Integrisane studije stomatologije

Uvodne napomene

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja visokoškolsku ustanovu koja se više od šezdeset pet godina bavi realizacijom više studijskih programa od kojih se integrisane studije stomatologije ubrajaju u jedne od najboljih evropskih studijskih programa za sticanje znanja i zvanja stomatologa.

Dosadašnje iskustvo iz prethodno aktreditovanog studijskog programa integrisanih studija, kao i kritička analiza ostvarenih rezultata uticala je na neophodnost izmena i potrebu akreditacije novog programa što se na Stomatološkom fakultetu ponavlja već više decenija.

Integrisane studije stomatologije predstavljaju integrisane osnovne i diplomske akademske studije u polju medicisnkih nauka, oblast stomatologija, drugog nivoa studija.

Ove studije traju 6 školskih godina, čijim se završetkom ostvaruje 360 ESPB. Školska godina je podeljena u dva semestra.

Završetkom ovih studija student stiče stručni naziv Doktor stomatologije.

Na ovaj studijski program se može upisati 240 studenata, i to 220 studenata koji studiraju na srpskom jeziku i 20 studenata koji mogu studirati na engleskom jeziku.

Svrha studijskog programa je obrazovanje zdravstvenih stručnjaka-doktora stomatologije, osposobljenih da leče bolesti usta, zuba i drugih struktura stomatogenog sastava, kao i preventivno delovanje i razvijanje svesti kod dece i odraslih iz oblasti oralnog zdravlja.

Cilj je stvaranje pažljivog, obrazovanog, kompetentnog stomatologa koji je sposoban da:

· iskoristi svoje znanje i praktične tehnike u zbrinjavanju pacijenta

· prihvati profesionalnu odgovornost za bezbednu i efikasnu brigu o pacijentima,

· prihvati neophodnost stalnog profesionalnog usavršavanja.

Plan i program treba da:

· doprinese shvatanju i prihvatanju potrebe da stomatolog u svakom trenutku obavlja praksu u najboljem interesu pacijenata, ali i poštovanja zakonske regulative

· omogući studentima sticanje kliničke kompetentnosti za rad bez supervizije posle diplomiranja, ali u isto vreme i da im omogući da budu svesni svojih mogućnosti da bi, po potrebi mogli da upute pacijente odgovarajućem lekaru specijalisti

· promoviše sticanje veštine, ponašanja i profesionalnih stavova koji doprinose efikasnijoj i adekvatnoj interakciji sa pacijentima i kolegama

· obezbedi bazu za efikasno i dugoročno obrazovanje i profesionalno usavršavanje.

U prvu godinu može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija iz stava 1. ovog člana polaže prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti .

Prijemni ispit se polaže iz nastavnih predmeta Hemija i Biologija.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Na osnovu merila iz stava 3. ovog člana, Fakultet sastavlja rang liste prijavljenih kandidata.

Na prvu godinu integrisanih studija stomatologije može se bez prijemnog ispita upisati:

-lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena akademskih studija;

-student druge godine medicinskog fakulteta, koji je položio sve ispite sa prve godine, odnosno ostvario najmanje 60 ESPB bodova ;

-lice kome je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija, ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj godini studija, odnosno ako je ostvarilo 60 ESPB bodova.

Lice iz stava 1. ovog člana može se upisati samo kao samofinansirajući student.

Pravilnikom o pravilima i režimu studija, utvrđuju se uslovi i način priznavanja položenih ispita, odnosno ESPB bodova, na drugim fakultetima.

Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Fakultet, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ESPB bodova.

U toku nastave provera znanja se vrši putem kolokvijuma i seminara, a ispit se sastoji iz praktičnog i usmenog dela-ispiti iz predmeta koji imaju praktičnu i teorijsku nastavu. Ispiti koji nemaju praktičnu nastavu polažu se samo usmeno, odnosno putem testa.

