Kontinuirana edukacija-stručni skupovi

Kontinuirana stomatološka edukacija podrazumeva sve oblike poslediplomskog usavršavanja koji se organizuju na Stomatološkom fakultetu nezavisno od redovnih poslediplomskih studija. Organizuje ih Centar za kontinuiranu edukaciju.

Obuhvata kurseve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konsultacije, štampane, video i kompjuterski pomognute načine obrazovanja, kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.

Učesnici mogu biti doktori stomatologije i drugi stručnjaci koji obavljaju delatnost zdravstvene zaštite.

Na sajtu Zdravstvenog Saveta Srbije možete preuzeti tabelu akreditovanih programa: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

Zavod za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Telefon: +381 11 2682 984


Sekretar

Prim. dr Slađana Purić

Dr sci Jasmina Tekić

e-mail: stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

AKREDITACIJA PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE

Zdravstevni savet Srbije doneo je odluku da se proces akreditacije programa kontinuirane edukacije obavlja u komorama zdravstvenih radnika. Javni poziv objavljen je u listu "Politika".

Prijave možete preuzeti OVDE

Popunjene obrasce treba dostaviti na e-mail: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs

Pravilnik kontinuirane edukacije Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

Kontinuirana edukacija - formular za organizovanje edukacije

Formular za organizovanje kontinuirane medicinske edukacije

34. Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji: „Porodica i zdravstveno vaspitanje“ i „Uloga porodice na unapređenju oralnog zdravlja“: 8. i 9. jun 2018. godine

XXXIV Simpozijum zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

08-09 juni 2018. LESKOVAC, Dom zdravlja Leskovac, Svetozara Markovića 116

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dom zdravlja Leskovac

Udruženje dečjih i preventivnih stomatologa Srbije

Institut za javno zdravlje Srbije „Batut“

Sekcija za dečju i preventivnu stomatologiju SLD

pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije

organizuju

Dva odvojena skupa i dva nezavisna programa

Petak, 08.06.2017.

„Porodica i zdravstveno vaspitanje“

B-1141/18-II - za učesnike 5 poena,

Subota, 09.06.2018.

„Uloga porodice na unapređenju oralnog zdravlja“

B-1142/18-II - za učesnike 4 poena

Akreditovano za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, stomatološke sestre, psihologe, pedagoge, vaspitače

Za učesnike ovih skupova predviđena je kotizacija, i sa PDV iznosi: za jedan skup 1.500,00 dinara (naglasiti za koji dan), i za oba skupa 2.500,00 dinara. Uplata je na žiro račun Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj 840-1122666-67, sa pozivom na broj 34 i sa naznakom „za Simpozijum ZV“.

Molimo Vas da za učešće na ovim skupovima, Zavodu za stomatološku zaštitu blagovremeno prijavite ime, prezime i broj licence, na e-mail adresa: sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs, ili stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

Po želji domaćina, organizuje se zajednička večera za sve zainteresovane, a prijavljivanje za ovu večeru će biti organizovano na registracionom pultu.

Informacija možete dobiti i na sajtu: www.stomf.bg.ac.rs

Unapređenje zdravlja usta i zuba može se ostvariti stvaranjem preduslova i promocijom faktora koji pozitivno utiču na oralno zdravlje. Cilj ovog Simpozijuma je da se istakne značaj porodice i uticaj zdravstvenog vaspitanja roditelja, kao osnovne strategije za unapređenje oralnog zdravlja svakog pojedinca od najranijeg uzrasta. Zdravstveno vaspitnim radom u porodici postiže se rano sticanje pozitivnih navika i ponašanja u cilju čuvanja, kako ukupnog tako i oralnog zdravlja dece, ali i utvrđivanje stečenih pozitivnih i korigovanje loših navika za čuvanje zdravlja u školske dece, omladine i starijeg stanovništva.

Pozivamo Vas da svoja iskustva u primeni mera za očuvanje i unapredjenje zdravlja, posebno oralnog zdravlja, kao i iskustvau zbrinjavanju oralnih oboljenja, prikažete kao strućne radove, u poster sesiji, u subotu 09.06.

Vaši rezimei treba da stignu najkasnije do 05.05.2018. godine isključivo u elektronskoj formi kao Word dokument, na e-mail adresu: sladjana.puric@stomf.bg.ac.rs ili stomatoloski.zavod@stomf.bg.ac.rs

Moguće je prijaviti jedan autorski i najviše tri koautorska rada, a autor/koautor može prezentovati samo jedan rad.

Prema odluci o akreditaciji, prvi autor postera dobija5 poena, a svi koautoripo 0,5 poena

Redakcioni odbor će razmatrati samo sažetke koji su sačinjeni prema uputstvu.

Rezime se dostavlja na e-mail kao Word document, a maksimalni broj reči je 250. Rezime treba da sadrži: cilj, metodologiju, rezultate i zaključak. Tabele, grafikone i literaturu ne prikazivati u rezimeu. Rezimei podležu recenziji, a autori će biti pravovremeno obavesteni o odluci Redakcionog odbora.

Jedan koautor može biti najviše u tri rada, a jedan rad, pored autora, može imati najviše tri koautora.

DETALJNIJE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE

ZNANJE I VEŠTINE U SVAKODNEVNOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI - program kontinuirane edukacije: nacionalni simpozijum

STOMATOLOšKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

Klinika za bolesti zuba

Subota, 19.maj 2018.god,

Niš, Dom zdravlja, Vojvode Tankosića 15

Program kontinuirane edukacije: Nacionalni simpozijum B-1077/17-II

(Ovaj program je održan i u nedelju, 16. decembra 2017.god u Beogradu)

ZNANJE I VEŠTINE U SVAKODNEVNOJ STOMATOLOŠKOJ PRAKSI

Akreditovano za stomatologe, medicinske i stomatološke sestre i zdravstvene tehničare sa 4 boda

DETALJNIJE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE