Pravilnik o radu

Na osnovu čl. 4. Zakona o bibliotečkoj deltnosti ("Sl. gl. RS" br. 34/94), čl. 26. Zakona o kulturnim dobrima ("Sl. gl. RS" br. 34/94) i čl. 338. stav 3. Statuta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dana 3.06.2004. godine, donosim


P R A V I L N I K

O RADU CENTRALNE BIBLIOTKE

STOMATOLOŠKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA U BEOGRADU


I Opšte odredbe

Član 1.

Pravilnik o radu Centrlne biblioteke Stomatološkog fakulteta (u daljem tekstu: Centralna biblioteka) reguliše:

 • poslovanje biblioteke,
 • uslove i način korišćenja bibliotečkog materijala.

Član 2.

Centralna biblioteka je posebna organizaciona celina u okviru organizacione jedinice Sekretrijat fakulteta (u daljem tekstu: Sekretarijat fakulteta).

Član 3.

Centralna biblioteka je integralni deo bibliotečko-informacionog sistema Univerziteta i drugih specijalnih podsistema SNTI Srbije i SCG.

Član 4.

Centralna biblioteka može da se udruži u zajednicu srodnih biblioteka, radi unapredjenja delatnosti i koordinacije rada.

Član 5.

O radu Centralne biblioteke stara se Komisija za biblioteku, koju imenuje dekan fakulteta.

Član 6.

Plan i program rada Centralne biblioteke donosi se jednom godišnje i sastavni je deo Plana i programa rada Stomatološkog fakulteta, koji saglasno Statutu fakulteta, donosi organ upravljanja.

Član 7.

Godišnji izveštaj o raduCentralne biblioteke sastavni je deo godišnjeg izveštaja o radu Stomatološkog fakulteta, koji saglasno Statutu fakulteta, usvaja organ upravljanja.

Član 8.

Centralna biblioteka ima svoj pečat.

Pečat je okruglog oblika, promera 2,8 cm.

Uz obod pečata ćiriličnim pismom je unet sledeći tekst: "Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu", a u sredini "Centralna biblioteka".


II Komisija za biblioteku

Član 9.

Komisija za biblioteku (u daljem tekstu: komisija) ima sledeće nadležnosti:

 • predlaže nadležnom organu za usvajanje godišnji plan rada i godišnji izveštaj o radu,
 • usvaja tekuće planove i progrme i druga dokumenta biblioteke,
 • podstiče i predlaže tehničko-tehnološko unapredjenje rada,
 • vodi i uskladjuje nabavnu politiku biblioteke sa potrebama nastavno-naučnog rada na Stomatološkom fakultetu,
 • predlaže kadrovsku politiku i stručno usavršavanje bibliotečkih radnika,
 • predlaže organizaciju i obavljanje većih bibliotečkih poslova (revizija, otpis, preseljenje, ...),
 • zastupa biblioteku pred organima fakulteta,
 • imenuje, po potrebi, radne grupe za obavljanje odredjenih poslova (rashodovanje, izbor i procena poklonjenog bibliotečkog materijala, ...),
 • propisuje uslove za korišćenje bibliotečkog materijala,
 • stara se o nabavci bibliotečkog materijala neophodnog za nove obrazovne i istraživačke projekte u saradnji sa bibliotekarom i odgovarajućim predmetnim nastavnikom.

Član 10.

Komisija se sastoji od 9 članova koje imenuje dekan fakulteta iz reda nastavnika i saradnika 9 nastavno-naučnih radnih jedinica.

Članovi komisije po dužnosti su: prodekan za nastavnu delatnost, prodekan za nauku i bibliotekar.

Komisija bira predsednika iz reda svojih članova.

Član 11.

Komisija punovažno radi i odlučuje ako je prisutno više od polovine njenih članova.

Odluka, predlog ili zaključak smatraju se donetim ako za iste glasa većina ukupnog broja članova komisije.

Članovi komisije po dužnosti, ravnopravni su u radu komisije, s tim što ne učestvuju u odlučivanju.

Član 12.

Komisiju saziva predsednik komisije po potrebi.

Na sednici se vodi zapisnik koji potpisuju predsednik komisije i zapisničar.

Bibliotekar je zapisničar komisije.


III Poslovi i zadaci Centralne biblioteke

Član 13.

Centralna biblioteka je stručna biblioteka iz oblasti stomatoloških i medicinskih nauka.

Član 14.

