Zdravstvene specijalizacije

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - opšte odredbe

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 10/2013, od 30.01.2013. godine

POGLEDAJTE OVDE

Spisak primljenih specijalizanata i informacije o upisu - junski rok 2020. godine

UPIS SPECIJALIZACIJA - POTREBNA DOKUMENTA

Upis specijalizanata koji su konkurisali u junskom roku 2019/20. godine obaviće se od 25.06.2020. do 30.06.2020. godine u sobi br.8 Dekanata fakulteta, od 9 do 13 časova. Specijalistički staž počinje 01.07.2020. godine.

POTREBNA DOKUMENTA

- specijalistički indeks ( kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta)

- lekarsko uverenje za upis na specijalističke studije

- rezultate testova na specifične zarazne bolesti (HIV, hepatitis B i C) - uplata prve rate školarine u iznosu od :

Preventivna i dečja stomatologija-120.000,00 din.

Bolesti zuba i endodoncija-120.000,00 din.

Oralna hirurgija-300.000,00 din.

Ortopedija vilica-300.000,00 din.

Stomatološka protetika-300.000,00 din.

Parodontologija i oralna medicinina-300.000,00 din.

Maksilofacijalna hirurgija-300.000,00 din.

Za kandidate koji su konkurisali iz Domova zdravlja osim Preventivne i dečje stomatologije i Bolesti zuba i endodoncije cena jedne rate školarine iznosi 200.000,00 dinara.

Za strane državljane cena jedne rate iznosi 3.500 evra (dinarska protivvrednost po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Fakture za plaćanje školarine se uzimaju u sobi 110 Dekanata Stomatološkog fakulteta(dr Subotića br. 8)

Spisak primljenih kandidata

PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA

Ime i prezime

1.

Vlajić B Marija

2.

Biljana D Knežević

3.

Stamatović D Filip

PREVENTIVNA I DEČJA STOMATOLOGIJA

Ime i prezime

1.

Bekan M Atina

2.

Prijić B Jovana

3.

Krsmanović T Marija

4.

Ljubičić M Marina

5.

Todorović A Miloš

6.

Milošević Ž Vanja

BOLESTI ZUBA SA ENDODONCIJOM

Ime i prezime

1.

Jeličić B Anđela

2.

Komlenić NVojislav

3.

Ninković B Neda

4.

Stašić N Jovana

5.

Vučković B Jelena

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Ime i prezime

1.

Bogdanović N Nikolina

2.

Milovanović I Sika

3.

Rovčanin A Milena

4.

Beloica Č Nevena

5.

Lalicki M Vojislav

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Ime i prezime

1.

Šišić M Ivana

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije – junski rok 2020. godine

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje

KONKURS ZA UPIS U 2019/20 NA SPECIJALIZACIJE

iz sledećih specijalističkih grana

Specijalnost

Broj specijalizanata

Parodontologija i oralna medicina

5

Preventivna i dečja stomatologija

5

Bolesti zuba i endodoncija

5

Stomatološka protetika

5

Maksilofacijalna hirurgija

2

Potrebna dokumenta za kandidate koji konkurišu iz državnih zdravstvenih ustanova:

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

- overena fotokopija rešenja o odobrenoj specijalizaciji Ministarstva zdravlja,

- overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije

- overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- overena fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

- 2 fotografije,

- dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, poziv na broj 32410.

Potrebna dokumenta za kandidate koji konkurišu iz privatne prakse:

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

- rešenje o odobravanju specijalizacije koje donosi osnivač privatne prakse,

- potvrda izdata od strane osnivača privatne prakse da je kandidat koji se upućuje na specijalizaciju u stalnom radnom odnosu ,

- overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije,

- overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- overena fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

- 2 fotografije,

- dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, poziv na broj 32410.

Za strane državljane

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

- rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (ako su fakultet završili u inostranstvu),

- overenu fotokopiju originalne diplome o završenom fakultetu,

- potvrdu o regulisanom stručno-državnom ispitu izdatu od strane Ministarstva zdravlja R. Srbije,

- overena fotokopija licence,

- kopiju pasoša,

- potvrdu da je pohađao kurs srpskog jezika u jednoj od akreditovanih ustanova,

- overena fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

- 2 fotografije,

- za kandidate koji dolaze iz: Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske potrebno je da podnesu rešenja nadležnih Ministarstava zdravlja

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

- za državljane Republike Srbije:

koji dolaze iz privatne prakse

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina i Stomatološka protetika, Maksilofacijalna hirurgija: 600.000 dinara;

koji dolaze iz zdravstvenih ustanova

b) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina i Stomatološka protetika, Maksilofacijalna hirurgija: 400.000 dinara;

c) za specijalnosti Preventivna i dečja stomatologija i Bolesti zuba i endodoncija: 240.000 dinara.

- za strane državljane: 7.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti za sve specijalnosti;

Školarina se plaća u dve jednake rate: prva rata prilikom upisa, a druga za šest meseci od datuma početka specijalističkog staža.

- dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, poziv na broj 32410.

