Opšti podaci

Naučnoistraživačka delatnost integrisana je u osnovnu delatnost Fakulteta i obavlja se u skladu sa odredbama Zakona o naučno istraživačkoj delatnosti, što je preciznije regulisano opštim aktima usvojenim od Nastavno naučnog veća:

· Etički kodeks dobre naučne prakse

· Pravilnik o sprovođenju kontinuirane edukacije,

· Pravilnik o doktorskim studijama,

· Pravilnik o naučnoistraživačkom radu studenata,

· Pravilnik o usavršavanju nastavnika i saradnika Stomatološkog fakulteta.

Kontrola naučno-istraživačkog rada, poverena je Komisiji za naučno istraživački rad nastavnika i saradnika, kao i KNIR-u studenata. Komisija, pridržavajući se odredbi opštih akata koje uređuju ovu materiju sprovela je postupak reakreditacije Fakulteta za naučno istraživački rad kod resornog ministarstva 2011. godine

Ministarstvo za nauku RS je za period 2011-2014. godina odobrio četiri projekta čiji je nosilac Fakultet, u čiju je realizaciju uključen 41 učesnik. Na realizaciji još 13 projekata uključeni su nastavnici i saradnici (21) koji su u radnom odnosu na Fakultetu. Fakultet ima i zajedničke projekte sa partnerima iz inostranstva (projekat EUREKA).

U realizaciji naučno-istraživačkih projekata koji su odobreni za period 2011-2014. godina biće uključeni:

1. nastavnici i saradnici zaposleni na fakultetu,

2 mladi istraživač iz redova studenata doktorskih studija.

Ciljevi i zadaci naučno-istraživačke delatnosti Fakulteta sadržani su u Programu naučno istraživačkog rada, koji predviđa:

· učešće na naučnoistraživačkim projektima;

· objavljivanje naučnih radova u međunarodnim, vodećim domaćim iinostranim časopisima sa recenzijom, kategorisanim na SCI listi, kao i objavljivanje naučnih radova u međunarodnim ili domaćim časopisima sa recenzijom;

· objavljivanje naučnih i stučnih monografija i udžbenika;

· organizacija i učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i konferencijama;

· angažovanju nastavnika i saradnika u stručnim i naučnim telima;

· organizovanje predavanja vodećih stranih naučnika

· osavremenjavanje laboratorijske opreme - obezbeđivanje infrastrukture za rad mladih istraživača kroz kontinuirano obnavljanje sredstava za rad u laboratorijama

· dalje proširenje saradnje sa drugim fakultetima i institutima u zemlji i inostranstvu

Oprema za naučno-istraživački rad

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2018/19 godina

POGLEDAJTE OVDE