Centralna biblioteka obavljanjem svojih poslova i zadataka učestvuje u nastavnom, naučno-istraživačkom i stručnom radu Stomatološkog fakulteta.

Član 15.

Centralna biblioteka:

 • sprovodi nabavnu politiku Stomatološkog fakulteta, u skladu sa nastavnim planom i naučno-istraživačkim projektima, a u koordinaciji sa srodnim bibliotekama,
 • materijalno odgovara za fond i vodi inventar celokupnog fonda,
 • sprovodi bibliografsku kontrolu celokupnog fonda, i to:
 • kataloško-bibliografskom obradom gradje,
 • stručnom klasifikacijom po UDK (pored obaveznog UDK, moguće je i korišćenje drugih klasifikacionih shema),
 • predmetnom klasifikacijom u skladu sa obaveznim standardima za predmetnu analizu i tezauruse,
 • čuva bibliotečku gradju u skladu sa odgovarajućim propisima,
 • obezbedjuje pristup informacijama i dokumentima u fondu i van fonda biblioteke, i to:
 • on-line dostupne kataloge biblioteka,
 • bibliotečke izvore informacija dostupne preko interneta,
 • sve javno dostupne informacione servise u zemlji i inostranstvu sa kojima je Centralna biblioteka ili njena mreža sklopila ugovore,
 • različite baze podataka na CD-rom-ovima,
 • elektronsku poštu,
 • učestvuje u planiranju tehničko-tehnološkog razvoja,
 • sistematski obrazuje korisnike za korišćenje bibliotečko-informacionih usluga,
 • čuva i obradjuje dokumenta nastala u obrazovnom i naučno-istraživačkom procesu na fakultetu,
 • formira statističke podatke o svom radu u skladu sa propisima o bibliotečkoj statistici,
 • obavlja obaveznu reviziju i otpis bibliotečke gradje,
 • izdaje informacione biltene o prinovljenim publikacijama, kao i druge informacione publikacije koje se odnose na sastav fonda biblioteke,
 • izradjuje bibliografije i bibliografske popise radova nastavnika i saradnika fakulteta,
 • posebno čuva i zaštićuje bibliotečki materijal sa svojstvom kulturnog dobra (retke i stare knjige) shodno odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara,
 • organizuje izložbe, predavanja, prezentacije i sl.,
 • usavršava svoje poslovanje i razvija stručni rad u oblasti bibliotekarstva,
 • obavlja ostale poslove predvidjene zakonom, kao i planom i programom biblioteke.

Član 16.

Centralna biblioteka je depozitna biblioteka za publikacije i polupublikacije na svim medijima, koje izdaje Stomatološki fakultet.

Odsek za nastavu Sekretarijata fakulteta Centralnoj biblioteci obavezno dostavlja primerak odbranjene doktorske disertacije, magistarske teze, specijalističke i ostale radove nastavnika i saradnika fakulteta, kao i drugih lica koja disertaciju, tezu ili rad javno brane na fakultetu.

Član 17.

U devet nastavno-naučnih organizacionih jedinica, formiraju se priručne biblioteke, za koje je u organizacionoj jedinici zadužen upravnik.

Centralna biblioteka rukovodi radom priručnih biblioteka.

Član 18.

Pored zadataka iz čl. 15. ovog Pravilnika, Centralna biblioteka obavlja i sledeće poslove za svoj podsistem:

 • nabavlja, koordinira i obradjuje bibliotečki materijal, u skladu sa zahtevima,
 • održava zajedničke baze podataka i centralni katalog,
 • trajno zadužuje publikacije iz fondova svih biblioteka,
 • obavlja diseminaciju informacija (zahvaljujući sistemu za pretraživanje informacija),
 • obavlja medjubibliotečku pozajmicu,
 • izdaje stručne publikacije u vezi sa radom podsistema,
 • koordinira uključivanje biblioteka u informacione sisteme.

Član 19.

Poslove u Centralnoj biblioteci mogu obavljati samo zaposleni koji ispunjavaju zakonom odredjene uslove za to.

Član 20.

Odgovorno lice za rad Centralne biblioteke je bibliotekar, koji obavlja najsloženije poslove predvidjene ovim Pravilnikom.

Za bibliotekara može biti izabrano lice koje ima visoku školsku spremu (Filološki fakultet, Katedra za bibliotekarstvo i informatiku ili Stomatološki fakultet), govori dva strana jezika, ima položen stručni bibliotekarski ispit i iskustvo u radu na bibliotečkim poslovima.

