Studentski naučno-istraživački rad

Pravilnik o naučno-istraživačkom radu studenata

POGLEDAJTE OVDE

MINI KONGRES STUDENATA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA 2016/17 - raspored sesija

POGLEDAJTE OVDE

58. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem

Poštovane koleginice i kolege,

Centar za naučnoistraživački rad studenata (CNIRS) Stomatoloskog fakulteta u Beogradu Vas obaveštava da je rok za predaju apstrakta za knjigu sažetaka 15. mart 2017. godine.

Apstrakti se šalju u elektronskoj formi na sledeći mail: knirs_stomf_bg@yahoo.com. Tačna uputsva za pisanje i slanje apstrakta ćete dobiti naknadno.

Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem će se održati na Kopaoniku 28.4.-2.5.2017.godine.

Mini kongres će biti održan sredinom aprila.

Konkurs za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2016. godinu - Univerzitet u Beogradu

UNIVERZITET U BEOGRADU

K O N K UR S

zanajbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2016. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnihakademskihstudija, odnosnointegrisanihakademskihstudija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Nagrađeni radovi se štampaju u posebnom zborniku, čiji je urednik prorektor za nauku i objavljuju se na internet stranici Univerziteta.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. maj 2017. godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju uštampanojielektronskojformi- nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakultetaOdseku za nastavu, referentu Ljiljani Kostić, šalter br. 2

Pravilnik o nagrađivanju studenata Univerziteta u Beogradu POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - školska 2016/17 godina - SPISAK DODELJENIH TEMA

SPISAK DODELJENIH TEMA POGLEDAJTE OVDE

za sve informacije: knirs_stomf_bg@yahoo.com

Studentska naučna sekcija "DentalNet" osniva ogranak sekcije na Klinici za ortopediju vilica

Studentska naučna sekcija "DentalNet" osniva ogranak sekcije na Klinici za ortopediju vilica koji će voditi doc. dr Nenad Nedeljković. Naša misija je kontinuirana naučna aktivnost studenata osnovnih studija sa ciljem da se studenti upoznaju sa savremenim naučnim trendovima u odgovarajućim oblastima stomatologije, da savladaju osnove metodologije naučno-istraživačkog rada i sprovedu sopstvena istraživanja. Naša vizija je stvaranje znanja kroz eksperimentalni i klinički rad koje će obogatiti nastavu i unaprediti praksu.

Selekcija studenata vrši se putem konkursa koji se objavljuje na sajtu Fakulteta u skladu sa osnovnim kriterijumima:

- da student sluša ili je odslušao ili položio predmet

- prosek ocena najmanje 8

Nastavnik/saradnik obavlja intervju sa zainteresovanim kandidatima, a zatim donosi odluku o izboru najviše 3 studenta.

Sekcija organizuje rad kroz teorijski i praktični deo. Teorijski deo čine sastanci tokom kojih se sprovodi edukacija u pretraživanju literature, praćenje savremenih naučnih trendova, edukacija o metodologiji i publikovanju, razvoj protokola za konkretna istraživanja i vežbe prezentacije.

Praktični deo se izvodi na Klinici za ortopediju vilica kroz odgovarajuće aktivnosti u skladu sa protokolom istraživanja koji odobrava nastavnik/saradnik koji vodi ogranak sekcije.
Pozivamo zainteresovane studente da pošalju prijave na mail nenad.nedeljkovic@stomf.bg.ac.rs najkasnije do petka 11.11.2016. godine. Intervju sa zainteresovanim kandidatima biće obavljen u ponedeljak 14.11.2016. godine u 13:45 na Klinici za ortopediju vilica.
Rukovodilac studentske naučne sekcije Doc. dr Vesna Miletić "