Studentski parlament

Nadležnosti, predsedništvo i organi Studentskog parlamenta

Studentski Parlament Stomatološkog fakulteta je demokratski organizovana institucija, koja zastupa interese studenata stomatologije, konstituisana juna 2008. godine.

Nadležnosti Parlamenta su da:

-bira Predsednika studentskog Parlamenta, Podpredsednike SP, Generalnog sekretara SP, članove Predsedništva SP i vrši verifikaciju mandata izabranih delegata;

-verifikuje mandat studentskih predstavnika u Savetu Stomatološkog fakulteta;

-Savetu Stomatološkog fakulteta daje predlog studenta prodekana na osnovu ranije raspisanog konkursa;

-pokreće postupak za razrešenje studenta prodekana;

-na predlog Predsednika SP-a bira članove predsedništva SP-a;

-na predlog trećine delegata bira podpredsednika i generalnog sekretara;

-na predlog Predsednika SP-a usvaja godišnji program SP-a i finansijski plan;

-upoznaje se sa izveštajem o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu;

-verifikuje akte koje donosi Predsedništvo;

-donosi Statut, opšte akte kojima se određuje organizacija, način rada i odlučivanja, kao i prava i dužnosti delegata i organa SP-a, kao i promene i dopune ovih akata;

-bavi se radom Predsedništva i ostalih organa studentskog Parlamenta Stomatološkog fakulteta u Beogradu;

-prihvata rezolucije i stanovišta prema određenim problemima na različitim društvenim područjima, posebno onim koji se odnose na studente;

-obavlja druge aktivnosti određene aktima studentskog Parlamenta Stomatološkog fakulteta;

-odluke Parlamenta važe za sve članove organa i organizacionih oblika studentskog Parlamenta;

-donosi Poslovnik SP-a kojim se reguliše njegov rad.

Predsedništvo je izvršni organ Studentskog parlamenta. Predsedništvo broji 10 članova koje na predlog Predsednika parlamenta bira studentski Parlament.

Predsednik Studentskog parlamenta:

Balša Kilibarda

Sekretar parlamenta - Aleksa Zeljković
Presednik I godine - Maljm Anisija
Presednik II godine - Ilija Vešković
Presednik III godine - Milan Marković
Presednik IV godine - Miloš Paštrmac
Presednik V godine - Nikola Milojević
Predsednik VI godine - Miloš Todorović
Predsednik CNIRS-a - Milica Maslić, mailto: cnirs@stomf.bg.ac.rs

Student prodekan: Stefan Radenović

Sednice Studentskog parlamenta su redovne i vanredne. Redovne sednice Studentskog parlamenta održavaju se u januaru, martu, maju, junu, oktobru i novembru.

Za sva studenska pitanja, možete se obratiti studentu prodekanu Stefanu Radenoviću na mail ili ga naći u studentskim prostorijama u suterenu Dekanata, Ulica dr Subotića br 8, ponedeljkom od 11 do 13h i četvrtkom od 11,20 do 13h.

Sva pitanja i sugestije na rad studentskog Parlamenta možete poslati na mail stud.parlament@stomf.bg.ac.rs

Studenta prodekana možete kontaktirati na mail radenovic85@gmail.com