Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija

Na osnovu člana 11. tačka 6. Zakona o visokom obrazovanju, Nacionalni savet za visoko obrazovanje na sedmoj sednici, održanoj 24. novembra 2006. godine, na osnovu predloga Konferencije univerziteta i Konferencije direktora viših škola, utvrdio je naučne, umetničke, odnosno stručne oblasti u okviru polja iz člana 27. Zakona o visokom obrazovanju.

U okviru Polja medicinskih nauka predviđene su oblasti

  • Veterinarske nauke
  • Medicinske nauke
  • Specijalna edukacija i rehabilitacija
  • Stomatološke nauke
  • Farmaceutske nauke
  • Fizičko vaspitanje i sport

Na osnovu člana 11, stav 1, tačka 14. Zakona o visokom obrazovanju, Nacionalni savet za visoko obrazovanje na trinaestoj sednici, održanoj 30. marta 2007. godine, utvrdio je izmene i dopune liste stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija. Ove nazive visokoškolska ustanova upotrebljava pri izdavanju diplome, dodatka diplomi i drugih javnih isprava. U dodatku diplomi visokoškolska ustanova, po potrebi, može pomenutim nazivima dodati i dodatno određenje datog naziva.

Stomatološke nauke

AKADEMSKE

Integrisane

Doktor stomatologije

Diplomirana stomatološka sestra-master

Dr.stom.

Dipl. stom. sestra

Specijalističke

Doktor stomatologije - specijalista

Dr. stom. – spec.

Doktorske

Doktor medicinskih nauka - stomatologija

Dr sci. med.

STRUKOVNE

Osnovne

Oralni higijeničar

Oral. hig.


*Izvor: Ministarstvo prosvete i sporta, Nacionalni savet za visoko obrazovanje