Doktorske disertacije - uvid javnosti

Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije za ocenu završene doktorske disertacije dr Ane Miletić, pod nazivom: Analgetički efekti terapije laserom male snage kod pacijenata sa temporomandibularnim disfunkcijama

9.2.2018

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, kao i odgovarajućim odredbama opštih akata Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stavlja se na uvid javnosti:

·Doktorska disertacija i izveštaj stručne komisije zaocenu završene doktorske disertacije dr Ane Miletić, pod nazivom

Analgetički efekti terapije laserom male snage kod pacijenata sa temporomandibularnim disfunkcijama

Stručna komisija dostavila je navedeni izveštajNastavno naučnom veću Fakulteta 09.02.2018. godine.

Rok za uvid javnosti je 30 dana, i ističe 10.03.2018. godine.

U navedenom periodu, izveštaj se može dobiti na uvid u Odseku za nastavu Sekretarijata fakulteta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, a štampana verzija doktorske disertacije u Biblioteci Fakulteta.

Elektronska verzija doktorske disertacije i izveštaj stručne komisije nalaze se OVDE