Integrisane studije stomatologije

Uvodne napomene

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja visokoškolsku ustanovu koja se više od šezdeset pet godina bavi realizacijom više studijskih programa od kojih se integrisane studije stomatologije ubrajaju u jedne od najboljih evropskih studijskih programa za sticanje znanja i zvanja stomatologa.

Dosadašnje iskustvo iz prethodno aktreditovanog studijskog programa integrisanih studija, kao i kritička analiza ostvarenih rezultata uticala je na neophodnost izmena i potrebu akreditacije novog programa što se na Stomatološkom fakultetu ponavlja već više decenija.

Integrisane studije stomatologije predstavljaju integrisane osnovne i diplomske akademske studije u polju medicisnkih nauka, oblast stomatologija, drugog nivoa studija.

Ove studije traju 6 školskih godina, čijim se završetkom ostvaruje 360 ESPB. Školska godina je podeljena u dva semestra.

Završetkom ovih studija student stiče stručni naziv Doktor stomatologije.

Na ovaj studijski program se može upisati 240 studenata, i to 220 studenata koji studiraju na srpskom jeziku i 20 studenata koji mogu studirati na engleskom jeziku.

Svrha studijskog programa je obrazovanje zdravstvenih stručnjaka-doktora stomatologije, osposobljenih da leče bolesti usta, zuba i drugih struktura stomatogenog sastava, kao i preventivno delovanje i razvijanje svesti kod dece i odraslih iz oblasti oralnog zdravlja.

Cilj je stvaranje pažljivog, obrazovanog, kompetentnog stomatologa koji je sposoban da:

· iskoristi svoje znanje i praktične tehnike u zbrinjavanju pacijenta

· prihvati profesionalnu odgovornost za bezbednu i efikasnu brigu o pacijentima,

· prihvati neophodnost stalnog profesionalnog usavršavanja.

Plan i program treba da:

· doprinese shvatanju i prihvatanju potrebe da stomatolog u svakom trenutku obavlja praksu u najboljem interesu pacijenata, ali i poštovanja zakonske regulative

· omogući studentima sticanje kliničke kompetentnosti za rad bez supervizije posle diplomiranja, ali u isto vreme i da im omogući da budu svesni svojih mogućnosti da bi, po potrebi mogli da upute pacijente odgovarajućem lekaru specijalisti

· promoviše sticanje veštine, ponašanja i profesionalnih stavova koji doprinose efikasnijoj i adekvatnoj interakciji sa pacijentima i kolegama

· obezbedi bazu za efikasno i dugoročno obrazovanje i profesionalno usavršavanje.

U prvu godinu može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija iz stava 1. ovog člana polaže prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti .

Prijemni ispit se polaže iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Na osnovu merila iz stava 3. ovog člana, Fakultet sastavlja rang liste prijavljenih kandidata.

Na prvu godinu integrisanih studija stomatologije može se bez prijemnog ispita upisati:

-lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena akademskih studija;

-student druge godine medicinskog fakulteta, koji je položio sve ispite sa prve godine, odnosno ostvario najmanje 60 ESPB bodova ;

-lice kome je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija, ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj godini studija, odnosno ako je ostvarilo 60 ESPB bodova.

Lice iz stava 1. ovog člana može se upisati samo kao samofinansirajući student.

Pravilnikom o pravilima i režimu studija, utvrđuju se uslovi i način priznavanja položenih ispita, odnosno ESPB bodova, na drugim fakultetima.

Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Fakultet, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.

U toku nastave provera znanja se vrši putem kolokvijuma i seminara, a ispit se sastoji iz praktičnog i usmenog dela-ispiti iz predmeta koji imaju praktičnu i teorijsku nastavu. Ispiti koji nemaju praktičnu nastavu polažu se samo usmeno, odnosno putem testa.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Integrisanih studija stomatologije - nastava na srpskom i engleskom jeziku, II ciklus akreditacije

