Opšta medicina

Prof. dr Bojan Kovačević

Mikrobiologija sa kontrolom infekcija

Prof. dr Dušan Pavlica

Stomatološka farmakologija sa kontrolom bola

Doc. dr Jelena Roganović

Oralna medicina sa osnovama patologije

Doc. dr Dragan Stanimirović

Stomatološka radiologija

Prof. dr Biljana Marković Vasiljković

Asepsa i antisepsa u stomatologiji

Doc. dr Bojan Janjić

Zaštita na radu

Doc. dr Igor Đorđević

Organizacija stomatološke službe i

menadžment u stomatologiji

Prof. dr Svetlana Jovanović

Informatika

Doc. dr Đorđe Stratimirović

Letnja stručna praksa 2

Doc. dr Dragan Stanimirović

III godina

Dečja stomatologija

Prof. dr Ivana Radović

Oralna hirurgija

Prof. dr Snježana Čolić

Restaurativna odontologija i endodoncija

Prof. dr Nevenka Teodorović

Medicinska ekologija

Prof. dr Svetlana Jovanović

Gerontostomatologija

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Pacijenti sa posebnim potrebama

Prof. dr Jugoslav Ilić

Stomatološka protetika

Doc. dr Igor Đorđević

Ortopedija vilica

Prof. dr Predrag Nikolić

Parodontologija

Doc. dr Nataša Nikolić Jakoba

Urgentna stanja u stomatologiji

Prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić

Letnja stručna praksa 3

Prof. dr Aleksandra Milić Lemić