Doktorske i magistarske teze

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 99/2014 od 11.9.2014. godine, a stupio na snagu 19.9.2014, uveden je uvid javnosti za doktorske disertacije.

Doktorska disertacija i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije stavlja se na uvid javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na Nastavno naučnom veću.

Zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni, koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu u Beogradu.

Takođe, disertacija se može videti i u repozitorijumu odbranjenih doktorskih disertacija na Univerzitetu u Beogradu dostupan je na veb stranicama Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković".

Kandidat je u obavezi da prilikom podnošenja izveštaja o oceni završene doktorske disertacije dostavi:

1. Izveštaj stručne komisije u štampanoj i elektronskoj verziji

2. Doktorsku disertaciji u štampanoj i elektronskoj verziji.

Rok od 30 dana uvida javnosti počinje da teče prvog radnog dana od dana dostavljanja.

STANDARDNI OBLIK I SADRŽAJ DOKTORSKE DISERTACIJE KOJA SE BRANI NA UNIVERZITETU U BEOGRADU

Kako bi se obezbedilo formiranje registra i baze u elektronskom obliku svih doktorskih disertacija odbranjenih na Univerzitetu u Beogradu, neophodno je da kandidat obavezno preda jedan ukoričen štampani primerak doktorske disertacije, kao i identičnu elektronsku verziju, nadležnoj fakultetskoj odnosno univerzitetskoj službi, za potrebe pohranjivanja u Digitalni repozitorijum Univerziteta u Beogradu.

- Uputstva za oblikovanje doktorske disertacije(pdf)

- Šta doktorska disertacija mora da sadrži?(pdf)

- Forma doktorske disertacije(pdf)

- Elektronska verzija doktorske disertacije(pdf)

- Obrazac naslovne strane doktorske disertacije: srpski - ćirilica(rtf), srpski - latinica(rtf), engleski(rtf)

U skladu sa načelom otvorenog pristupa naučnom znanju, u doktorskoj disertaciji se kao obavezni sastavni delovi nalaze i sledeće potpisane izjave:

 • potpisana izjava o autorstvu kojom se tvrdi da u doktorskoj disertaciji nema delova kojima se narušavaju autorska prava drugih osoba - prilog 1;
 • potpisana izjava da su obe verzije, štampana i elektronska, istovetne - prilog 2;
 • potpisana izjava kojom se ovlašćuje Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" da disertaciju čuva u Digitalnom repozitorijumu Univerziteta u Beogradu, te je učini dostupnom javnosti, pod uslovima definisanim licencom za koju se autor odluči – prilog 3.

   Postupak provere provere originalnosti doktorskih disertacija koji se primenjuje od 01.10.2018. godine

   Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je 20.06.2018. godine, Pravilnik o postupku provere originalnosti doktorskih disertacija koji se primenjuje od 01.10.2018. godine.

   Prema odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o doktorskim studijama, doktorand je u obavezi da, doktorsku disertaciju u elektronskom obliku i odgovarajućem broju štampanih primeraka, preda stručnoj službi Fakulteta najkasnije 6 meseci pre isteka roka za završetak studija.

   Stručna služba prosleđuje doktorsku disertaciju u elektronskom obliku Univerzitetskoj biblioteci na proveru originalnosti.

   Tek nakon prijema izveštaja o originalnosti doktorske disertacije, može se pokrenuti pocedura za ocenu završene disertacije (imenovanje komisije).

   ·Pravilnik o postupku provere originalnosti doktorskih disertacija (pogledaj ovde)

   ·Pravilnika o doktorskim studijama (pogledaj ovde)

   Procedura za odbranu doktorske disertacije

   1. Kandidat podnosi zahtev Etičkom komitetu za davanje saglasnosti za izvođenje istraživanja. Uz zahtev podnosi predlog teme doktorske disertacije. Predlog sadrži predmet i cilj istraživanja, osnovne hipoteze od kojih se polazi, kao i metode koje će se u istraživanju primenjivati.

   Po dobijanju saglasnosti Etičkog komiteta kandidat podnosi zahtev katedri sa prilozima (predlog teme i saglasnost Etičkog komiteta) radi dobijanja saglasnosti za predlog teme dd.

   Predlog Katedre se sa zahtevom doktoranta upućuje na razmatranje Naučnoj komisiji. Komisija prosleđuje predlog katedre NN Veću

   2. Veće imenuje komisiju za ocenu predloga teme (dva nastavnika sa Fakulteta i jedan van Fakulteta) - 1. odluka Veća

   Komisija mora da podnese izveštaj Veću u roku od 2 meseca.

   3. Veće usvaja izveštaj komisije, imenuje mentora i dostavlja na razmatranje Univerzitetu. - 2. odluka Veća

   Univerzitetu se šalje:

   - zahtev za davanje saglasnosti za predlog teme dd

   - podaci o mentoru - komentoru

   - predlog teme sa biografijom, literaturom i obrazloženjem

   - izveštaj komisije

   - odluka Veća

   - saglasnost Etičkog komiteta

   - propratni akt

   Sve predhodno navedeno narezano na CD u PDF formatu ili na E-mail: jasmina.bimbasic@stomf.bg.ac.rs

   4. Po završenoj disertaciji doktorant podnosi zahtev katedri za imenovanje komisije za ocenu i odbranu dr. disertacije.Potrebno je dostaviti kopiju objavljenih radova kao i potvrdu iz biblioteke Stomatološkog fakulteta o kategorizaciji objavljenih radova (sa SCI liste). - 3. odluka Veća

   DETALJNIJE INFORMACIJE O OBJAVLJENOM RADU POGLEDAJTE OVDE

   Predlog Katedre se dostavlja Naučnoj komisiji. Komisija prosleđuje predlog katedre NN Veću na razmatranje.

