Aktuelnosti i korisni linkovi

Vienna BioCenter Summer School - letnje usavršavanje za studente integrisanih studija koji su zainteresovani za nauku

POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje o mogućnosti podnošenja molbe za izbor u naučno zvanje za kandidate koji nisu zaposleni na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

OBAVEŠENJE

Lice koje nije zaposleno na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a ima uslove za izbor u naučno zvanje, može podneti zahtev Nastavno naučnom veću za izbor.

Zahtev se predaje arhivi Fakulteta, dr Subotića br. 8, u pisanom obliku, uz koji se prilaže:

1.Overena kopija diplome o stečenom naučnom zvanju doktor nauka

2.Dokaz o ostvarenim naučnim rezultatima, koji su uslov za izbor u naučno zvanje

3.Dokaz o izvršenoj uplati

Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta br.840-1122666-67 sa pozivom na broj: 46470, svrha uplate: izbor u naučno zvanje.

Iznos troškova je prema odluci Saveta Fakulteta:

·30.000,00 dinara za izbor u zvanje naučni saradnik

·50.000,00dinara za izbor u zvanje viši naučni saradnik

·70.000,00dinara za izbor u zvanje naučni savetnik.

Prodekan za nauku

Prof. dr Jelena Milašin

Lokalni linkovi

Internacionalni linkovi