Katedre stomatološkog fakulteta

KATEDRA

Šef katedre

Predmeti

Katedra za opšteobrazovne predmete

Doc. dr Đorđe Stratmirović

Medicinska etika

Osnovi nauke o ponašanju

Engleski jezik I i II

Informatika u stomatologiji

Uvod u eksperiment i laboratoriju

Biomehanika u stomatologiji

Obrada podataka

Katedra za dentalnu patologiju

Prof. dr Slavoljub Živković

Bolesti zuba

Patološka fiziologija

Farmakologija sa toksikologijom

Radiologija

Stomatološki materijali

Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju

Prof. dr Saša Čakić

Klinička parodontologija

Osnovi parodontologije

Oralna medicina

Pacijenti rizika

Interna medicina

Neuropsihijatrija

Infektivne bolesti

Oftalmologija

Mikrobiologija i imunologija

Katedra za preventivnu stomatologiju

Prof. dr Olivera Jovičić

Preventivna stomatologija

Dečja stomatologija

Oralna higijena

Stomatološka zaštita u zajednici

Menadžment u stomatologiji

Profilaksa oralnih bolesti

Povrede usta i zuba u decembar

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

Ortopedija vilica

Fiksna ortodoncija

Prehirurška ortodontska terapija

Opšta i oralna biohemija

Opšta i oralna histologija i embriologija

Humana genetika

Opšta i oralna fiziologija

Javno zdravlje

Medicinska ekologija

Katedra za hirurgiju

Prof. dr Ljiljana Stojčev Stajčić

Oralna hirurgija

Stomatološka anesteziologija

Maksilofacijalna hirurgija

Urgentna stanja u stomatologiji

Ambulantna oralna i maksilofacijalna hirurgija

Opšta hirurgija

Otorinolaringologija

Opšta i oralna patologija

Implantologija

Anatomija

Forenzička medicina i medicinsko pravo

Katedra za oralnu rehabilitaciju

Prof. dr Kosovka Obradović Đuričić

Stomatološka protetika

Osnovi gnatologije

Stomatološki materijali

Kompjuterizovana stomatologija

Dentalna anatomija