   5. Veće u roku od 30 dana imenuje komisiju za ocenu i odbranu dr. disertacije.- 4 odluka Veća

   OBAVEŠTENjE

   Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 99/2014 od 11.9.2014. godine, a stupio na snagu 19.9.2014, uveden je uvid javnosti za doktorske disertacije.

   Doktorska disertacija i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije stavlja se na uvid javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na Nastavno naučnom veću.

   Kandidat je u obavezi da prilikom podnošenja izveštaja o oceni završene doktorske disertacije dostavi:

   1. Izveštaj stručne komisije u štampanoj i elektronskoj verziji

   2. Doktorsku disertaciji u štampanoj i elektronskoj verziji.

   Rok od 30 dana uvida javnosti počinje da teče prvog radnog dana od dana dostavljanja.

   Komisija u roku od 60 dana podnosi izveštaj Veću.

   6. Veće usvaja pozitivan izveštaj komisije o oceni i odbrani doktorske disertacije - 5. odluka Veća

   Stručna služba Univerzitetu šalje:

   - rad objavljen u časopisu sa SCI liste

   - izveštaj komisije

   - odluka Veća

   - prethodna saglasnost Univerziteta

   - propratni akt

   Sve predhodno navedeno narezano na CD u PDF formatu ili na E-mail: jasmina.bimbasic@stomf.bg.ac.rs

   Univerzitetskoj biblioteci se šalje tvrdo ukoričen primerak rada sa izjavama i CD sa istim (sve u PDF formatu).

   7. Po dobijanju saglasnosti Univerziteta zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije.

   Kada se prijavi datum odbrane stručna služba šalje obaveštenje Klinikama, a prvom članu komisije se dostavlja:

   - 3 primerka zapisnika

   - postupak pri izradi teze (datumi odluka Veća, imenovanja komisija, saglasnost Univeziteta )

   - biografija

   - propratni akt

   Stručna služba Univerzitetu šalje :

   - biografija (na najviše jednoj strani)

   - kratak rezime(na najviše jednoj strani)

   - naziv teme na engleskom i ruskom jeziku

   - postupak pri izradi teze

   - zapisnik o javnoj odbrani dd

   - propratni akt (sve u dva primerka)

   Promociju u doktora nauka obavlja Rektor Univerziteta.

   NAPOMENA

   - Svi zahtevi NN Veću se podnose preko Arhive Stomatološkog fakulteta

   - Za svako Veće pripremiti slajdove (preuzmite obrazac)

   Izveštaji komisija za ocenu magistarskih i doktorskih teza - obrazac slajdova

   Obrasci izveštaja koji se prezentuju na Nastavno-naučnom veću:

   Izveštaj komisije za ocenu završene magistarske teze

   Izveštaj komisije za ocenu predloga teme doktorske disertacije

   Izveštaj komisije o završenoj doktorskoj disertaciji

   Popunjene izveštaje šaljite na vladam@stomf.bg.ac.rs

   Krajnji rok za prijavu doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakon ao visokom obrazovanju

   POGLEDAJTE OVDE

   Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije dr Miloša Beloice: Ispitivanje jačine veze i odnosa adhezivnih sistema sa tvrdim zubnim tkivima mlečne i stalne denticije - 1.12.2017. godine

   OBAVEŠTENJE O

   ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

   Student -

   Poslediplomac:

   Dr Miloš Beloica

   Naslov teme:

   „Ispitivanje jačine veze i odnosa adhezivnih sistema sa tvrdim zubnim tkivima mlečne i stalne denticije “

   Mesto odbrane:

   Beograd, Svečana sala Medicinskog fakulteta,

   dr Subotića 8

   Vreme odbrane:

   Petak 01.12.2017. godine, u 10.00 časova

   ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE JE JAVNA!

   Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije dr Aleksandre Čolović - Mogućnosti prevencije oralnih oboljenja kod dece obolele od epidermolisys bullosa dystrophica - 21.12.2017

   OBAVEŠTENJE O

   ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

   Student -

   Poslediplomac:

   Dr Aleksandra Čolović

   Naslov teme:

   “Mogućnosti prevencije oralnih oboljenja kod dece obolele od epidermolisys bullosa dystrophica“

   Mesto odbrane:

   Beograd, Svečana sala Medicinskog fakulteta,

   dr Subotića 8

   Vreme odbrane:

   četvrtak 21.12.2017. godine, u 11.00 časova

   ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE JE JAVNA!

   Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije dr Ivane Brajić: “Analiza statusa H-RAS gena iekspresije survivina i p21RAS u keratocističnim odontogenim tumorima pre i nakon dekompresije"

   OBAVEŠTENJE O

   ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

   Student -

   Poslediplomac:

   Dr Ivana Brajić

   Naslov teme:

   “Analiza statusa H-RAS gena iekspresije survivina i p21RAS u keratocističnim odontogenim tumorima pre i nakon dekompresije"

   Mesto odbrane:

   Beograd, Svečana sala Medicinskog fakulteta,

   dr Subotića 8

   Vreme odbrane:

   utorak 26.12.2017. godine, u 10.00 časova

   ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE JE JAVNA!