Član 21.

Za obavljanje stručnih i pomoćnih poslova u Centralnoj biblioteci, mogu se zapošljavati knjižničari (koji moraju imati višu ili srednju stručnu spremu i položen bibliotekarski ispit) i drugi stručni i pomoćni radnici.


IV Korišćenje biblioteke

Član 22.

Centralnu biblioteku mogu da koriste stalni i privremeni korisnici (članovi) Centralne biblioteke.

Stalni članovi Centralne biblioteke su zaposleni na Stomatološkom fakultetu ili studenti Stomatološkog fakulteta, što se dokazuje uvidom u spisak zaposlenih ili indeksom.

Druga lica mogu se upisati kao privremeni članovi (maturanti, studenti drugih fakulteta, zaposleni u drugim institucijama Univerziteta i sl.).

Privremeni članovi Centralne biblioteke mogu da koriste bibliotečki materijal samo u prostorijama Centralne biblioteke, dok stalni članovi mogu da ga iznose radi korišćenja van Centralne biblioteke.

Član 23.

Gradjani mogu da koriste fond Cetralne biblioteke medjubibliotečkom pozajmicom, preko svoje biblioteke.

Pozajmljenu publikaciju ne mogu, u skladu sa pravilima o medjubibliotečkoj pozajmici, da iznose van prostorija biblioteke koja je pozajmila publikaciju.

Pozajmica, u smislu prethodnih stavova ovog člana, može da traje najviše mesec dana.

Član 24.

Medjubibliotečkom pozajmicom mogu da se dobiju kopije članaka iz periodičnih publikacija.

Član 25.

Izvan Centralne biblioteke ne mogu se koristiti (iznositi) periodične i sekundarne publikacije, bibliografije, rečnici i priručnici svih vrsta, disertacije, teze, odnosno referentne publikacije na bilo kojem mediju, audio-vizuelni materijal, kao i materijal koji ima svojstvo kulturnog dobra (stare i retke knjige, rukopisna gradja, skuposene knjige sa ilustracijama, ...).

Član 26.

Svaka knjiga se, pre izdavanja, mora zadužiti uredno popunjenim reversom.

Studentima se knjige mogu izdavati na revers uz ostavljanje indeksa.

Član 27.

Izvan Centralne biblioteke student može koristiti do tri knjige, a nastavnici i saradnici, kao i doktoranti, do 10 knjiga.

Ostali zaposleni, u smislu prethodnog stava ovog člana, mogu koristiti do 5 knjiga.

Član 28.

Rok za vraćanje knjiga izdatih studentima je mesec dana, a u vreme ispitnih rokova, dva meseca.

Nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta mogu knjige da zadrže do tri meseca.

Član 29.

Po isteku roka za koji je publikacija izdata, a nije vraćena, niti je rok produžen, bibliotekar je dužan da o tome izvesti Odsek za nastavu Sekretarijata fakulteta.

Do odluke Odseka za nastavu Sekretarijata fakulteta, korisniku iz stava 1 ovog člana će biti uskraćeno izdavanje publikacija.

Član 30.

Korisnik koji izgubi ili ošteti publikaciju, dužan je da je nadoknadi kupovinom. Ukoliko to nije moguće, dužan je da, u dogovoru sa Komisijom za biblioteku, reši problem na jedan od sledećih načina:

 • da fakultetu isplati trostruku vrednost nestale publikacije,
 • da plati troškove nabavke nove publikacije,
 • da nabavi ili se saglasi sa nabavkom slične publikacije odgovarajuće vrednosti, po proceni Komisije za biblioteku.

Član 31.

Odsek za nastavu Stomatološkog fakulteta ne može izdati diplomu studentu, dok se potpuno ne razduži u Centralnoj biblioteci.

Član 32.

Odredbe ovog Pravilnika važe za sve korisnike i lica koja po bilo kom dozvoljenom osnovu borave u Centralnoj biblioteci ili koriste njene usluge.


V Završne odredbe

Član 33.

Ovaj Pravilnik se smatra donetim kada ga potpiše dekan Stomatološkog fakulteta, a stupa na snagu trećeg dana od dana objavljivanja.

Objavljivanje se vrši isticanjem istog na oglasnu tablu u Centralnoj biblioteci.

Član 34.

Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku i na način predvidjen za njegovo donošenje.

Član 35.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu biblioteke Stomatološkog fakulteta br. 175/1, od 18.01.1977. godine.

U Beogradu, 03.06.2004. godine