Osnovne strukovne studije Oralna higijena

Uverenje o akreditaciji studijskog programa

jul, 2014. godine

POGLEDAJTE OVDE

Studijski program Osnovne strukovne studije Oralna higijena - opšte informacije

Studijski program Osnovne strukovne studije Oralna higijena predstavlja osnovne strukovne studije u polju medicisnkih nauka, oblast stomatologija, prvog nivoa studija. Osnovne strukovne studije za oralne higijeničare su studije kojima se studenti osposobljavaju za rad i primenu znanja i veština iz oblasti oralne higijene. Oralni higijeničar ne može da radi samostalno, već je deo tima koji obuhvata stomatologa, oralnog higijeničara i stomatološku sestru, odnosno zubnog tehničara.

Ove studije traju tri školske godine, čijim se završetkom ostvaruje 180 ESPB bodova.

Završetkom ove škole student stiče stručni naziv oralni higijeničar (oral.hig).

Osnovne strukovne studije za oralne higijeničare, može upisati lice koje je završilo gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Svrha studijskog programa je da obrazuje stručni kadar koji je osposobljen da u okviru stručnog tima sprovodi promociju oralnog zdravlja i pomogne pacijentu u održavanju oralne higijene, kao i da primeni profilaktičke mere.

Studijski program za Oralne higijeničare obezbeđuje kvalitetno studiranje i obrazovanje kadrova zdravstvene struke, koji će moći da odgovore izazovima savremene prakse kroz:

• permanentno praćenje savremenih naučnih tokova i dostignuća i prenos znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. • omogućavanje prenošenja savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim evropskim univerzitetskim centrima, ali i pruzimanje dobrih tekovina sistema visokog obrazovanja u zemlji.

Opis zanimanja:

Oralni higijeničar, kao deo stručnog tima, asistira prilikom sprovođenja stomatoloških intervencija u okviru primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, sprovodi promociju oralnog zdravlja, pomaže pacijentu prilikom održavanja oralne higijene, primenjuje profilaktičke mere.

Ostvarenje ciljeva studijskog programa - obrazovanje visoko stručnih kadroova iz oblasti zdravstvene struke omogućuje viši nivo zdravstvene zaštite, kao i razvoj struke u oblasti stomatologije. Strukovno obrazovni kadar može raditi samostalno ili u državnim ili privatnim ustanovama. Njihova delatnost obuhvata stručne oblasti:

- prikupljanje medicinske i stomatološke informacije i vođenje zdravstvene dokumentacije,

- izvođenje radiografije i metoda intraoralng radiografisanja,

- sprovođenje mera zdravstvenog vaspitanja u okviru promocije oralnog zdravlja,

- sprovođenje sveobuhvatnih mera oralne higijene usne duplje u skladu sa planom stručnog tima,

- primena profilaktičkih mera u skladu sa planom stručnog tima,

- postavljanje privremenih ispuna i fiksiranje privremenih krunica na prethodno pripremljenim zubima,

- uzimanje situacionih otisaka

- priprema radnog mesta, materijala, lekova i pacijenta za izvođenje stomatoloških intervencija

- ukoliko je potrebno, upućuje pacijenta nadležnom specijalisti.

U prvu godinu može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija, polaže prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti .

Prijemni ispit se polaže iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ORALNA HIGIJENA - OH14

BASIC VOCATIONAL STUDIES ORAL HYGIENE - CURRICULUM AND COURSE CONTENT

Odgovorni nastavnici na predmetima studijskog programa OSS Oralna higijena

Rukovodilac studijskog programa prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

I godina

Nastavni predmet

Odgovorni nastavnik

OH14ERGO

Ergonomija

Prof. dr Vanja Petrović

OH14MATE

Stomatološki materijali

Doc. dr Vesna Medić

OH14ANAT

Anatomija sa dentalnom morfologijom

Prof. dr Rade Živković

OH14BIOH

Oralna biohemija, fiziologija i patološka fiziologija

Prof. dr Ivan Dožić

OH14HIGI

Oralna higijena sa profilaksom

Prof. dr Olivera Jovičić

OH14NEGA

Zdravstvena nega i timski rad u stomatologiji

Prof. dr Vanja Petrović

OH14ORJZ

Stomatološko javno zdravlje

Prof. dr Svetlana Jovanović

OH14MEDI

Medicinsko pravo

Prof. dr Dragana Puzović

OH14LABO

Principi rada u biohemijskoj laboratoriji

Prof. dr Ivan Dožić

OH14BIOL

Biologija ćelije i oralna histologija

Prof. dr Branka Popović

OH14LSP1

Letnja stručna praksa 1

Prof. dr Mirjana Ivanović

II godina

Nastavni predmet

Odgovorni nastavnik

OH14PREV

Preventivna stomatologija

Doc. dr Zoran Mandinić

OH14INME

Opšta medicina

Doc. dr Bojan Kovačević

OH14MIKR

Mikrobiologija sa kontrolom infekcija

Prof. dr Dušan Pavlica

OH14FARM

Stomatološka farmakologija sa kontrolom bola

Doc. dr Jelena Roganović

OH14ORME

Oralna medicina sa osnovama patologije

Prof. dr Ljiljana Janković

OH14RADI

Stomatološka radiologija

Prof. dr Biljana Marković Vasiljković

OH14ASEP

Asepsa i antisepsa u stomatologiji

Doc. dr Bojan Janjić

OH14ZNRD

Zaštita na radu

Doc. dr Igor Đorđević

OH14ISHR

Ishrana i oralno zdravlje

Prof. dr Ivanka Gajić

OH14MENA

Organizacija stomatološke službe i

menadžment u stomatologiji

Prof. dr Svetlana Jovanović

OH14INFO

Informatika

Doc. dr Đorđe Stratimirović

OH14LSP2

Letnja stručna praksa 2

Prof. dr Ljiljana Janković

III godina

OH14
DEST

Dečja stomatologija

Doc. dr Ivana Radović

OH14ORAL

Oralna hirurgija

Prof. dr Snježana Čolić

OH14REST

Restaurativna odontologija i endodoncija

Prof. dr Nevenka Teodorović

OH14MEEK

Medicinska ekologija

Prof. dr Ivanka Gajić

OH14GERO

Gerontostomatologija

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

OH14PACI

Pacijenti sa posebnim potrebama

Prof. dr Jugoslav Ilić

OH14PROT

Stomatološka protetika

Doc. dr Igor Đorđević

OH14ORVI

Ortopedija vilica

Prof. dr Predrag Nikolić

OH14PARO

Parodontologija

Doc. dr Nataša Nikolić Jakoba

OH14URGE

Urgentnastanja u stomatologiji

Prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić

OH14LSP3

Letnja stručna praksa 3

Prof. dr Aleksandra Milić Lemić