Zdravstvene specijalizacije

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - opšte odredbe

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 10/2013, od 30.01.2013. godine

POGLEDAJTE OVDE

Spisak kandidata kojima je odobren upis na zdravstvene specijalističke studije u aprilskom konkursnom roku 2016/17. godine i uslovi upisa

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

br.

Ime i prezime

1

Zoranović V Milica

2

Tirnanić V Viktorija

3

Mitrović O Sanja

4

Radovanović M Dušan

5

Zorić R Branislava

6

Maksimović Đorđevoić Ivana

PREVENTIVNA I DEČJA STOMATOLOGIJA

br.

Ime i prezime

1

Zelenović B Nina

2

Kražić M Marija

PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA

br.

Ime i prezime

1

Perunović Đ Neda

2

Višković G Davor

3

Vuković Stevanov Marija

BOLESTI ZUBA SA ENDODONCIJOM

br.

Ime i prezime

1

Matić D Olga

Za upis je potrebno priložiti:

- specijalistički indeks (kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta)

- lekarsko uverenje za upis na specijalističke studije

- rezultate testova na specifične zarazne bolesti (HIV, hepatitis B i C)

- dokaz o uplati prve rate školarine na žiro-račun Stomatološkog fakulteta br. 840-1122666-67, model 97, poziv na broj 294000.

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina, Maksilofacijalna hirurgija , Stomatološka protetika: 400.000 dinara za državljane RS, 6.000 EUR za strane državljane;

b) za specijalnosti Dečja i preventivna stomatologija i Bolesti zuba: 320.000 dinara za državljane RS, 6.000 EUR za strane državljane.

Školarina se može se platiti u dve jednake rate: prva rata prilikom upisa, a druga do 01.11.2017. godine.

Upis će se obaviti od 20 – 28. 04 2017. god. u sobi br. 8 Dekanata Stomatološkog fakulteta u Beogradu

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije – aprilski upisni rok 2017 godine

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje

KONKURS ZA UPIS U 2016/17 NA SPECIJALIZACIJE

iz sledećih specijalističkih grana

Specijalnost

Broj specijalizanata

Parodontologija i oralna medicina

5

Preventivna i dečja stomatologija

5

Stomatološka protetika

5

Bolesti zuba i endodoncija

5

Maksilofacijalna hirurgija

5

Kandidat na konkurs prilaže:

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

- overena fotokopija rešenja o odobrenoj specijalizaciji Ministarstva zdravlja,

- overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije

- overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

- 2 fotografije,

- dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, model 97, poziv na broj 32410.

Za strane državljane

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

Shodno izmeni člana 185. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS br. 106/15 od 21.12.2015. godine, a koji je stupio na snagu 29.12.2015. godine), daje se mogućnost stranom državljaninu, koji je završio fakultet zdravstvene struke, a ne obavlja zdravstvenu delatnost kao profesiju u Republici Srbiji, da se obrati Stomatološkom fakultetu u Beogradu, bez prethodne saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije za upis na specijalizacije. U tom slučaju potrebno je da kandidat ima rešenje o odobrenju specijalizacije Ministarstva zdravlja zemlje koja ih upućuje na specijalizaciju/užu specijalizaciju kao i do sada.

Uz prijavu i rešenje svog Ministarstva kojim su upućeni na specijalizaciju /užu specijalizaciju u Republiku Srbiju (rešenje prevedeno i overeno od strane ovlašćenog sudskog tumača), kandidati su u obavezi da dostave:

- rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (ako su fakultet završili u inostranstvu),

- overenu fotokopiju originalne diplome o završenom fakultetu,

- potvrdu o regulisanom stručno-državnom ispitu izdatu od strane Ministarstva zdravlja,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- kopiju pasoša,

- potvrdu da je pohađao kurs srpskog jezika u jednoj od akreditovanih ustanova,

- dokaz o zdravstvenom osiguranju (po obavljenom upisu),

- kopiju prijave boravka/prebivališta (po obavljenom upisu).

