Doktorske teze

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 99/2014 od 11.9.2014. godine, a stupio na snagu 19.9.2014, uveden je uvid javnosti za doktorske disertacije.

Doktorska disertacija i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije stavlja se na uvid javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na Nastavno naučnom veću.

Zajednički portal svih doktorskih disertacija i pripadajućih izveštaja komisije o njihovoj oceni, koje su na uvidu javnosti pre odbrane na Univerzitetu u Beogradu.

Takođe, disertacija se može videti i u repozitorijumu odbranjenih doktorskih disertacija na Univerzitetu u Beogradu dostupan je na veb stranicama Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković".

Kandidat je u obavezi da prilikom podnošenja izveštaja o oceni završene doktorske disertacije dostavi:

1. Izveštaj stručne komisije u štampanoj i elektronskoj verziji

2. Doktorsku disertaciji u štampanoj i elektronskoj verziji.

Rok od 30 dana uvida javnosti počinje da teče prvog radnog dana od dana dostavljanja.

Uputstvo o obliku i sadržaju doktorske disertacije koja se brani na Univerzitetu u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

Postupak provere provere originalnosti doktorskih disertacija koji se primenjuje od 01.10.2018. godine

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je 20.06.2018. godine, Pravilnik o postupku provere originalnosti doktorskih disertacija koji se primenjuje od 01.10.2018. godine.

Prema odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o doktorskim studijama, doktorand je u obavezi da, doktorsku disertaciju u elektronskom obliku i odgovarajućem broju štampanih primeraka, preda stručnoj službi Fakulteta najkasnije 6 meseci pre isteka roka za završetak studija.

Stručna služba prosleđuje doktorsku disertaciju u elektronskom obliku Univerzitetskoj biblioteci na proveru originalnosti.

Tek nakon prijema izveštaja o originalnosti doktorske disertacije, može se pokrenuti pocedura za ocenu završene disertacije (imenovanje komisije).

·Pravilnik o postupku provere originalnosti doktorskih disertacija (pogledajte ovde)

i Pravilnika o doktorskim studijama (pogledajte ovde)

Procedura za odbranu doktorske disertacije

DOKTORATI

1.Kandidat podnosi zahtev Etičkom komitetu za davanje saglasnosti za izvođenje istraživanja . Uz zahtev podnosi predlog teme doktorske disertacije i biografiju.Predlog sadrži predmet i cilj istraživanja, osnovne hipoteze od kojih se polazi, kao i metode koje će se u istraživanju primenjivati i literaturu.

Po dobijanju saglasnosti Etičkog komiteta kandidat podnosi zahtev katedri sa prilozima ( predlog teme, biografiju i saglasnost Etičkog komiteta) za imenovanje komisije za predlog teme dd.

Predlog Katedre (sa svim prilozima) se sa zahtevom doktoranta upućuje na razmatranje Naučnoj komisiji. Komisija prosleđuje predlog katedre NN Veću

2. Veće imenuje komisiju za ocenu predloga teme ( dva nastavnika sa Fakulteta i jedan van Fakulteta). - 1. odluka Veća

Komisija mora da podnese izveštaj Veću u roku od 30 dana.Izveštaj mora da sadrži osnovne podatke o kandidatu i disertaciji( ime,prezime i biografiju kandidata, predlog teme, podatke o prethodnom školovanju i o ostvarenim ESPB bodovima na doktorskim studijama i ocenu važnijih radova kandidata)...

3.Veće usvaja izveštaj komisije, imenuje mentora i dostavlja na razmatranje Univerzitetu. Za ovo Veće se popunjavaju obrasci slajdova koji se nalaze na sajtu fakulteta i šalju na e-mail vladam@stomf.bg.ac.rs

- 2. odluka Veća

Univerzitetu se šalje: - zahtevza davanje saglasnosti za predlog teme dd

- podaci o mentoru – komentoru

- pisana saglasnost mentora o prihvatanju mentorstva

- predlog teme sa biografijom, literaturom i obrazloženjem

- izveštaj komisije (strana na kojoj se nalaze potpisi komisije mora da sadrži i deo teksta izveštaja)

- odluka Veća

- saglasnost Etičkog komiteta

- propratni akt

Sve predhodno navedeno dostavlja se i na e-mail jasmina.bimbasic@stomf.bg.ac.rs

(u PDF formatu).

Veće naučnih oblasti medicinaskih nauka je dužno da u roku od 60 dana.

Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je 20.06.2018. godine, Pravilnik opostupkuprovere originalnosti doktorskih disertacija koji se primenjuje od 01.10.2018. godine.

Prema odredbama ovog Pravilnika i Pravilnika o doktorskim studijama, doktorant je u obavezi da, doktorsku disertaciju u elektronskom obliku i odgovarajućem broju štampanih primeraka, preda stručnoj službi Fakulteta na e-mail (jasmina.bimbasic@stomf.bg.ac.rs) najkasnije 6 meseci pre isteka roka za završetak studija.

