Politika kvaliteta

ISO STANDARDI

IZJAVA O POLITICI KVALITETA

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu vodeća je nastavna, naučna i stručna ustanova u oblasti stomatologije u zemlji. Zadatak Fakulteta je:

– da osposobi studente, buduće doktore stomatologije, da pacijentima pružaju usluge najvišeg kvaliteta i da kod njih razvije želju za neprekidnim usavršavanjem;

– da najtalentovanijim doktorima stomatologije omogući dalje usavršavanje i uputi ih u tajne naučnoistraživačkog rada;

– da organizuje i sprovodi kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije.

Fakultet se razvija u modernu, evropsku visokoškolsku ustanovu, priznatu po svojim nastavnim, naučnim i stručnim dostignućima svršenih studenata i poslediplomaca. U tom cilju, Fakultet sarađuje sa vodećim fakultetima i institutima u svetu i neprekidno radi na harmonizaciji nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Kvalitet nastave Fakulteta zasniva se na kvalitetu njegovog nastavnog i pomoćnog osoblja i savremenoj infrastrukturi. Celokupno nastavno osoblje mora neprekidno da radi na sopstvenom usavršavanju, šireći znanja i unapređujući veštine. Svaki rukovodilac odgovoran je da unutar svog domena odgovornosti podrži ovaj proces i uvaži svaku inicijativu koja vodi poboljšanju nastavnog procesa. Kroz nastavu, naučne i stručne aktivnosti i kontinuiranom edukacijom svi zaposleni treba da rade na održavanju i unapređenju kvaliteta nastavnog i naučnoistraživačkog procesa, kao i na primeni naučnih rezultata u praksi, u cilju zadovoljenja potreba i očekivanja svih zainteresovanih subjekata. Svi nastavnici i saradnici obavezni su da publikuju rezultate svog rada čime doprinose jačanju naučnog i stručnog prestiža i boljoj poziciji Fakulteta. Pored toga, dužni su da u medijima promovišu fakultet i podrže zdravstveno prosvećivanje.

Svi zaposleni moraju se pridržavati principa Etičkog kodeksa Stomatološkog fakulteta koji uključuje i usaglašenost sa dobrom nastavnom i dobrom kliničkom praksom, potpunu posvećenost nastavnim procesima, radnu disciplinu i dobre međuljudske odnose.

Naši napori se usklađuju i harmonizuju unutar dokumentovanog sistema kvaliteta, usaglašenog sa međunarodnim standardima serije ISO 9000. Predstavnik rukovodstva za kvalitet odgovoran je dekanu i Savetu fakulteta za primenu ovih standarda i za izveštavanje o neusaglašenosti u sistemu.

Šefovi katedri, upravnici radnih jedinica i šefovi stručnih službi odgovorni su da obezbede razumevanje, primenu i održavanje ove politike kvaliteta na svim nivoima na Fakultetu.

Nacionalna nagrada za unapređenje kvaliteta poslovanja

Jedinstveno udruženje za kvalitet – JUSK, kao nacionalna organizacija za kvalitet, u okviru EVROPSKE NEDELJE KVALITETA, u saradnji sa EOQ (European Organization for Quality), Brussels, Belgium i ECQO, Greece, prateći trendove u oblasti menadžmenta kvalitetom, organizovao je 22-23 novembra 2007. godine, u Novom Sadu, nekoliko tematskih međunarodnih i domaćih konferencija.

Na protekloj konferenciji za kvalitet, Stomatološki fakultet u Beogradu je dobio značajno priznanje: NACIONALNU NAGRADU ZA UNAPREĐENJE KVALITETA POLOVANJA – Zlatnu povelju kvaliteta za 2007. godinu. Tom nagradom fakultet je potvrdio svoje angažovanje i kontinuirano sprovođenje sistema kvaliteta. U ime fakulteta, nagardu je primila doc. Dr Angelina Nikodijević-Latinović, predstavnik rukovodstva za kvalitet.