Uverenje o akreditaciji studijskog programa Integrisanih studija stomatologije - nastava na srpskom i engleskom jeziku

21.06.2013

POGLEDAJTE OVDE

Kalendar nastave za školsku 2017/18 godinu

Nastava u zimskom semestru počinje 25.9.2017. godine
KALENDAR NASTAVE POGLEDAJTE OVDE

INTEGRISANE AKADEMSKE STUDIJE - spisak odgovornih nastavnika na predmetu

godina

NASTAVNI PREDMET

ŠEF PREDMETA

I GODINA

Anatomija

prof. dr Goran Vujašković

Opšta i oralna histologija i embriologija

prof. dr Vesna Danilović

Opšta i oralna biohemija

prof. dr Ivan Dožić

Humana genetika

prof. dr Jelena Milašin

Dentalna anatomija

prof. dr Rade Živković

Engleski jezik I

predavač Irena Aleksić Hajduković

Oralna higijena

prof. dr Olivera Jovičić

Informatika u stomatologiji

prof. dr Biljana Miličić

Uvod u eksperiment i laboratoriju

doc. dr Đorđe Stratimirović

Biomehanika u stomatologiji

doc. dr Đorđe Stratimirović

II GODINA

Opšta i oralna fiziologija

prof. dr Elena Kršljak

Opšta i oralna patologija

prof. dr Zvezdana Tepavčević

Preventivna stomatologija

prof. dr Momir Carević

Mikrobiologija i imunologija

prof. dr Dušan Pavlica

Patofiziologija

doc. dr Maja Miletić

Stomatološki materijali

prof. dr Kosovka Obradović

Gnatologija

prof. dr Slobodan Dodić

Biostatistika u stomatologiji

prof. dr Biljana Miličić

Medicinska ekologija

prof. dr Ivanka Gajić

Engleski jezik II

predavač Irena Aleksić Hajduković

Menadžment u stomatologiji

prof. dr Svetlana Jovanović

Osnovni principi stomatološke prakse

prof. dr Ivica Stančić

III GODINA

Stomatološka protetika – pretklinika

prof. dr Aleksandar Todorović

Bolesti zuba – pretklinika

prof. dr Mirjana Vujašković

Hirurgija

prof. dr Vladimir Ćuk

Interna medicina

prof. dr Milan Brajović

Osnovi kliničke radiologije

prof. dr Biljana Marković Vasiljković

Stomatološka farmakologija

doc. dr Jelena Roganović

Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije

prof. dr Radojica Dražić

Javno zdravlje

prof. dr Ivanka Gajić

Neuropsihijatrija

doc. dr Tatjana Smiljković

Oftalmologija

doc.dr Vesna Jovanović

Infektivne bolesti

prof. dr Branko Brmbolić

Osnovi naučnoistraživačkog rada

prof. dr Aleksandra Milić Lemić

IV GODINA

Oralna hirurgija

prof. dr Snježana Čolić

Restaurativna odontologija

prof. dr Slavoljub Živković

Mobilna stomatološka protetika

prof. dr Vojkan Lazić

Oralna medicina

prof. dr Ljiljana Janković

Pretklinička endodoncija

prof. dr Nevenka Teodorović

Pacijenti rizika

prof. dr Ljiljana Janković

Stomatološka zaštita

doc. dr Tamara Perić

Gerostomatologija

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Klinička gnatologija

prof. dr Slobodan Dodić

V GODINA

Dečja stomatologija

prof. dr Zoran Vulićević

Ortopedija vilica

prof. dr Predrag Nikolić

Fiksna stomatološka protetika

prof. dr Kosovka Obradović

Osnovi parodontologije

prof. dr Božidar Dimitrijević

Endodoncija

doc. dr Jugoslav Ilić

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

prof. dr Dejan Marković

Epidemiologija oboljenja parodoncijuma

prof. dr Saša Janković

Prehirurška ortodontska terapija

prof. dr Ivana Šćepan

Kompjuterizovana stomatologija

prof. dr Aleksandar Todorović

VI GODINA

Maksilofacijalna hirurgija

doc. dr Milan Petrović

Otorinolaringologija

prof. dr Rade Kosanović

Forenzička medicina i medicinsko pravo

prof. dr Dragana Puzović

BLOK Restaurativna stomatologija

prof. dr Miroslav Andrić

BLOK Pedodoncija

prof. dr Vanja Petrović

Klinička parodontologija

prof. dr Božidar Dimitrijević

Implantologija

prof. dr Miroslav Vukadinović

Urgentna stanja u stomatologiji

prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić

Fiksna ortodoncija

prof. dr Ljiljana Stojanović

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Zaključak Senata Univerziteta u Beogradu - rangiranje za upis u školsku 2017/18 godinu

POGLEDAJTE OVDE

Odluka o uslovima upisa u školsku 2017/18 godinu nakon razmatranja molbi studenata Integrisanih studija koji su u školskoj 2016/17 ostvarili manje od 37 ESPB

4.10.2017

POGLEDAJTE OVDE