21.06.2013

POGLEDAJTE OVDE

Spisak šefova predmeta i termini konsultacija

TERMINE KONSULTACIJA POGLEDAJTE OVDE

I GODINA

NAZIV PREDMETA

ŠEF PREDMETA/ODGOVORNI NASTAVNIK*

status predmeta

Anatomija

prof. dr Dinka Mucić

OBAVEZNI

Opšta i oralna histologija i embriologija

prof.dr Vesna Danilović

OBAVEZNI

Opšta i oralna biohemija

prof. dr Ivan Dožić

OBAVEZNI

Humana genetika

prof. dr Jelena Milašin

OBAVEZNI

Dentalna anatomija

prof. dr Rade Živković

OBAVEZNI

Informatika u stomatologiji

prof. dr Biljana Miličić

IZBORNI

Biomehanika u stomatologiji

doc. dr Đ. Stratimirović*

IZBORNI

Uvod u eksperiment i laboratoriju

doc. dr Đ. Stratimirović *

IZBORNI

Engleski jezik I

Irena Aleksić Hajduković

IZBORNI

Oralna higijena

prof. dr Olivera Jovičić

IZBORNI

II GODINA

NAZIV PREDMETA

ŠEF PREDMETA/ODGOVORNI NASTAVNIK*

status predmeta

Opšta i oralna fiziologija

prof. dr Elena Kršljak

OBAVEZNI

Opšta i oralna patologija

prof. dr Zvezdana Tepavčević

OBAVEZNI

Preventivna stomatologija

doc. dr Zoran Mandinić

OBAVEZNI

Mikrobiologija i imunologija

prof. dr Dušan Pavlica

OBAVEZNI

Patofiziologija

doc. dr Maja Miletić

OBAVEZNI

Stomatološki materijali

prof. dr Kosovka Obradović Đuričić

OBAVEZNI

Gnatologija

prof. dr Slobodan Dodić

OBAVEZNI

Biostatistika u stomatologiji

prof. dr Biljana Miličić

IZBORNI

Medicinska ekologija

prof. dr Svetlana Jovanović*

IZBORNI

Engleski jezik 2

Irena Aleksić Hajduković

IZBORNI

Menadžment u stomatologiji

prof. dr Svetlana Jovanović

IZBORNI

Osnovni principi stomatološke prakse

prof. dr Ivica Stančić*

IZBORNI

III GODINA

NAZIV PREDMETA

ŠEF PREDMETA/ODGOVORNI NASTAVNIK*

status predmeta

Stomatološka protetika – pretklinika

prof. dr Ivica Stančić

OBAVEZNI

Bolesti zuba – pretklinika

prof. dr Mirjana Vujašković

OBAVEZNI

Opšta hirurgija

prof. dr Bojan Kovačević

OBAVEZNI

Interna medicina

prof. dr Milan Brajović

OBAVEZNI

Osnovi kliničke radiologije

prof. dr Biljana Marković Vasiljković

OBAVEZNI

Stomatološka farmakologija

prof. dr Jelena Roganović

OBAVEZNI

Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije

prof. dr Radojica Dražić

OBAVEZNI

Javno zdravlje

prof. dr Svetlana Jovanović

OBAVEZNI

Neuropsihijatrija

IZBORNI

Oftalmologija

doc. dr Vesna Jovanović

IZBORNI

Infektivne bolesti

doc. dr Ivana Milošević

IZBORNI

Osnovi naučnoistraživačkog rada

prof. dr Aleksandra Milić Lemić*

IZBORNI

IV GODINA

NAZIV PREDMETA

ŠEF PREDMETA/ODGOVORNI NASTAVNIK*

status predmeta

Oralna hirurgija

doc. dr Bojan Janjić

OBAVEZNI

Restaurativna odontologija

prof. dr Vesna Miletić

OBAVEZNI

Mobilna stomatološka protetika

prof. dr Aleksandra Milić Lemić

OBAVEZNI

Oralna medicina

prof. dr Saša Čakić

OBAVEZNI

Pretklinička endodoncija

prof. dr Nevenka Teodorović

OBAVEZNI

Gerostomatologija

prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić*

IZBORNI

Pacijenti rizika

prof. dr Saša Čakić

IZBORNI

Stomatološka zaštita

doc. dr Tamara Perić

IZBORNI

Klinička gnatologija

prof. dr Slobodan Dodić

IZBORNI

V GODINA

NAZIV PREDMETA

ŠEF PREDMETA/ODGOVORNI NASTAVNIK*

status predmeta

Dečja stomatologija

prof. dr Zoran Vulićević

OBAVEZNI

Ortopedija vilica

prof. dr Predrag Nikolić

OBAVEZNI

Fiksna stomatološka protetika

prof. dr Aleksandar Todorović

OBAVEZNI

Osnovi parodontologije

prof. dr Zoran Aleksić

OBAVEZNI

Endodoncija

prof. dr Slavoljub Živković

OBAVEZNI

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

prof. dr Dejan Marković

IZBORNI

Epidemiologija oboljenja parodoncijuma

prof. dr Saša Jankovć*

IZBORNI

Prehirurška ortodontska terapija

prof. dr Ivana Šćepan*

IZBORNI

Kompjuterizovana stomatologija

prof. dr Aleksandar Todorović

IZBORNI

VI GODINA

NAZIV PREDMETA

ŠEF PREDMETA/ODGOVORNI NASTAVNIK*

status predmeta

Maksilofacijalna hirurgija

doc. dr Zoran Jezdić

OBAVEZNI

Otorinolaringologija

prof. dr Rade Kosanović

OBAVEZNI

Forenzička medicina i medicinsko pravo

prof. dr Dragana Puzović

OBAVEZNI

BLOK:Restaurativna stomatologija

prof. dr Miroslav Andrić*

OBAVEZNI

BLOK: Pedodoncija

prof. dr Vanja Petrović*

OBAVEZNI

Klinička parodontologija

prof. dr Zoran Aleksić

OBAVEZNI

Implantologija

prof. dr Saša Janković

OBAVEZNI

Urgentna stanja u stomatologiji

prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić

IZBORNI

Fiksna ortodoncija

prof. dr Ljiljana Stojanović

IZBORNI

Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

prof. dr Đurica Grga

IZBORNI

Radiologija

prof. dr Biljana Marković Vasiljković

IZBORNI

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Zaključak Senata Univerziteta u Beogradu - rangiranje za upis u školsku 2019/20 godinu

POGLEDAJTE OVDE

Nastava iz fakultativnog nastavnog predmeta Interprofesionalno obrazovanje za studente V i VI godine integrisanih studija stomatologije - školska 2019/20. godina

Prijava za pohađanje nastave je do 11.11.2019. godine

Kao rezultat projekta REFEEHS ERASMUS, nastavlja se odvijanje nastave na nastavnom predmetu Interprofesionalno obrazovanje za studente integrisanih studija stomatologije.

Status predmeta: fakultativni izborni

Broj ESPB: 6

Početak nastave: novembar 2019. godine.

Način izvođenja nastave: online i tri radionice praktične nastave.

Više informacije o predmetu pogledajte OVDE.

FORMULAR ZA PRIJAVU POPUNITE OVDE

Odgovrni nastavnik: doc. dr Jugoslav Ilić

Asistent: dr sci. Katarina Radović