Zdravstvene specijalizacije

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - opšte odredbe

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 10/2013, od 30.01.2013. godine

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije – novembarski konkursni rok 2019. godine

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje

KONKURS ZA UPIS U 2019/20 NA SPECIJALIZACIJE

iz sledećih specijalističkih grana

Specijalnost

Broj specijalizanata

Parodontologija i oralna medicina

10

Preventivna i dečja stomatologija

10

Bolesti zuba i endodoncija

5

Stomatološka protetika

8

Maksilofacijalna hirurgija

4

Oralna hirurgija

15

Ortopedija vilica

15

Potrebna dokumenta za kandidate koji konkurišu iz državnih zdravstvenih ustanova:

-zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

-overena fotokopija rešenja o odobrenoj specijalizaciji Ministarstva zdravlja,

-overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije

-overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

-overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

-fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

-2 fotografije,

-dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, poziv na broj 32410.

Potrebna dokumenta za kandidate koji konkurišu iz privatne prakse:

-zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

-rešenje o odobravanju specijalizacije koje donosi osnivač privatne prakse,

-potvrda izdata od strane osnivača privatne prakse da je kandidat koji se upućuje na specijalizaciju u stalnom radnom odnosu ,

-overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije,

-overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

-overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

-fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

-2 fotografije,

-dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, poziv na broj 32410.

Za strane državljane

-zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

-rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (ako su fakultet završili u inostranstvu),

-overenu fotokopiju originalne diplome o završenom fakultetu,

-potvrdu o regulisanom stručno-državnom ispitu izdatu od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije,

-overena fotokopija licence,

-kopiju pasoša,

-potvrdu da je pohađao kurs srpskog jezika u jednoj od akreditovanih ustanova,

-fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

-2 fotografije,

-za kandidate koji dolaze iz: Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske potrebno je da podnesu rešenja nadležnih Ministarstava zdravlja

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

- za državljane Republike Srbije:

koji dolaze iz privatne prakse

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina i Stomatološka protetika, Ortopedija vilica, Oralna hirurgija, Maksilofacijalna hirurgija: 600.000 dinara;

koji dolaze iz zdravstvenih ustanova

b) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina i Stomatološka protetika, Ortopedija vilica, Oralna hirurgija, Maksilofacijalna hirurgija: 400.000 dinara;

c) za specijalnosti Preventivna i dečja stomatologija i Bolesti zuba i endodoncija: 240.000 dinara.

- za strane državljane: 7.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti za sve specijalnosti;

Školarina se plaća u dve jednake rate: prva rata prilikom upisa, a druga za šest meseci od datuma početka specijalističkog staža.

Prijave na konkurs će se primati od 18.11.2019. do 29.11.2019.

Dokumenta se predaju od 9,00 do 13,00h u sobi br. 8 sekretarijata Stomatološkog fakulteta u Beogradu, dr Subotića br. 8.

Spisak primljenih specijalizanata i informacije o upisu

UPIS SPECIJALIZACIJA – POTREBNA DOKUMENTA

Upis specijalizanata koji su konkurisali u novembarskom roku 2019/20. godine obaviće se od 13.01.2020. do 20.01.2020. godine u sobi br.8 Dekanata fakulteta, od 9 do 14 časova.

- specijalistički indeks ( kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta) - lekarsko uverenje za upis na specijalističke studije - rezultate testova na specifične zarazne bolesti (HIV, hepatitis B i C) - uplata prve rate školarine u iznosu od :

Preventivna i dečja stomatologija-120.000,00 din.

Bolesti zuba i endodoncija-120.000,00 din.

Oralna hirurgija-300.000,00 din.

Ortopedija vilica-300.000,00 din.

Stomatološka protetika-300.000,00 din.

Parodontologija i oralna medicinina-300.000,00 din.

Maksilofacijalna hirurgija-300.000,00 din.

Za kandidate koji su konkurisali iz Domova zdravlja osim Preventivne i dečje stomatologije i Bolesti zuba i endodoncije cena jedne rate školarine iznosi 200.000,00 dinara.

Fakture za plaćanje školarine se uzimaju u sobi 110 Dekanata Stomatološkog fakulteta

Fakultet snosi troškove nabavke uniformi. Nakon upisa, uniforme mogu da se probaju u prostorijama Studentskog parlamenta, suteren Sekretarijata Fakulteta.

SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA

PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA

Ime i prezime

1.

Živanović T Tanja

2.

Milošević Z Ivana

3.

Barać A Aleksandra

4.

Vesović Bacetić M Jovana

5.

Milikić P Nevena

6.

Dobardžić G Irena

PREVENTIVNA I DEČJA STOMATOLOGIJA

Ime i prezime

1.

Milićević G Sonja

2.

Ćevap B Aleksandra

3.

Branković P Vesna

4.

Novović S Maja

5.

Kovinić K Katarina

BOLESTI ZUBA SA ENDODONCIJOM

Ime i prezime

1

Miljković D Ankica

2

Dangubić R Gorana

ORALNA HIRUGIJA

Ime i prezime

1.

Pantović S Marko

2.

Ćurčić M Aleksandra

3.

Kalezić Č Miloš

4.

Purešević R Dobroslav

5.

Bugarić R Željko

6.

Divnić D Vladimir

7.

Karanović D Vukašin

8.

Jakovljević V Marko

9.

Lazarević M Minja

10.

Apostoloski Arsić Lj Aleksandar

11.

Anđić M Nevena

12.

Radojčić S Jakša

13.

Rakić Lj Jovan

14.

Jovanović R Branka

15.

Đorđević R Jelena

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Ime i prezime

1.

Ljubičić M Miloš

2.

Čizmić R Tanja

3.

Nikolić S Jelena

4.

Radenović V Vlastimir

5.

Radenović G Aleksandra

6.

Popović S Majda

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Ime i prezime

1

Spasić D Relja

2

Kuzmanović R Čedomir

3

Glavinić Lj Jelena

4

Stamenković M Boris

ORTOPEDIJA VILICA

Ime i prezime

Datum početka staža

1.

Kebara D Aleksandar

01.02.2020.

2.

Dolaš M Boris

01.02.2020.

3.

Stanišić D Tamara

01.02.2020.

4.

Dragičević j Dean

01.02.2020.

5.

Vulović B Simona

01.02.2020.

6.

Misić Z Jelena

01.02.2020.

7.

Lukić N Sofija

01.05.2020.

8.

Jokanović J Jovana

01.05.2020.

9.

Milošević A Tamara

01.05.2020.

10.

Repaš Županjac L Ana

01.05.2020.

11.

Petrović R Slavka

01.05.2020.

12.

Gligić N Sanja

01.10.2020.

13.

Avramović B Branka

01.10.2020.

14.

Tomić Ž Jovana

01.10.2020.

15.

Aleksić A Srđan

01.10.2020.

16.

Jovičić N Jelena

01.10.2020.

17.

Vejnović Brašić S Dragana

01.10.2020.

18.

Mihailović D Tanja

01.10.2020.

19.

Mićunović M Jelena

01.02.2021.

20.

Marelja I Miloš

01.02.2021.

21.

Kozarov S Ivana

01.02.2021.

22.

Milanović B Jelena

01.02.2021.

23.

Kocić M Dijana

01.02.2021.

Upis specijalizanata Оrtopedije vilica (bez obzira na početak specijalističkog staža) obaviće se od 13.01.2020. do 20.01.2020. godine u sobi br.8 Dekanata fakulteta.