Mentori za specijalizacije

EVIDENCIONI KARTON ZA MENTORE ZA SPECIJALIZACIJE

možete preuzeti OVDE.

Popunjenu prijavu možete poslati OVDE

Odluka o kriterijumima za imenovanje mentora za studente na specijalističkim studijama

Zainteresovani kandidati mogu podneti dokumentaciju u skladu sa odlukom o kriterijumima za mentore tokom čitave godine

Na osnovu člana 49. Statuta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Nastavno-naučno veće Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na V redovnoj sednici održanoj 23.05.2011. godine, donelo je sledeću

O D L U K U

Utvrđuju su kriterijumi za imenovanje mentora za studente upisane na specijalističke studije počev od aprilskog upisnog roka 2011. godine.

radno iskustvo

naučna kompetencija

ostalo

5 godina kao specijalista

2 rada u časopisu sa SCI iliSCI exp liste (autor ili koautor) i jedan rad u stomatološkom časopisu sa recenzijom (prvi autor)

  1. položen specijalistički ispit sa odličnim uspehom
  2. da radi u ustanovi u kojoj postoji specijalistička služba
  3. da radi na radnom mestu gde će se izvoditi nastava
  4. da je proveo mesec dana na usavršavanju na stomatolškom fakultetu u zemlji ili inostranstvu u toku poslednjih pet godina
  5. aktivno učešće na kongresima , simpozijumima i kursevima KME u poslednjih 5 godina na kojima je imao prezentovao najmanje jedan rad svake godine
  6. pozitivno mišljenje klinike

Obrazloženje

Na osnovu predloga nastavnik kolegijuma Klinika na kojima se obavlja stomatološka specijalistička delatnost, a u skladu sa zakonskim okvirima doneta je odluka kao u dispozitivu.