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

- za državljane Republike Srbije:

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina, Maksilofacijalna hirurgija , Stomatološka protetika,: 400.000 dinara;

b) za specijalnosti Dečja i preventivna stomatologija i Bolesti zuba: 320.000 dinara.

- za strane državljane: 6.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti za sve specijalnosti;

Školarine se može se platiti u dve jednake rate: prva rata prilikom upisa, a druga do 01.11.2017. godine.

Konkurs je otvoren od 03. do 14. aprila2017. godine.

Upis kandidata od 20. do 28. aprila 2017. godine.

Početak specijalizacije od 03. maja 2017. godine.

Prijave se podnose Službi za poslediplomsku nastavu Stomatološkog fakulteta, Dr Subotića 8, soba br. 8.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti na tel. 011 2658 -424

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije - obaveštenje o upisu za doktore stomatologije koji su konkurisali za upis na specijalističke studije (zdravstvene) u novembarskom roku 2016. godine - DINAMIKA UPISA

Obaveštenje za doktore stomatologije koji su konkurisali za upis na specijalističke studije (zdravstvene) u novembarskom roku 2016. godine

Odlukom dekanskog kolegijuma od 28.11.2016. godine, odobren je upis sledećim kandidatima:

PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA - UPIS KANDIDATA 13. i 19. januara 2017

Ime i prezime

1.

Puletić Miljan

2.

Kuangyin Zhang

3.

Rančić Antić Katarina

4.

Barać Milena

PREVENTIVNA I DEČJA STOMATOLOGIJA- UPIS KANDIDATA 13. i 19. januara 2017

Ime i prezime

1.

Ivković Ivana

2.

Matić Jović Zorica

3.

Žakula Marija

4.

Ćirić Vladica

5.

Bogdanović Nataša

6.

Milojević Danijela

7.

Javor Milica

STOMATOLOŠKA PROTETIKA- UPIS KANDIDATA 13. i 18. januara 2017

Ime i prezime

1.

Denić Nebojša

2.

Ćalović Jelena

3.

Šipić Marko

4.

Vlajković Nikola

5.

Stanković Stanoje

6.

Vulević Slađana

7.

Davodovac Sonja

8.

Čugalj Maja

9.

Arafeh Bilal

10.

Smiljanić Dragana

11.

Bačković Dejan

12.

Simić Stefan

13.

Dragović Sanja

14.

Živković Olga

15.

Stanić Tatjana

16.

Antić Biljana

17.

Jakovljević Nikolina

ORALNA HIRUGIJA - UPIS KANDIDATA 11, 12. i 17. januara 2017

Ime i prezime

1.

Kljajić Stefan

2.

Ilić Božidar

3.

Vulićević Vojin

4.

Mijailović Aleksandra

5.

Vuković Helena

6.

Gusinjac Mervan

7.

Bijelić Milan

8.

Ristić Rastko

9.

Babić Milan

10.

Rapić Veljko

11.

Zimonjić Dragana

12.

Šeb Vladimir

13.

Vučetić Milan

14.

Savić Žarko

15.

Živković Dobrila

16.

Marinković Snežana

17.

Đalović Vladimir

18.

Vučić Uroš

19.

Milosav Boričić

20.

Zečević Željko

21.

Županjac Srđan

ORTOPEDIJA VILICA - UPIS KANDIDATA 9, 10. i 16. januara 2017

Ime i prezime

1.

Janjić Nataša

2.

Jotić Ana

3.

Stanković Draško

4.

Stanišić Branka

5.

Miljuš Gorica

6.

Milutinović Marija

7.

Cakić Marija

8.

Jusufi Adriana

9.

Avramović Dragana

10.

Selenić Anđelka

11.

Vladić Boris

12.

Perović Vladimir

13.

Milošević Snežana

14.

Bajić Ćivša Milka

15.

Krsmanović Nataša

16.

Ignjativić Delchanidis Milena

17.

Tovilović Tijana

18.

Simović Jeličić Milkica

19.

Grujić Gordana

20.

Čičić Snežana

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA- UPIS KANDIDATA 13. i 19. januara 2017

Ime i prezime

1.

