Zdravstvo na Stomatološkom fakultetu
Na Klinikama Stomatološkog fakulteta pružaju se raznovrsne zdravstvene usluge i odvija specijalistički staž za specijalizante iz devet oblasti stomatologije.

Fakultet ima i bogatu tradiciju organizovanja ili aktivnog učešća u organizaciji brojnih stručnih skupova.

Obaveštenje za doktore stomatologje koji žele da obave obavezan pripravnički staž na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Obaveštavamo doktore stomatologije koji žele da obavljaju obavezan pripravnički staž na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, da će početkom marta biti primljeno 20 novih stažera.

U skladu sa odlukom Dekanskog kolegijuma, uslov za stažiranje na Fakultetu je najniža prosečna ocena 8,00 tokom studija.

Uz molbu za obavljanje staža na Fakultetu, doktori stomatologije predaju sledeću dokumentaciju:

- uverenje ili diplomu o završenom Stomatološkom fakultetu u Beogradu,

- izvod o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje ili Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,

- fotokopiju lične karte.

Prijem molbi za stažiranje, vršiće se od 06.02. do 23.02.2018. godine, odnosno do popune navedenog broja stažera, od 9 – 14 časova, u Kadrovskom odseku Fakulteta (soba br. 7).

Pripravnički staž za doktore stomatologije - obaveštenje

Prema odredbama izmenjenog Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika, a koji se primenjuje od 14.01.2016. godine, pripravnički staž za doktore stomatologije traje 6 meseci.

Doktori stomatologije koji su započeli staž pre stupanja na snagu ovog Pravilnika, preostali deo staža obaviće po novom planu i programu.

Prema odredbama Pravilnika, plan pripravničkog staža za doktore stomatologije je sledeći:

Preventivna i dečja stomatologija

30 dana

Ortopedija vilica

15 dana

Bolesti zuba

30 dana

Parodontologija i oralna medicina

25 dana

Stomatološka protetika

30 dana

Oralna hirurgija

20 dana

Maksilofacijalna hirurgija sa hitnom medicinskom i stomatološkom pomoći

30 dana