Zdravstvene specijalizacije

Pravilnik o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika - opšte odredbe

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 10/2013, od 30.01.2013. godine

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za upis na zdravstvene specijalizacije – novembarski upisni rok 2018. godine

Na osnovu Pravilnika o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu raspisuje

KONKURS ZA UPIS U 2018/19 NA SPECIJALIZACIJE

iz sledećih specijalističkih grana

Specijalnost

Broj specijalizanata

Parodontologija i oralna medicina

10

Preventivna i dečja stomatologija

10

Bolesti zuba i endodoncija

6

Oralna hirurgija

10

Ortopedija vilca

15

Stomatološka protetika

10

Maksilofacijalna hirurgija

3

Kandidat na konkurs prilaže:

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

- overena fotokopija rešenja o odobrenoj specijalizaciji Ministarstva zdravlja,

- overena fotokopija diplome o završenom fakultetu i dodatak diplome za državljane Republike Srbije

- overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih,

- 2 fotografije,

- dokaz o uplati troškova sprovođenja konkursa u nepovratnom novčanom iznosu od 30.000,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun Stomatološkog fakulteta broj 840-1122666-67, poziv na broj 32410.

Za strane državljane

- zahtev (možete preuzeti OVDE ili u Sekretarijatu fakulteta, ulica dr Subotića br. 8, soba br. 8),

Shodno izmeni člana 185. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS br. 106/15 od 21.12.2015. godine, a koji je stupio na snagu 29.12.2015. godine), daje se mogućnost stranom državljaninu, koji je završio fakultet zdravstvene struke, a ne obavlja zdravstvenu delatnost kao profesiju u Republici Srbiji, da se obrati Stomatološkom fakultetu u Beogradu, bez prethodne saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije za upis na specijalizacije.

- rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (ako su fakultet završili u inostranstvu),

- overenu fotokopiju originalne diplome o završenom fakultetu,

- potvrdu o regulisanom stručno-državnom ispitu izdatu od strane Ministarstva zdravlja,

- overena fotokopija licence izdate od strane Stomatološke komore Srbije,

- kopiju pasoša,

- potvrdu da je pohađao kurs srpskog jezika u jednoj od akreditovanih ustanova,

- dokaz o zdravstvenom osiguranju (po obavljenom upisu),

- kopiju prijave boravka/prebivališta (po obavljenom upisu).

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

- za državljane Republike Srbije:

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina, Maksilofacijalna hirurgija, Oralna hirurgija, Stomatološka protetika, Ortopedija vilica: 400.000 dinara;

b) za specijalnosti Preventivna i dečja stomatologija i Bolesti zuba i endodoncija: 320.000 dinara.

- za strane državljane: 6.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti za sve specijalnosti;

Školarina se može se platiti u dve jednake rate: prva rata prilikom upisa, a druga za šest meseci.

Konkurs je otvoren od 6. do 23. novembra 2018. godine.

Upis kandidata je od 3. do 10. decembra 2018. godine, i obavljaće se sledećom dinamikom:

Specijalnost

Datum upisa

Ortopedija vilca

3.12.2018

Oralna hirurgija

4.12.2018

Stomatološka protetika

5.12.2018

Parodontologija i oralna medicina

6.12.2018

Preventivna i dečja stomatologija

Maksilofacijalna hirurgija

7.12.2018

Bolesti zuba i endodoncija

10.12.2018

Prijave se podnose Službi za poslediplomsku nastavu Stomatološkog fakulteta, Dr Subotića 8, soba br. 8.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti na tel. 011 2658 -424.

Spisak kandidata za upis na zdravstvene specijalizacije - konkursni rok novembar 2017

Odlukom dekanskog kolegijuma od 11. januara 2018. godine, odobren je upis na specijalističke studije (zdravstvene specijalizacije) sledećim doktorima stomatologije koji su konkurisali u novembru 2017. godine, po specijalističkim oblastima :

PARODONTOLOGIJA I ORALNA MEDICINA

Ime i prezime

1.

Đinić V. Ana

PREVENTIVNA I DEČJA STOMATOLOGIJA

Ime i prezime

1.

Švabić M. Ivana

2.

Glumac M. Ivana

3.

Mrvaljević T. Dubravka

STOMATOLOŠKA PROTETIKA

Ime i prezime

1.

Marinković Đ. Branka

2.

Lazić Z. Gorana

3.

Vukmirović M. Jelena

4.

Medić Veličković M. Tamara

5.

Mitić D. Tamara

6.

Stojanović J. Miloš

7.

Frank A. Ana

8.

Babić D. Danilo

9.

Čolić B. Dubravka

10.

Stanimirović M. Dragana

MAKSILOFACIJALNA HIRURGIJA

Ime i prezime

1.

Keković D. Vladan

2.

Karkalić N. Neda

ORALNA HIRUGIJA

Ime i prezime

1.

Sailović P. Saša

2.

Magazin T. Mihajlo

3.

Rašović B. Julija

4

Gašić D. Danilo

5

Mićić Z. Srđan

6

Dobrijević M. Jelena

7

Obradović M. Nikola

8

Vlahović Ž. Vanja

9

Kerkez G. Miroslav

10

Milić P. Stefan

11

Milovanović D. Boban

12

Jurišić M. Tamara

13

Šćepanović D. Radomir

14

Mrdaković O. Stefan

15

Veselinović I. Milan


ORTOPEDIJA VILICA

Ime i prezime

1.

Vojinović M. Marija

2.

Mijin M. Marina

3.

Vasović D. Dina

4.

Todorović Marko

5.

Bisenić M. Marija

6.

Đuranović N. Jelena

7.

Radunović R. Jelena

8.

Bogdanović R. Boško

9.

Savić B. Marija

10.

Bulatović LJ. Bojana

11.

Božović N. Aneta

12.

Frӧlich B. Ivona

13.

Ćulafić M. Sonja

Upis primljenih kandidata obaviće se od 15. do 26. januara 2018. godine od 10,00 do 13,00 časova u Sekretarijatu fakulteta soba br 8.

Dokumentacija za upis:

- specijalistički indeks (kupuje se u skriptarnici fakulteta)

- lekarsko uverenje za upis na specijalističke studije

- rezultate testova na na specifične zarazne bolesti (HIV, hepatitis B i C)

Dokaz u uplati prve rate školarine na žiro račun fakulteta br. 840-1122666-67,

poziv na broj 76 460.

Školarina za jednu školsku godinu iznosi:

a) za specijalnosti Parodontologija i oralna medicina, Maksilofacijalna hirurgija, Stomatološka protetika, Ortopedija vilica, Oralna hirurgija: 400.000,00 dinara za državljane RS, 6000 EUR za strane državljane (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po profakturi iz Odseka za finansije)

b) za specijalnosti Dečija i preventivna stomatologija i Bolesti zuba: 320.000 dinara za državljane RS, 6000 EUR za strane državljane (u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, po profakturi iz Odseka za finansije)

Kandidatima kojima nije odobren upis, uplaćena novčana sredstva za troškove konkursa važiće i za sledeći konkurs i imaće prednost prilikom upisa.

CENOVNIK USLUGA U ODSEKU ZA NASTAVU

oktobar 2015. godine

Integrisane studije stomatologije Osnovne strukovne studije Specijalističke akademske studije Doktorske studije Specijalističke zdravstvene studije

CENOVNIK MOŽETE PREUZETI OVDE