Milićević Strahinja

2.

Popović Fedor

3.

Đošić Miloš

4.

Ljubisavljević Ivan

BOLESTI ZUBA SA ENDODONCIJOM - UPIS KANDIDATA 13. i 18. januara 2017

Ime i prezime

1.

Jovanović Slobodan

2.

Ristić Nina

3.

Jovanović Nevena


Upis će se obaviti od 09. do 20. januara 2017. godine, od 9 do 13 h, u Sekretarijatu fakulteta, Odsek za nastavu, soba 8, prema gore navedenoj dinamici.

Kandidati koji nisu dostavili potrebnu dokumentaciju prilikom konkurisanja, u obavezi su da istu kompletiraju do 15. februara 2017. godine, kako bi ostvarili uslove za upis.

Spisak kandidata sa nepotpunom dokumentacijom:

1.

Anđelić Ivana

2.

Đeković Rosanda

3.

Kisić Vesna

Za upis je potrebno priložiti:

- specijalistički indeks (kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta)

- lekarsko uverenje za upis na specijalističke studije

- rezultate testova na specifične zarazne bolesti (HIV, hepatitis B i C)

- dokaz o uplati prve rate školarine na žiro-račun Stomatološkog fakulteta br. 840-1122666-67, model 97, poziv na broj 76 460.

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina, Maksilofacijalna hirurgija , Stomatološka protetika, Ortopedija vilica, Oralna hirurgija: 400.000 dinara za državljane RS, 6.000 EUR za strane državljane;

b) za specijalnosti Dečja i preventivna stomatologija i Bolesti zuba: 320.000 dinara za državljane RS, 6.000 EUR za strane državljane.

Školarina se može se platiti u dve jednake rate: prva rata prilikom upisa, a druga do 15.7.2017. godine.

Staž za sve specijalnosti počinje 1.2.2017. godine, osim iz specijalističkih grana Oralna hirurgija i Ortopedija vilica.

Prema odluci kolegijuma Klinike za oralnu hirurgiju, dinamika započinjanja staža je sledeća:

ORALNA HIRUGIJA

Ime i prezime

Datum početka staža

1.

Kljajić Stefan

1.2.2017

2.

Ilić Božidar

3.

Vulićević Vojin

4.

Mijailović Aleksandra

5.

Bijelić Milan

6.

Vuković Helena

7.

Ristić Rastko

8.

Vučetić Milan

9.

Vučić Uroš

10.

Zimonjić Dragana

11.

Babić Milan

1.6.2017

12.

Rapić Veljko

13.

Gusinjac Mervan

14.

Šeb Vladimir

15.

Savić Žarko

16.

Živković Dobrila

17.

Marinković Snežana

18.

Đalović Vladimir

19.

Boričić Milosav

20.

Zečević Željko

21.

Županjac Srđan

Prema odluci kolegijuma Klinike za ortopediju vilica, dinamika započinjanja staža je sledeća:

ORTOPEDIJA VILICA

Ime i prezime

Datum početka staža

1.

Janjić Nataša

1.2.2017

2.

Jotić Ana

3.

Miljuš Gorica

4.

Jusufi Adriana

5.

Avramović Dragana

6.

Selenić Anđelka

7.

Vladić Boris

8.

Milošević Snežana

9.

Grujić Gordana

10.

Čičić Snežana

11.

Milutinović Marija

12.

Stanković Draško

1.6.2017

13.

Stanišić Branka

14.

Cakić Marija

15.

Perović Vladimir

16.

Bajić Ćivša Milka

17.

Krsmanović Nataša

18.

Ignjativić Delchanidis Milena

19.

Tovilović Tijana

20.

Simović Jeličić Milkica

CENOVNIK USLUGA U ODSEKU ZA NASTAVU

oktobar 2015. godine

Integrisane studije stomatologije Osnovne strukovne studije Specijalističke akademske studije Doktorske studije Specijalističke zdravstvene studije

CENOVNIK MOŽETE PREUZETI OVDE