Projekti

EUREKA PROJEKAT: PROCHA – SMA E!13080

KOORDINATOR:

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Rukovodilac: Prof.dr. Vojkan Lazić

PARTNERI:

Pomorski fakultet Univerziteta u Podgorici, Crna Gora

Rukovodilac: Prof.dr. ŠpiroIvošević

Zlatarna Celje d.o.o., Beograd, Srbija

Rukovodilac: Dragana Stojić, dipl.ing.met.

Naslov:

Proizvodnja i karakterizacija materijala sa memorisanim oblikom za primenu u stomatologiji i nautici

Sažetak:

Cilj ovog projekta je razvoj i proizvodnja novih materijala sa memorisanim oblikom (SMM) poboljšanih osobina biokompatibilnosti i otpornosti na koroziju, sa dva jedinstvena efekta: memorije oblika (SME) i pseudo-elastičnosti (PE) za aplikaciju u stomatologiji i nautici. Tehnološki postupci proizvodnje, koji će se koristiti su: kontinuirano livenje (CC), Rapid solidification (RS) - melt spining i Equal Channel Angular Pressing (ECAP). U tom kontekstu, sledi SMM karakterizacija konvencionalnih osobina: tvrdoća, mehaničke osobine: zatezna čvrstoća i testovi savijanja, identifikacija SMM microstructure: optička/elektronska mikroskopija, EDX analiza, određivanje veličine zrna AFM metodom; identifikacija faza: XRD/EBSD i SMM karakterizacija funkcionalnih osobina: SME, PE, biokompatibilnost i testovi korozije. Krajnji cilj projekta je razvoj optimalnog tehnološkog procesa proizvodnje SMM materiala i transfer znanja na industrijski nivo. Partneri, koji učestvuju na ovom projektu će biti sastavni deo tima, a sve u cilju pružanja najbolje moguće kombinacije naučne i tehnološke veštine, gde je konačan rezultat proizvodnja SMM i njihova uspešna aplikacija. Područije primene SMM su stomatologija i nautika, kao i u proizvodnji komponenata uređaja, koji će imati primenu u ovim granama. Geografsko područije primene Slovenija, Srbija i Crna Gora, s obzirom da su članovi tima iz tih zemalja, zemlje Dunavskog regiona i Evrope.

Ključne reči: materijalisamemorisanimoblikom, proizvodnja, karakterizacija, stomatologija i nautika

Tittle:

Production and characterisation of shape memory materials for use in dentistry and nautics

Abstract:

The aim of this project is the development and production of new materials with Shape Memory Effect (SMM) of improved biocompatibility and corrosion resistance, with two unique effects: Shape Memory (EMS) and Pseudo-Elasticity (PE) for dentistry and nautical applications. The technological production processes to be used are Continuous Casting (CC), Rapid Solidification (RS), melt spinning and Equal Channel Angular Pressing (ECAP), in this context, following the SMM characterization of conventional properties: Hardness, mechanical properties: Tensile and bending tests, identification of SMM microstructure: Optical / electron microscopy, EDX analysis, AFM Grain size determination, Phase identification: XRD / EBSD and SMM characterization of functional properties: SME, PE, biocompatibility and corrosion testing. The ultimate goal of the project is the development of an optimal technological process for the production of SMM materials and knowledge transfer at the industrial level. The partners participating in this project will all be an integral part of the team, in order to provide the best possible combination of scientific and technological skills, where the ultimate result is the production of SMM and their successful application. The areas of application of SMM are dentistry and nautical, as well as in the manufacture of device components that will have application in these branches. The geographical areas of ​​application will be Slovenia, Serbia and Montenegro, given that they are members of the team from these countries, the Danube region and Europe.

Keywords: shapememorymaterials, production, characterization, dentistry and nautics

PROJECT MEETINGS: EUREKA PROCHA-SMA E!13080; BILATERAL PROJECTS: BI-ME/18-20-024 (2019-2020)

PROJECT MEETINGS:

EUREKA PROCHA-SMA E!13080:

Production and characterisation of shape memory materials

for use in dentistry and nautics (PROCHA – SMA)

BILATERAL PROJECTS: BI-ME/18-20-024 (2019-2020):

Development of examination techniques and control of metallic materials on ships

BILATERAL PROJECT: SERBIA- SLOVENIA (2020-2021) – announcement:

Synthesis of PMMA/Au nanoparticles composite and characterisation of their properties.

Date 24.5.2019: 12.00-18.00 pm

DETAILS

Projekat ReFEEHS

http://refeehs.com/

Pristup web servisu Lexicomp Online for Dentistry - ReFEEHS Erazmus+ projekat

Uokviru ReFEEHS Erazmus+ projekta nastavnicima, saradnicima i studentima Stomatološkog fakulteta obezbeđen je trogodišnji pristup web servisu Lexicomp Online for Dentistry. Servis omogućava korisnicima brz pristup raznovrsnim podacima o lekovima u stomatološkoj praksi. Više o servisu možete saznati na: http://www.wolterskluwercdi.com/online-for-dentistry/.

Podatke potrebne za konekciju, studenti mogu naćina svom nalogu studentskog servisa, a nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta ove podatke dobiće preko e- mail-a.

Lista naučnoistražvačkih projekata koji se trenutno realizuju u visokoškolskoj ustanovi

R.B.

Naziv projekta

Vrsta projekta

Broj

saradnika

Projekti ministarstva

1

Interakcija etiopatogenetskih mehanizama parodontopatije i periimplantitisa sa sistemskim bolestima današnjice

Interdisciplinarna integrativna

Istraživanja

Rukovodilac

Akademik Prof dr Vojislav Leković

35

2

Genetička kontrola i molekularni mehanizmi u malignim, inflamatornim i razvojnim patologijama orofacijalne regije

Osnovna istraživanja

Rukovodilac

Prof dr Jelena Milašin

35

3

Uticaj K-33/ST2 signalnog puta i Galektina – 3 u patogenezi eksperimentalnih periapikalnih promena

Osnovna istraživanja

Rukovodilac

Prof dr Saša Lukić

15

4

Kontrola bola i molekularni mehanizmi kao faktori regenerativne terapije u stomatologiji kod zdravih pacijenata sa dijabetes melitusom

Osnovna istraživanja

Rukovodilac Doc dr Božidar Brković

15

5.

Eureka: Cell-Ti E!5831. Behaviour of Human Osteoblast Cells Cultured on Different Titanium.

Međunarodni, inovacioni

Rukovodilac

prof. dr Dragoslav Stamenković

9

Eureka: ORTO-NiTi E!6788. Development of Advanced NiTi Orthodontic Wire

Međunarodni, inovacioni

Rukovodilac

Prof.dr Branislav Glišić

8

6.

IADR Regional Development Program,

Multicentrična studija o kliničkim kvalitetima "bulk-fill" kompozita

Međunarodni, inovacioniGlavni koordinator dr Vesna Miletić 10

SPISAK PROJEKATA MINISTARSTVA NAUKE ČIJI SU RUKOVODIOCI I/ILI UČESNICI NASTAVNICI I SARADNICI STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

POGLEDAJTE OVDE