Prijave na konkurs će se primati od 02.06.2020. do 15.06.2020. godine.

Dokumenta se predaju u sobi br. 8 sekretarijata Stomatološkog fakulteta u Beogradu, dr Subotića br. 8 od 9,00 do 13,00h.

Spisak primljenih specijalizanata i informacije o upisu - novembarski rok 2020. godine

UPIS SPECIJALIZACIJA – POTREBNA DOKUMENTA

Upis specijalizanata koji su konkurisali u novembarskom roku 2019/20. godine obaviće se od 13.01.2020. do 20.01.2020. godine u sobi br.8 Dekanata fakulteta, od 9 do 14 časova.

- specijalistički indeks ( kupuje se u skriptarnici Stomatološkog fakulteta) - lekarsko uverenje za upis na specijalističke studije - rezultate testova na specifične zarazne bolesti (HIV, hepatitis B i C) - uplata prve rate školarine u iznosu od :

Preventivna i dečja stomatologija-120.000,00 din.

Bolesti zuba i endodoncija-120.000,00 din.

Oralna hirurgija-300.000,00 din.

Ortopedija vilica-300.000,00 din.

Stomatološka protetika-300.000,00 din.

Parodontologija i oralna medicinina-300.000,00 din.

Maksilofacijalna hirurgija-300.000,00 din.

Za kandidate koji su konkurisali iz Domova zdravlja osim Preventivne i dečje stomatologije i Bolesti zuba i endodoncije cena jedne rate školarine iznosi 200.000,00 dinara.

Fakture za plaćanje školarine se uzimaju u sobi 110 Dekanata Stomatološkog fakulteta

Fakultet snosi troškove nabavke uniformi. Nakon upisa, uniforme mogu da se probaju u prostorijama Studentskog parlamenta, suteren Sekretarijata Fakulteta.

SPISAK PRIMLJENIH KANDIDATA

PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA

Ime i prezime

1.

Živanović T Tanja

2.

Milošević Z Ivana

3.

Barać A Aleksandra

4.

Vesović Bacetić M Jovana

5.

Milikić P Nevena

6.

Dobardžić G Irena

PREVENTIVNA I DEČJA STOMATOLOGIJA

Ime i prezime

1.

Milićević G Sonja

2.

Ćevap B Aleksandra

3.

Branković P Vesna

4.

Novović S Maja

5.

Kovinić K Katarina

BOLESTI ZUBA SA ENDODONCIJOM

Ime i prezime

1

Miljković D Ankica

2

Dangubić R Gorana

ORALNA HIRUGIJA

Ime i prezime

1.

Pantović S Marko

2.

Ćurčić M Aleksandra

3.

Kalezić Č Miloš

4.

Purešević R Dobroslav

5.

Bugarić R Željko

6.

Divnić D Vladimir

7.

Karanović D Vukašin

8.

Jakovljević V Marko

9.

Lazarević M Minja

10.

Apostoloski Arsić Lj Aleksandar

11.

Anđić M Nevena

12.

Radojčić S Jakša

13.

Rakić Lj Jovan

14.

Jovanović R Branka

15.

Đorđević R Jelena

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Ime i prezime

1.

Ljubičić M Miloš

2.

Čizmić R Tanja

3.

Nikolić S Jelena

4.

Radenović V Vlastimir

5.

Radenović G Aleksandra

6.

Popović S Majda

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Ime i prezime

1

Spasić D Relja

2

Kuzmanović R Čedomir

3

Glavinić Lj Jelena

4

Stamenković M Boris

ORTOPEDIJA VILICA

Ime i prezime

Datum početka staža

1.

Kebara D Aleksandar

01.02.2020.

2.

Dolaš M Boris

01.02.2020.

3.

Stanišić D Tamara

01.02.2020.

4.

Dragičević j Dean

01.02.2020.

5.

Vulović B Simona

01.02.2020.

6.

Misić Z Jelena

01.02.2020.

7.

Lukić N Sofija

01.05.2020.

8.

Jokanović J Jovana

01.05.2020.

9.

Milošević A Tamara

01.05.2020.

10.

Repaš Županjac L Ana

01.05.2020.

11.

Petrović R Slavka

01.05.2020.

12.

Gligić N Sanja

01.10.2020.

13.

Avramović B Branka

01.10.2020.

14.

Tomić Ž Jovana

01.10.2020.

15.

Aleksić A Srđan

01.10.2020.

16.

Jovičić N Jelena

01.10.2020.

17.

Vejnović Brašić S Dragana

01.10.2020.

18.

Mihailović D Tanja

01.10.2020.

19.

Mićunović M Jelena

01.02.2021.

20.

Marelja I Miloš

01.02.2021.

21.

Kozarov S Ivana

01.02.2021.

22.

Milanović B Jelena

01.02.2021.

23.

Kocić M Dijana

01.02.2021.

Upis specijalizanata Оrtopedije vilica (bez obzira na početak specijalističkog staža) obaviće se od 13.01.2020. do 20.01.2020. godine u sobi br.8 Dekanata fakulteta.