Studentski naučno-istraživački rad

Konkurs za najbolji studentski naučno-istraživački ili stručni rad za studente Univerziteta u Beogradu

UNIVERZITET U BEOGRADU

K O N K UR S

za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2018. godinu

U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. mart 2019. godine.

U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi -nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta prodekanu za nauku, prof. dr Ivani Radović.

_______________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIVERZITET U BEOGRADU

B e o g r a d

Studentski trg 1

Pravilnik o naučno-istraživačkom radu studenata

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za dodelu tema za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - školska 2018/19 godina

Student može konkurisati na temu iz oblasti za koju je ispunio sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom. Studentu se može odobriti tema studentskog istraživačkog rada po konkursu, ukoliko ispunjava sledeće uslove:

- Prosečna ocena na prethodnim godinama studija najmanje 8,00

- Ukoliko je odslušao nastavu iz nastavnog predmeta za čiju temu konkuriše, ili u školskoj 2018/19 prati nastavu iz tog predmeta

U slučaju da se za istu temu prijavi veći broj studenata, mentor će obaviti intervju sa prijavljenim studentima i predložiti autora odnosno koautora naučno-istraživačkog rada.

Konkurs važi za prijavljivanje učešća na godišnjem nacionalnom Kongresu studenata biomedicinskih nauka (50 radova).

Konkurs će se realizovati od 30. oktobra do 9. novembra 2018. godine, a preliminarna rang lista biće objavljena 13. novembra 2018.godine.

Mini Kongres Stomatološkog fakulteta će se održati krajem marta 2018. godine. Komisija na mini Kongresu biće sastavljena od strane nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji nisu mentori radova koji se izlažu.

Prodekan za nauku Stomatološkog fakulteta

Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Ivana Radović

Dodeljene teme na Konkursu za dodelu tema za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova - školska 2018/19 godina

POGLEDAJTE OVDE