Stručna služba prosleđuje doktorsku disertaciju u elektronskom obliku Univerzitetskoj biblioteci na proveru originalnosti.

Tek nakon prijema izveštaja o originalnosti doktorske disertacije, može se pokrenuti pocedura za ocenu završene disertacije (imenovanje komisijeza ocenu završene dd).

4. Po završenoj disertaciji i okončanoj proceduri provere doktorant podnosi zahtev katedri za imenovanje komisije za ocenu i odbranu dr. disertacije. Potrebno je dostaviti spiralno ukoričenu radnu verziju disertaciije, kopiju objavljenih radova kao i potvrdu iz biblioteke Stomatološkog fakulteta o kategorizaciji objavljenih radova (sa SCI liste). DETALJNIJE INFORMACIJE O OBJAVLJENOM RADU POGLEDAJTE OVDE

Predlog Katedre se dostavlja Naučnoj komisiji. Komisija prosleđuje predlog katedre NN Veću na razmatranje.

5. Veće u roku od 30 dana imenuje komisiju za ocenu i odbranu dr. disertacije.

- 3 odluka Veća

OBAVEŠTENjE

Odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", br. 99/2014 od 11.9.2014. godine, a stupio na snagu 19.9.2014, uveden je uvid javnosti za doktorske disertacije.

Doktorska disertacija i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije stavlja se na uvid javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove i u štampanom obliku u biblioteci ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na Nastavno naučnom veću.

Kandidat je u obavezi da prilikom podnošenja izveštaja o oceni završene doktorske disertacije dostavi:

1.Izveštaj stručne komisije u štampanoj i elektronskoj verziji (na e-maile)

2.Doktorsku disertaciji u štampanoj(tvrdo ukoričen primerak dd) i elektronskoj verziji (na e-maile).

3.Potvrda o kategorizaciji iz biblioteke Stomatološkog fakulteta

4.Rad objavljen u časopisu

Rok od 30 dana uvida javnosti počinje da teče prvog radnog dana od dana dostavljanja.

Komisija u roku od 45 dana podnosi izveštaj Veću.

6. Veće usvaja pozitivan izveštaj komisije o oceni i odbrani dd. Za ovo Veće se popunjavaju obrasci slajdova koji se nalaze na sajtu fakulteta i šalju na e-mail vladam@stomf.bg.ac.rs

- 4. odluka Veća

Univerzitetu se šalje :- potvrda o kategorizaciji

- rad objavljen u časopisu sa SCI liste

- izveštaj komisije (strana na kojoj se nalaze potpisi komisijemora da sadrži i deo teksta izveštaja)

- odluka Veća

- predhodna saglasnost Univerziteta

- propratni akt

Sve predhodno navedeno dostavlja se i na e-mailjasmina.bimbasic@stomf.bg.ac.rs

Univerzitetskoj biblioteci se šalje tvrdo ukoričen primerak rada sa izjavama i CD sa istim(sve u PDF formatu).

7. Po dobijanju saglasnosti Univerziteta zakazuje se javna odbrana doktorske disertacije.

Kada se prijavi datum odbrane dd šalje se obaveštenje Klinikama a prvom članu komisije se dostavlja: - 3 primerka zapisnika

- postupak pri izradi teze ( datumi odluka Veća, imenovanja komisija, saglasnost Univerziteta ...)

- biografija ( najviše na jednoj strani)

- rezime ( najviše na jednoj strani)

- propratni akt

Univerzitetu se šalje :

- zahtev za izdavanje diplome

- biografija ( najviše na jednoj strani)

- kratak rezime( najviše na jednoj strani)

- naziv teme na engleskom i ruskom jeziku

- postipak pri izradi teze

- zapisnik o javnoj odbrani dd

-propratni akt( sve u dva primerka)

Promociju doktora nauka obavlja Rektor Univerzitata.

NAPOMENA

-Svi zahtevi NN Veću se podnose Arhivi stomatološkaog fakulteta

-Za Veće pripremiti slajdove (formulari na sajtu Fakulteta)

SVA DOKUMENTACIJA ZA UNIVERZITET ŠALJE SE U ŠTAMPANOJ I ELEKTRONSKOJ FORMI (na e-maile u PDF formatu)

Izveštaji komisija za ocenu magistarskih i doktorskih teza - obrazac slajdova

Obrasci izveštaja koji se prezentuju na Nastavno-naučnom veću:

Izveštaj komisije za ocenu završene magistarske teze

Izveštaj komisije za ocenu predloga teme doktorske disertacije

Izveštaj komisije o završenoj doktorskoj disertaciji

Popunjene izveštaje šaljite na vladam@stomf.bg.ac.rs

Krajnji rok za prijavu doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakon ao visokom obrazovanju

POGLEDAJTE OVDE