Doktorske disertacije - uvid javnosti

Na ovoj strani:

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Dijane Trišić, pod nazivom: "Uticaj fotodinamske terapije i diodnog lasera na uspešnost endodontskog lečenja mladih stalnih zuba i biostimulaciju matičnih ćelija poreklom iz apikalne papile"

16.4.2019

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Dijane Trišić, pod nazivom

„ Uticaj fotodinamske terapije i diodnog lasera na uspešnost endodontskog lečenja mladih stalnih zuba i biostimulaciju matičnih ćelija poreklom iz apikalne papile”

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 16.4.2019. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 15.5.2019. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Miloša Lazarevića, pod nazivom„In-vitro ispitivanje karakteristika matičnosti ćelija poreklom od oralnog planocelularnog karcinoma“

18.4.2019

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Miloša Lazarevića, pod nazivomIn-vitro ispitivanje karakteristika matičnosti ćelija poreklom od oralnog planocelularnog karcinoma

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 18.04.2019. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 17.05.2019. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Nikole Radovića, pod nazivom: MIKRO RNK-146A I MIKRO RNK-155 U GINGIVALNOJ TEČNOSTI, KAO POTENCIJALNI BIOMARKERI PARODONTOPATIJE KOD SISTEMSKI ZDRAVIH OSOBA I OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA TIP 2

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Nikole Radovića, pod nazivom

MIKRO RNK-146A I MIKRO RNK-155 U GINGIVALNOJ TEČNOSTI, KAO POTENCIJALNI BIOMARKERI PARODONTOPATIJE KOD SISTEMSKI ZDRAVIH OSOBA I OBOLELIH OD DIJABETES MELITUSA TIP 2

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštaj Nastavno naučnom veću Fakulteta 04.06.2019. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 03.07.2019 godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Maje Milošević, pod nazivom: IZOLACIJA, KULTIVACIJA I KARAKTERIZACIJA ĆELIJA POREKLOM IZ TUMORA I TUMORSKE MARGINE PACIJENATA SA BAZOCELULARNIM KARCINOMOM U IN–VITRO USLOVIMA

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Maje Milošević, pod nazivom

IZOLACIJA, KULTIVACIJA I KARAKTERIZACIJA ĆELIJA POREKLOM IZ TUMORA I TUMORSKE MARGINE PACIJENATA SA BAZOCELULARNIM KARCINOMOM U IN–VITRO USLOVIMA “

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 05.06.2019. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 04.07.2019. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Dine Vasović, pod nazivom: SELEKTIVNA MODULACIJA GABAA RECEPTORA KOJI SADRŽE α6 PODJEDINICU NA EKSPERIMENTALNOM MODELU TRIGEMINALNOG NEUROPATSKOG BOLA

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Dine Vasović, pod nazivom

SELEKTIVNA MODULACIJA GABAA RECEPTORA KOJI SADRŽE α6PODJEDINICU NA EKSPERIMENTALNOM MODELU TRIGEMINALNOG NEUROPATSKOG BOLA

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 03.07.2019. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 01.08.2019. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Jovane Stašić, pod nazivom: Uticaj niskotemperaturne atmosferske plazme na površinska svojstva dentina i njegovu interakciju sa adhezivnim sistemima

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Jovane Stašić, pod nazivom

Uticaj niskotemperaturne atmosferske plazme na površinska svojstva dentina i njegovu interakciju sa adhezivnim sistemima “

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 30.10.2019. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 29.11.2019. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Ivane Vlatković Jakovljević, pod nazivom „Primena termoplastičnog polimera fasetiranog kompozitnim materijalom u protetskoj terapiji pacijenata sa parafunkcionalnim aktivnostima”

14.2.2020.

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Ivane Vlatković Jakovljević, pod nazivom

„PRIMENA TERMOPLASTIČNOG POLIMERA FASETIRANOG KOMPOZITNIM MATERIJALOM U PROTETSKOJ TERAPIJI PACIJENATA SA PARAFUNKCIONALNIM AKTIVNOSTIMA”

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 14.02.2020. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 14.03.2020. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Milice Jovanović Medojević, pod nazivom "Analiza deformacija i loma rotirajućih nikltitanijumskih instrumenata nakon preparacije različitih kanalskih sistema"

01.06.2020. godine

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Milice Jovanović Medojević, pod nazivom

·Analiza deformacija i loma rotirajućih nikltitanijumskih instrumenata nakon preparacije različitih kanalskih sistema

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 01.06.2020. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 30.06.2020. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Bogdana Lisula, pod nazivom: „Primena optomagnetne imidžing spektroskopije u biofizičkoj karakterizaciji marginalnog i karcinomom izmenjenog tkiva u usnoj duplji“

4.6.2020. godine

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Bogdana Lisula, pod nazivom

·Primena optomagnetne imidžing spektroskopije u biofizičkoj karakterizaciji marginalnog i karcinomom izmenjenog tkiva u usnoj duplji

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 04.06.2020. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 03.07.2020. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE